Hoppa över navigering

Möte 2019-08-26

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 16:30 Vård- och omsorgsförvaltningen, lokal Sunnerö
 • A/ Upphandling Ginstgården

  B/ Vad kostar verksamheten i din kommun

  C/ Nuläge ekonomi

  D/ Budgetläge inför 2020

  E/ Årlig grundläggande granskning

  F/ Förvaltningschefens information

  - fortsatt drift av Ängabogården och Kaptenen

  - projektstart på gång - Brunnsgården

  - överflyttning av två boenden från socialförvaltningen till vård- och omsorgsförvaltningen 1 jan 2020

  G/ Nämndledamöternas information

  Bengt Eliasson (KD) uppmanar samtliga nämndledamöter att ta del av delbetänkandet God och nära vård. https://www.regeringen.se/49c319/contentassets/3fcc1ab1b26b47bb9580c94c63456b1d/god-och-nara-vard-sou-2019-29.pdf

 • Genom beslut i Kommunfullmäktige införde Alingsås kommun 24 november 2010 § 191 utmaningsrätt från och med 1 april 2011. I Alingsås innebär utmaningsrätt en möjlighet att föra fram synpunkter till kommunen om att verksamhet som bedrivs av kommunen skulle kunna utföras av utmanaren. Kommunen prövar då om annan utförare är möjlig och lämplig. Kommunen besvarar inkomna utmaningar genom att antingen avböja utmaningen eller hänvisa till kommande upphandling.

  I anslutning till Kommunfullmäktiges beslut gjordes ändringar i konkurrenspolicyn och kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2011 § 58 om ”Tillämpningsföreskrifter till konkurrenspolicy om hantering av utmaning i Alingsås kommun”. Enligt beslut i Kommunstyrelsen 26 november 2012 § 193 gällande revidering av tillämpningsföreskrifterna, fattar Kommunstyrelsen beslut om utmaningar, efter inhämtande av underlag från berörd nämnd, i detta fall vård- och omsorgsnämnden. Berörda nämnder har när de lämnar underlag en möjlighet, men ingen skyldighet, att förorda om utmaningen ska antas eller avslås.

  Den 9 juni 2016 inkom NoWorries Entreprenad med en utmaning till Alingsås kommun gällande fixartjänsten. Utmaningen remitterades till nämnden under hösten 2016 och handlades sedan vidare under vår och sommar 2017. En större omorganisation där en förebyggandeenhet bildades som inkluderar fixartjänsten medförde att frågan om utmaning ej behandlats vidare, varpå åter ärendet remitterats till vård- och omsorgsnämnden

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-08-01 lämnat följande yttrande:
  Fixartjänsten är en integrerad del av förebyggandeenheten och utförde 1 185 hembesök under verksamhetsår 2018. Av hembesöken var 853 besök (72 %) med fokus att hjälpa seniorer i hemmet med arbetsuppgifter på hög höjd (byte av gardiner, glödlampor, batterier i brandvarnare m.m.), 63 av besöken (5 %) var förebyggande brand/skyddsronder och resterande 23 % av besöken var teknikstöd. Fixartjänst har därtill tillhandahållit 70 teknikcaféer i förebyggandeenhetens regi under verksamhetsår 2018. Fixaren informerar också om förebyggandeenhetens verksamhet på föreningsmöten, deltar i uppsökande verksamhet, seniormässor och andra event samt ansvarar för att all teknik fungerar på enhetens fyra träffpunkter.

  Utifrån att fixartjänsten är en välfungerande integrerad del av förebyggandeenheten förordar vård- och omsorgsnämnden att utmaningen avslås.

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-08-12 § 44.

 • Under det senaste året har kön till gruppboendeplatser LSS och personer som väntat mer än 12 månader utan erbjudande om plats ökat vilket medför en betydande risk för viteskostnad för vård- och omsorgsnämnden. För att uppnå de krav som finns på verksamheten, erbjuda personer som har rätt till ett boende att få ett boende och för att minska risken för viteskostnader planeras en avdelning i anslutning till Hagagårdens trygghetsboende iordningställas och uppstartas som gruppboende LSS under september månad 2019. Det nya gruppboende kommer att benämnas ”Noltorp Centrum”.

  Planeringen utgår från att samtliga beslut verkställs under september månad så att Alingsås kommun kan tillgodoräkna sig ett ökat volymvärde av LSS-insatser med cirka 5,5 mnkr 2019. De verkställda insatserna kompenseras Alingsås kommun i LSS-utjämningen 2021.

   

  Beredning

  Förvaltningen upprättade 2019-08-01 tjänsteskrivelse i ärendet.

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-08-12 § 45.

 • Driften av det särskilda boendet Ginstgården har sedan uppstart 2004 drivits i extern regi. Under perioden 2004-10-01 – 2016-09-30 drevs boendet på entreprenad enligt Lagen om offentlig upphandling (2007:1081), LOU, enligt beslut i kommunfullmäktige 2003-08-27 § 92. Sedan 2016-10-01 har istället driften av Ginstgården reglerats genom ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, efter beslut i kommunfullmäktige 2016-03-30 § 69.

  Nuvarande IOP-avtal löper ut 2020-03-31. Förvaltningen har fått nämndens uppdrag 2019-03-25 § 35 att förbereda en ny upphandling enligt LOU för driften av Ginstgårdens 32 platser på särskilt boende i syfte att säkerställa att en ny leverantör kan tillträda 2020-04-01 .

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-08-01 lämnat följande yttrande:

  Förvaltningen planerar, efter beslut i vård- och omsorgsnämnden, att annonsera förfrågningsunderlaget enligt LOU avseende driften av Ginstgården under senast september månad 2019. Förvaltningen planerar därefter att i november 2019 pröva de inkomna anbuden och genomföra en anbudsutvärdering, varpå beslut i upphandlingen kan fattas av vård- och omsorgsnämnden i december 2019 och en ny leverantör tillträda 2020-04-01.

  Förslag kontraktstid: Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att ett avtal tecknas som gäller från och med kl.07:00 den 1 april 2020 till och med den 1 april 2024 kl.07.00 med möjlighet till förlängning två plus två plus två (2+2+2) år. Förlängning ska ske skriftligt senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång.

  Det ingångna IOP-avtalet befinner sig i dagsläget i en rättsprocess där Alingsås kommun har begärt prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen avseende Kammarrättens beslut att Alingsås kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift på fem miljoner kronor eftersom kommunen bedöms ha genomfört en otillåten direktupphandling av Ginstgården.

  Arbetsutskottet  behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-08-12 § 46.

  Förslag till beslut på sammanträdet

  Micaela Kronberg (M) föreslår att kontraktstiden ska vara på 3 år med möjlighet till förlängning 2+2+2 år, istället för kontraktstid på 4 år med möjlighet till förlängning 2+2+2 år enligt förvaltningens förslag. Birgit Börjesson (S), Ingela Andreen (L), Bengt Eliasson (KD) och Bo Hallberg (S) yrkar bifall till Micaela Kronbergs (M) förslag.

  Ordförande finner att arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden ändras under punkt 2 i beslutet, till att kontraktstiden skrivs på 3 år med möjlighet till förlängning 2+2+2 år.

   

 • De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelser och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-08-05 lämnat följande yttrande:
  Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamlingen sker genom att KPMG och revisorerna löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll. Som del av den grundläggande granskningen genomför KPMG en enkätundersökning med nämnderna.

  Arbetsutskottet har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett förslag på svar på de skriftliga frågorna i den årliga grundläggande granskningen 2019 till KPMG. Förslaget går upp till nämnd 2019-08-26 för beslut.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärende vid sitt sammanträde 2019-08-12 § 47.

 • En rapporteringsskyldighet infördes 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap 6 § f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen. Rapporteringen ska ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Genom ändringen i socialtjänstlagen (SoL) ska en kommun som inte inom en skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, som någon är berättigad till, enligt beslut från kommunen åläggas att betala en särskild avgift, sanktionsavgift.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport, över hur många gynnande beslut enligt 4 kap1§ SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska anges vika typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Beredning
  Vid rapporteringstillfälle 2019-07-03 ( innefattande kvartal 2 ) har vård och äldreomsorgsförvaltningen redovisat 4 individrapporter till IVO.Tre individärenden är återrapporteringar från kvartal 1. Följande har rapporterats

  En person har återtagit sin ansökan

  Två personer har fått sina beslut verkställda

  En individrapporter är ny som ej fått sina beslut verkställd

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28f-g §§ LSS. Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

   

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Orsak ej verkställt

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  190618-Erbjudande om plats på nytt boende. visning 190624. 90705- Tackat nej.

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Tackat nej 171016. Verkställs sedan 180328  i annan kommun.180831 info från fd god man att intresse ej längre finns för plats. Handläggare sökt den enskilde 190312,190314 på telefon, ej svar. Brev skickat 190314, i retur 190402 pga avflyttad okänd.

  2018-02-23 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  190408- Kontakt, undran över boendeplats.

  190503-Kontakt,undran över boendeplats.

  190603-Kontakt  ang plan för nytt boende.

  190614-Erbjudande om plats.

  190627- Tackat ja.

  Plan. inflytt sep-19.

   

  2018-04-19 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  190614- Erbjudande om plats på nytt boende.

  190627- Tackat ja.

  Plan. inflytt sep-19.

  2018-04-27 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  190614-Erbjudande om plats på nytt boende.

  190624- Tackat ja.

  Plan. inflytt sep-19.

  2018-05-25 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö,plats finns ej.

  Dialog har förts med Socialförvaltningen ang plats i psykiatriboende. Platsbrist SOC 190125. Ny fråga ställd 190315.

  Kommer att erbjudas plats på psykiatriboende i sep-19.

  2018-06-18 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 190327. Står i kö,plats finns ej i dagsläget.

  2018-06-20 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  190614- Erbjudande om plats på nytt boende.

  190627-Tackat ja.

  Plan. inflytt sep-19.

  2018-06-21 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  190528- Kontakt ang plan för nytt boende.

  190614- Erbjudande om plats,visning 190624, tackat ja.

  Plan. inflytt sep-19.

  2018-06-26 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  190402-Kontakt, undran över boendeplats.

  190520-Kontakt,undran över boendeplats.

  190619-Kontakt, undran över boendeplats..Info att nytt boende planeras, dock andra före i kön.Överenskommelse om kontakt v.30 om boende ej har erbjudits innan.

  190709- Erbjudande om plats på nytt boende.

  190710- Tackat ja.

  Plan. inflytt sep-19.

  2018-11-13 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  190301-Kontakt,undran över boendeplats.

  190513-Erbjudande om boendeplats. Tackat nej utan att ha sett lght,endast utifrån, anser lght för liten.

  190527-Kontakt, hittat egen tillfällig lght och avser söka boendestöd. Står kvar i kö i avvaktan på annan lght i servicebostad.

   

  2019-03-01 M

   

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej. Förhandsbesked.

   

  2019-03-12 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej. Förhandsbesked

  2019-02-13M

  Kontaktperson  9.4§

  LSS

   

   

   

  2017-04-28 K

  Kontaktperson  9.4§

  LSS

  Avbrott i verkställighet 190101.

  Meddelade i april att avvakta.

  190416- Önskar ny kontaktperson.

  2018-05-03 K

  Korttidstillsyn 9.7 §

  LSS

  Avvaktar insatsen. Önskar själv återkoppla vid intresse.

  2018-05-09 M

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Beslutet avser stödfamilj, svårigheter att hitta stöd/kontaktfamiljer. Korttidsvistelse i form av korttidshem verkställs sedan 190314 i väntan på att hitta stödfamilj.

  2018-04-06 K

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Avvaktar insatsen. Önskar själv återkoppla vid intresse.

   

  Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu verkställts eller avslutats

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Datum för verkställighet/avslut

  2018-04-16 M

  Avlösarservice 9.5§

  LSS

  Avslutad   190411

  2018-05-03 M

  Avlösarservice 9.5§

  LSS

  Avslutad   190424

  2018-12-14 M

  Avlösarservice 9.5§

  LSS

  Verkställd 190501

  2018-12-01M

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Verkställd 190412

  2019-02-13M

  Kontaktperson  9.4§

  LSS

  Verkställd 190528

  2017-04-28 K

  Kontaktperson  9.4§

  LSS

  Åter verkställd 190527

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden,
  beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Beredning:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen under den aktuella perioden:

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16
  Anita Hedström, förvaltningschef
  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 19 st


  Personalärenden
  Se bilaga

 • KUN protokollsutdrag. Funktionen "En väg ut". Dnr 2019.253 KUN

  KS protokollsutdrag. Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen maj. Dnr 2019.176 KS

  KS protokollsutdrag. Ramberedning, förslag till ramar 2020-2022. Dnr 2019.406 KS

  IVO. Begäran om kopia av social journal. Dnr 2019.256 VON

  FSG protokoll 2019-08-19

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.