Hoppa över navigering

Möte 2020-12-17

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 17:15 Digitalt Lifesize / Sunnerö
 • "Uppföljning av handlingsplan" utgår i ärendet Ekonomisk uppföljning 2020 samt uppföljning av handlingsplan, 2020.177 VON. Endast "ekonomisk uppföljning 2020" föredras. 

 •  

  A: Ekonomisk uppföljning

  B: Budget 2021 (Målen)

  C: Systematisk kvalitetsgranskning inom vård- och omsorgsnämnden 2021

  D: Delegationsförteckning - revidering 2020

  E: Förvaltningschefens information

   

   

 • Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska löpande uppföljning ske av nämndens ekonomi.

  Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -39 067 tkr per november 2020.

  Nämnden har påverkats av den pågående pandemin, där verksamheterna aktivt har arbetat med att säkerställa bemanning och minska smittspridning. Pandemin har under hösten tagit ny fart och det är fortfarande oklart hur stora merkostnader den kommer innebära för nämnden. Vilka kostnader staten kommer ersätta kommunerna för och i vilken utsträckningen är också oklart vilket medför att det finns en stor osäkerhet kring prognosen per november.

  Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogad bilaga.

  Bilagor

 • Vård- och omsorgsnämndens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Alingsås kommun enligt SOSFS 2011:9, Dnr. 2014.051.720 anger ansvarsfördelningen för den systematiska verksamhetsuppföljningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och Socialt ansvarig samordnare (SAS) ansvarar för att följa upp kvaliteten utifrån de av nämnden fastställda ”Kvalitet i vård och äldreomsorg i Alingsås kommun”. Planeringsavdelningen har fastställda rutiner för hur detta genomförs.  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 3 december 2020 lämnat följande yttrande.

  Ledningssystemets föreskrift och allmänna råd, SOFS 2011:9 gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning samt att bedriva kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer.

  Kvalitetsgranskningen 2021 består av två delar

  1. Uppföljning genom egenkontroll utifrån gällande kvalitetskrav
  2. Enkätfrågor inom området ”Säker vård och omsorg”


  Säker vård och omsorg innebär bland annat att vårdskador/missförhållanden förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Vård i livets slutskede ska ges särskild prioritet så att omvårdnad och tillsyn ges på ett säkert, tryggt och värdigt sätt. Utföraren ska ha ett habiliterande och rehabiliterande synsätt. Den enskilde ska ges möjlighet att delta i insatserna efter förmåga med syfte att stärka de egna resurserna.

  Bilagor

 • En delegationsförteckning bör fortlöpande hållas aktuell och stämma överens med förvaltningens organisation, verksamhetsförändringar och de frågor som nämnden ansvarar för. Delegationsförteckningen fastställdes 2010-05-25 § 43 VÄN och reviderades senast 2019-06-15 § 63 VON.  Beredning

  Förvaltningen har den 8 december 2020 lämnat följande yttrande.


  Med anledning av ny förvaltningsorganisation, förändrad styrning i kommunen inom vissa områden, lagstiftningsförändringar samt behov av att anpassa delegationsförteckningen till verksamheten föreslår förvaltningen att delegationsförteckningen revideras enligt bifogat förslag. En förteckning över nytillkomna ärenden/beslut återfinns i bilaga 1. Efter bilaga 1 återfinns föreslagen reviderad delegationsförteckning i sin helhet där strukturella förändringar framgår. Formuleringar har i vissa fall förändrats och det har tillkommit fler delegationsärenden för att förtydliga ansvaret. I samband med revideringen har en översyn av lägsta beslutsnivå genomförts och justeringar har förekommit.

  Bilagor

 • Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska utse dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av dataskyddsförordningen.

  Våren 2020 tecknade Alingsås kommun ett avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som innebär att GR tillhandahåller dataskyddsombud för Ale kommun, Alingsås kommun, Härryda kommun, Lerums kommun, Lilla Edets kommun, Partille kommun, Stenungsunds kommun samt Öckerö kommun.

  Beredning

  Förvaltningen har den 3 december 2020 lämnat följande yttrande.


  Den 31 augusti 2020 § 52 utsåg vård- och omsorgsnämnden Johan Borre till dataskyddsombud. För att minska sårbarheten vid eventuella ledigheter eller annan frånvaro ska två personer utgöra dataskyddsombud. Förvaltningen föreslår att Johan Bergström utses till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.  Förvaltningen/Allmänt – kategori A17

  Anita Hedström, förvaltingschef. Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 1 st.  Delegationer personalområdet:

  Se bilaga

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.