Hoppa över navigering

Möte 2020-01-27

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 16:30 Vård- och omsorgsförvaltningen, Sunnerö
 • A/ Info om tilldelning LOU Ginstgården - Bräcke Diakoni tilldelas

  B/ Systematisk kvalitetsuppföljning

  C/ Budget och handlingsplan 2020

  D/ Förvaltningschefens information

  - Bokslut 2019 till nämnd i februari

  - Anmälan till IVO

  - Nytt äldreboende Brogården, Skanska

  E/ Nämndledamöternas information

  Kristina Poulsen (SD)  återrapporterar från  aktivitet som genomförts tillsammans med Margaretha Gustafsson (S).

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och omsorgsnämnden anta nämndens budget för kommande treårsperiod. Nämndens budget är till för nämndens styrning och ledning av verksamheten. Budgeten innehåller bland annat nämndens mål, nyckeltal, uppdrag och internkontrollplan samt ekonomiska resurser för nämnden.

  Nämndernas beslut om budget ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 31 januari 2020.

  Beredning

  Vid sitt sammanträde 2020-01-13 § 5 hänsköt arbetsutskottet beslut i ärendet till nämndsammanträdet 2020-01-27.

  Inom nämnden pågår ett målinriktat och systematiskt arbete utifrån kommunens styrning inom ekonomi, mål- och resultat och kvalitet. En stor utmaning är att balansera de ökande behoven i äldreomsorgen och inom funktionsstöd med de ekonomiska resurserna. En annan identifierad risk för nämnden är kompetensförsörjningsbehovet.

 • Pris-/löne- och volymökningar för äldreomsorg och funktionsstöd prognostiseras till cirka 4,5 procent under 2020 varav pris- och löneökningstakten uppskattas till cirka 2,5% och volymökningar till cirka 2%. Nämndens budgettilldelning möjliggör en nettokostnadsökning om knappt 3% vilket medför att nämnden har ett underskott om cirka 10 mkr inför verksamhetsår 2020 om inga åtgärder genomförs.

  Äldreomsorgens kostnader ligger 1,9% högre än rikssnittet vilket motsvarar 9 mkr. Funktionstöds kostnader ligger i paritet med rikssnittet eller lägre.

  Utifrån nationella siffror från 2018 är äldreomsorgens kostnader är 1,9 % (cirka 9 mkr) högre än rikssnittet, medan funktionsstöds kostnader understiger rikets med 4,4 %. Hur siffrorna har förändrats under verksamhetsåret 2019 presenteras preliminärt i juni 2020.


  Beredning

  Vid sitt sammanträde 2020-01-13 § 6 hänsköt AU beslut i ärendet till nämndens sammanträde 2020-01-20.

  Nämnden har en budget i balans i ekonomisystemet men det finns budgetposter som behöver åtgärdas för att bli realitet, annars befaras ett underskottet på ca 10 mkr.

  Förvaltningen behöver arbeta strukturerat med budgetuppföljning under året för att nå beslutad ram. De största utmaningarna / riskerna finns inom personlig assistans och hemtjänst samt risken för betalningsansvar på sjukhus och behovet av att köpa platser. Inom dessa områden behöver åtgärder genomföras.

  Antalet budgeterade hemtjänsttimmar har utökats från 32.800 timmar till 34.500 timmar. Men antalet timmar har varit 34.900 timmar i genomsnitt under 2019.

  Kön till platser för särskilt boende för äldre har ökat under hösten till runt 45 personer. Det innebär att svårt sjuka personer får gå hem med hemtjänst i stället för en plats på särskilt boende.

  Inom personlig assistans har en helt ny budgetmodell införts från 2020, som ställer krav på ett nytt sätt att tänka avseende bemanning och planering.

  Kösituationen för personer med beslut om LSS-boende är ständigt hög och risken för vite är överhängande.

  Vård- och omsorgsnämnden tillfördes under 2019 7,8 mkr för verksamheter som utfördes i Socialnämndens regi, men tillhör vård och omsorgsnämnden. När verksamheterna ska flyttas över 2020 och budgeten beräknas uppgår den verkliga kostnadsnivån till cirka 15 mkr.


  För att nå budget i balans föreslås följande åtgärder                                              Belopp mkr
                                                                                                                     Helår            2020
  -Fortsatt besparing på personalkostnader med 1,2 % i
  enlighet med nämndens handlingsplan för 2019.                                     -3,5                -3,5

  -För att klara budgeten på 34.500 timmar per månad krävs en
  sänkning av hemtjänsttimmarna med ca 500 timmar per månad
  (Hemtjänsttimmar augusti-december 2019 = 35 020 timmar)

  Digitala inköp                                                                                    -1,2                 -0,8

  Tillsyn via kamera, nattetid (ingen utökning av nattpatrull)

  Översyn måltidsservice i hemtjänst genom att effektivisera logistiken kring hämtning och lämning av måltid till brukare samt ej erbjuda tillagning av lättare måltider.


  -Avveckla tjänsten syn och hörselvårdskonsulent som är en 75 %
  tjänst from 2020-06-01.                                                                    -0,4                 -0,2

  Det är regionen som bär ansvaret för stöd/hjälp med syn och hörselvård. I 5 kap. 7§ SoL regleras socialtjänstens särskilda ansvar för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunerna har däremot ingen lagstadagad skyldighet att anställa syn- och hörselinstruktörer.

  -Minska köpta platser för personer över 65 år.                                      –2,0             -1,0
  Förändra verksamheten på en av de mindre enheterna för demensvård till att användas för personer med komplexa vårdbehov, nyinsjuknade i avvaktan på behandling, annat boende eller personer som inte kan bo tillsammans med andra äldre i en gruppbostad. Platserna kostar ca 5-8 tkr/dygn. I förhållande till en årskostnad i förvaltningens egenregi på cirka 2 tkr/dygn (LSS-boende 590 tkr per år 2018 och Äldreboende 880 tkr per år 2018). Vid hemtagning av den dyraste köpta platsen uppkommer en möjlig besparing om cirka 2,0 mkr vid helårseffekt.


  -Förändring av nattbemanningen på Hagagårdens gruppboenden för
  personer med demenssjukdom.                                                          -1,2             -0,5

  Förändringen genomförs genom att ändra inriktningen på två avdelningar från gruppboende för personer med demenssjukdom till gruppboende för fysiskt sjuka personer.


  -Avsluta förvaltningens kommundoktorrand tjänst (50%) och ersätta tjänsten med en utvecklingsledare som arbetar som med inriktning mot utvecklingen av uppföljning av externa leverantörer


  -Personlig assistans
  Budgetföljsamhet mot ny budgetmodell  -Införande av ”heltidsresan” och en ny bemanningsorganisation
  utan ekonomisk kompensation  Ökade möjliga intäkter 2020

  Riksdagen har beslutat att åter sondmatning
  ska räknas som grundläggande behov för personlig assistans
  från halvårsskiftet 2020.                                                                                      4,0                  2,0

  Regeringen har beslutat om en satsning på äldre för att
  motverka ensamhet                                                                                           2,5                   2,5

   

   

  Förslag till beslut

  Vård- och omsorgsnämnden beslutar om att ge förvaltningen i uppdrag att göra förändringar inom följande område.

  1. Fortsatt generell besparing på personalkostnaderna med 1,2%
  2. Införa digitala inköp
  3. Göra en översyn av logistiken och kostnaderna för hämtning och lämning av måltider inom tjänsten måltidsservice i hemtjänsten
  4. Avveckling av tjänsten tillagning av lättare måltider inom måltidsservice
  5. Avveckla syn och hörselvårdskonsulent (75%)
  6. En liten enhet för personer med demenssjukdom omvandlas till ett boende för personer med komplexa behov för att minska antal köpta platser
  7. Förändra inriktningen på Hagagården och därmed sänka bemanningen nattetid
  8. Avveckla kommundoktorandtjänst (50%)
 • Västkom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) beskriver kommunernas beslutsprocess kring förändringar i ”Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel” som otydlig och orimligt komplicerad. Idag tas förändringar av riktlinjer i handboken upp i Beredningsgruppen handbok och sortiment samt i Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Därefter rekommenderar Västkoms styrelse kommunerna att fastställa riktlinjerna.

  Produktanvisningar i handboken fastställs idag av utsedd ansvarig i respektive kommun efter rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska produkter.

  Nu föreslås en förändring. Förslaget är att beslut om riktlinjer tas av Västkoms styrelse och beslut om produktanvisningar av Västkoms direktör. Styrelsen kan i sin tur delegera beslut om riktlinjer till direktören. Förändringen gäller från och med den 1 oktober 2019.

  Beredning
  Västkoms styrelse fattade 2019-06-18 beslut om att rekommendera kommunalförbunden att rekommendera sina medlemskommuner att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess inom området medicintekniska produkter, se protokoll §16.

  Ärendet var uppe i Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse den 2019-09-27 som beslutat att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutshantering inom området medicinskt tekniska produkter, se protokoll §78.
   

 • Ansvaret för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är fördelade i verksamheten. Hur ansvaret är fördelats framgår av vård- och omsorgsnämndens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och äldreomsorg i Alingsås kommun enligt SOSFS 2011:9.

  Ledningssystemet är ett stöd för att systematisk och löpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det möjliggör för ledningen att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten.

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och socialt ansvarig samordnare (SAS) ansvarar för att följa upp kvaliteten utifrån de av nämnden fastställda kvalitetskraven. Kraven anger en lägsta nivå för den vård och omsorg som ges. Dessa krav finns specialiserade för hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende. Kvalitetskrav för samtliga verksamheter inom avdelningen för funktionsstöd (AFF) tas fram under våren 2020 och presenteras för vård-och omsorgsnämnden senast i augusti 2020.

  Den systematiska verksamhetsuppföljningen ska ske i samverkan mellan granskare och utförare. Granskningarna kan vara föranmälda eller oanmälda. Varje granskning som genomförs ska ha ett syfte, vara väl underbyggd och motiverad.

  Beredning
  Arbetsutskottet hänsköt beslut i ärendet vid sitt sammanträde 2020-01-13 § 8.
  Utifrån inkomna avvikelser och iakttagelserna vid granskningar under 2019 föreslår vård och omsorgsförvaltningen att den systematiska kvalitetsuppföljningen och granskningen under 2020 har fokus på

  Egenkontroll utifrån gällande kvalitetskrav
  Iakttagelser samt intervjuer i samband med måltider utifrån området ”Kunskapsbaserad verksamhet”

  Enligt de av nämnden antagna kvalitetskraven ska tillvägagångssättet i verksamheterna präglas av respekt för brukaren. Den enskildes erfarenhet och kunskap samt önskemål och förväntningar ska tas tillvara. För detta krävs ett genomtänkt etiskt förhållningssätt samt kunskaper om kommunikation och bemötande.

  Granskningen kommer att genomföras som förbokade besök. Under våren 2020 besöks verksamheterna inom avdelningen för funktionsstöd (AFF) och under hösten 2020 verksamheterna inom hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård.

  Under perioden maj-september får samtliga verksamheter dessutom ett oanmält besök där granskningen fokuserar på just då aktuella områden. Detta ger goda möjligheter att fånga och följa upp indikationer som kommer via inkomna avvikelser och andra anmälningar.
   

 • Ärendebeskrivning

  Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.  

   

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.
   

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Beredning:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen,
  under den aktuella perioden:


  Förvaltning/Allmänt-kategori A16
  Anita Hedström, förvaltningschef
  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 11 st


  Förvaltning/Allmänt-kategori A17
  Anita Hedström, förvaltningschef

  Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som orsakats av personal, 1 st

   

  Anita Hedström, förvaltningschef

  Beslut om vidaredelegation, Cecilia Wedin, 1 st


  Personal

  Anställningsdatum

  Sysselsättningsgrupp

  Anställningsform

  Befattning

  Ansvar

  Verksamhet

  2019-12-01

  Deltid Deltid

  1 Tills vidare

  1650 Undersköterska

  8121100 - Enhetschef Boende, MW

  51011 - Korttid m m, >65 år

  2019-12-01

  Deltid Deltid

  1 Tills vidare

  1650 Undersköterska

  8121100 - Enhetschef Boende, MW

  51011 - Korttid m m, >65 år

  2019-12-01

  Heltid Heltid

  1 Tills vidare

  2433 Enhetschef

  8140000 - Avd.chef Funktionsstöd

  98010 - Ledningsgrupp

  2019-12-01

  Deltid Deltid

  1 Tills vidare

  1650 Undersköterska

  8121100 - Enhetschef Boende, MW

  51011 - Korttid m m, >65 år

  2019-12-11

  Heltid Heltid

  1 Tills vidare

  1650 Undersköterska

  8125100 - Jenny Andersson

  51020 - Äldreomsorg särsk boende

  2019-12-16

  Heltid Heltid

  1 Tills vidare

  9783 Personlig assistent HÖK

  8141600 - Personlig assistans EL

  51330 - Personlig assistans enl L

  2019-12-16

  Heltid Heltid

  1 Tills vidare

  1650 Undersköterska

  8112200 - Sara Svenningsson

  51010 - Äldreomsorg ordinärt boen

  2019-12-16

  Heltid Heltid

  1 Tills vidare

  1650 Undersköterska

  8125100 - Jenny Andersson

  51020 - Äldreomsorg särsk boende

  2019-12-16

  Heltid Heltid

  1 Tills vidare

  1650 Undersköterska

  8112200 - Sara Svenningsson

  51010 - Äldreomsorg ordinärt boen

   

   

 • KF. Informationssäkerhetspolicy i Alingsås kommun.

  KF. Styrmodell Alingsås kommun antagen 2019-11-27 § 218

  KF. Protokoll. Budget 2020-2022 för Alingsås kommun  Dnr 2019.006 KS samt bilaga

  KS. Protokoll. Riktlinjer för pension för anställda i Alingsås kommun. Dnr 2019.640 KS samt bilaga

  KS. Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun. Dnr 2019.135 KS

  KS. Månadsuppföljning 2019 Alingsås kommun Dnr 2019.175 KS

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.