Hoppa över navigering

Möte 2018-11-19

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 17:00 Vård- och äldreomsorgsförvaltningen lokal Sunnerö
 • A/ Utredning kring möjligheter och utmaningar med att införa en ny yrkeskategori inom vård- och äldreomsorgen                                      

  B/ Vård- och äldreomsorgsnämndens taxor och avgifter 2019

  C/ Hemtjänstens ersättningsnivåer inför 2019

  D/ Ekonomisk månadsuppföljning 2018 - oktober

  E/ Handlingsplan för vård- och äldreomsorgsnämnden för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019 med tillhörande risk- och konekvensanalys redovisas.

  F/ Förvaltningschefens information

  - Utmaning har inkommit till Alingsås kommun från Attendo

  - Året medarbetarenkät har kommit. Ärendet till nämnd i december.

  - Förvaltningschefen för samtal med ISS avseende handlingsplan för ökad brukarnöjdhet

  - Övergångsregeringens budgetproposistion - hur påverkas tilldelning till äldreomsorgen

   

   

 • Gurli Ericsson (S) påminner om Alzheimer Café 4 december på Hagagården.

  Ingela Andreen (L) återredovisar från förtroenderåd som genomförts tillsammans med Birgitta Nyman (MP) på Brunnsgården. Stor nöjdhet med personalens bemötande framkom vid förtroenderådet.

 • Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) och Anita Brodén (L) har till Fullmäktige den 11 juni 2018 lämnat en Motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på äldreboenden. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle remitteras till barn- och ungdomsnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden för beredning.

  Sverige är ett av de länder i världen där flest personer lever ensamma. Detta kan vara för många ett frivilligt val men det kan på ålderns höst ändras. 2 av 3 personer över 60 lever ensamma. Måltiden och samvaron kring måltiden kan bli en social höjdpunkt för den som lever ensam och kan vara en del i att motverka ensamheten.

  Beredning
  Idag finns serveringsmöjligheter på tre av våra äldreboenden, Brunnsgården, Tuvegården och Bjärkegården. På samtliga boenden delas den del av köket som är servering mellan avdelningarna på äldreboendet och ISS Facility services, som serverar lunch dagligen till de boende i husen.

  På Tuvegården och Bjärkegården finns idag möjlighet att äta lunch i restaurangen. Det nyttjas av ett fåtal personer från trygghetslägenheterna och någon enstaka extern kund. Det äldreboende som idag inte har denna möjlighet är Brunnsgården.

  I närheten av respektive äldreboende finns det idag flera restauranger/caféer, där det erbjuds lunch i en prisklass mellan 30 kronor för en sopplunch till ca 95 kronor för lunchbuffé. Förebyggandeenheten inom VÄN har också olika aktiviteter där det finns möjlighet att köpa lunch 2-3 ggr per vecka.

  I nuvarande kostavtal med ISS Facility services finns en option om att starta restaurangen, i första hand på Brunnsgården, men även övriga restauranger om Alingsås kommun vill detta.

  Restaurangen på Brunnsgården som ligger centralt, är den restaurang som förvaltningen anser vara den mest lämpade för eventuellt öppnande. Idag finns det inte möjlighet att äta lunch där, den används inte av de boende för lunch och middag och den ligger centralt.

  Vård- och äldreomsorgsförvaltningen anser att det är angeläget att arbeta för att motverka ofrivillig ensamhet och ställer sig positiv till motionen förutsatt att erforderliga resurser tillförs.

  För att skapa bästa förutsättningarna vid ett eventuellt öppnande ska det i så fall ske i ett samarbete med förebyggandeenheten, för att på så sätt bygga upp en naturlig plats för gemenskap och aktiviteter med en välkomnande miljö.

  Det bli då en naturlig träffpunkt dit årsrika kan träffas, läsa tidningen gå på föreläsningar och få information som riktas mot äldre. Brunnsgårdens aktiviteter knyts samman med lunchen och den blir ett redskap för att bryta social isoleringen och främjar sociala gemenskap. Verksamheten bör utvecklas och genomföras b.la genom att arbete med volontärer.

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 68.

 • Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade 2017-04-24 § 34, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ramprogram för äldreboende. Programmet är avsett som ett stöd och vägledning i arbetet med om-, till- och nybyggnationer av äldreboende i Alingsås kommun.

   

  Beredning
  Grunden är den befolkningsutveckling kommunen har framför sig, där gruppen med personer över 80 är snabbt växande och allt fler äldre kommer att behöva insatsen särskilt boende. Enligt beräkningar kommer det att finnas behov av ett nytt äldreboende med 60 lägenheter cirka vart tredje år den kommande 10-årsperioden. Dessa behov genererar en byggtakt som ställer krav på kommunen som beställare. Ett ramprogram där kommunen tagit ställning till många av de krav som ligger till grund för ett välplanerat äldreboende, förväntas spara pengar men även tid för de personer som ska agera beställare av kommande äldreboenden.

  Ramprogrammet är utformat med tanke på äldre med mycket stora behov av omvårdnads- och sjukvårdsinsatser som bäst tillgodoses i hemlik gruppbostadsmiljö. Ramprogrammet har tagits fram i samverkan med Fabs AB/Alingsåshem och referensgrupper från kommunala verksamheter samt Kommunala pensionärsrådet med flera.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 69.

   

 • Inför 2019 ska vård och äldreomsorgsnämnden fastställa taxor och avgifter för äldreomsorgens verksamheter. Avgifter som styrs av maxtaxan besluta-des av kommunfullmäktige 2002-05-29 och har därefter löpande justerats av vård och äldreomsorgsnämnden utifrån förändringar av maxtaxan.

   

  Beredning

  SÄRSKILT BOENDE STYRS AV 2018 2019
  Vård- och omsorgsavgift Maxtaxa 0-2044:-/mån 0-2089:-/mån
  Hyra Hyressättningsmodell Varierar Varierar
  Kostabonnemang Egenavgift 3180:-/mån 3240:-/mån
  Omvårdnadsmaterial Självkostnad 113:- alt 282:-/mån 115:- alt 288:-/mån
  KORTTIDS STYRS AV 2018 2019
  Dygnspris Maxtaxa 68:-/dygn upp till 2044:-/mån 70:-/dygn upp till 2089:-/mån
  Hyra Maxtaxa 70:-/dygn upp till 2100:- /mån 72:-/dygn upp till 2146:-/mån
  Kost Egenavgift 106:-/dygn upp till 3180:-/mån 108:- /dyn upp till 3240:-/ mån
  HEMTJÄNST/HSV STYRS AV 2018 2019
  Hemtjänstavgift Begränsas av maxtaxa 240:-/tim upp till 2044:-/mån 245:-/tim upp till 2089:-/mån
  Trygghetslarm Begränsas av maxtaxa 210:-/mån 215:-/mån
  Hemsjukvård Begränsas av maxtaxa 360:-/mån 370:-/mån
  DAGVERKSAMHET STYRS AV 2018 2019
  För personer med demens Maxtaxa 0-2013:-/mån 0-2089:-/mån
  FÄRDTJÄNST STYRS AV 2018 2019
  Färdtjänsttaxa Egenavgift    
  Riksfärdtjänst Statligt fastställd    


  Vård och äldreomsorgens avgifter styrs till stor del av maxtaxan som styrs av prisbasbeloppet. Mellan 2018 och 2019 höjs prisbasbeloppet med 1 000 kronor från 45 500 till 46 500 kronor. Maxtaxan per månad beräknas som 53,92 % av prisbasbeloppet dividerat med 12 månader.

  Avgifter som begränsas av maxtaxan föreslås förändras enligt nedan:

  • Hemtjänstavgiften ökar från 240: -till 245: -per timma upp till 2089: -per månad. Avgiften uppgår till 67 % av den genomsnittliga hemtjänstersättningen per timma.
  • Dygnspriset för hyra ökar från 70: -till 72: -per dygn och vård och omsorg på korttidsboende ökar från 68: -till 70: -per dygn enligt förändringen i maxtaxan.
  • Avgift för trygghetslarm uppgår till 5,5 procent av prisbasbeloppet avrundat till jämn femkrona. Därmed ökar avgiften från 210: -per månad till 215: -per månad.
  • Avgift för hemsjukvård ökar från 360: -till 370: -och följer hemtjänstens timersättning avrundat till jämn 10-krona.

  Övriga avgifter

  •  Avgifter för kost på särskilt boende och korttidsboende ökas i enlighet med konsumentprisindex 2,0 procent mellan 2018 –2019
  • -Frivilliga avgifter för omvårdnadsmaterial räknas upp utifrån konsumentprisindex med 2,0 procent mellan 2018 -2019.

  Hyreskostnader för Vård och äldreomsorgsnämnden gentemot AB Alingsås-hem samt för äldreomsorgens hyresgäster kommer förändras i förhandling mellan AB Alingsåshem och hyresgästföreningen enligt förhandlingsordning.


  Funktionsstöd
  I bilagan Tillämpningsanvisningar 2019 ”Avgifter och ersättningar för personer inom Socialnämndens verksamhetsområde” redovisas avgiftsförändringar inom avdelning funktionsstöd för följande områden.

  • Avgift för måltidsabonnemang samt frånvaroavdrag
  • Avgift för förbrukningsartiklar
  • Avgift för pedagogiska måltider
  • Egenavgift fritidsresor
  • Avgift för korttidsvistelse/stödfamilj
  • Avgift för korttidstillsyn
  • Resor, lunch och habiliteringsersättning vid daglig verksamhet
  • Kommunalt bostadstillägg

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 70.

 • Inför 2019 föreslås ersättningen per hemtjänsttimma uppräknas med 2,3 procent. Nedanstående visar hemtjänstens ersättningsnivåer för 2018 och förslag på ersättningsnivåer 2019:

  Beredning

   

  Kommunala

  utförare

  Privata utförare och

  serviceorganisationer

   

                    

   

  Centrala          Bjärke

  Områden        Hemsjö

   

  Centrala          Bjärke

  områden         Hemsjö

   

  Larm
  Ersättning 2018 358                 375 367*                 384*     149
  Ersättning 2018 366                 383 375*                 393* 153  * Privata utförare av hemtjänst får inte dra av moms för inköp till verksamheten och tilldelas en momskompensation om 2,5 % av timpengen.

  Alingsås Kommun har en hemtjänstverksamhet som utför cirka 415 000 hemtjänsttimmar under 2018. Utförandet sker enligt LOV och de kommunala utförarna utför cirka 75 procent av hemtjänsttimmarna.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 71.

 • Sedan december 2016 ägs Afzelii trygghetsboende av HSB. I fastigheten finns totalt 24 lägenheter, av vilka vård- och äldreomsorgsnämnden har anvisningsrätt på fyra av lägenheterna.

  Vård- och äldreomsorgsnämnden hyr sedan 2014-10-01 också den gemensamhetslokal som finns i fastigheten Afzelii trygghetsboende. Avtalet omfattar även anvisningsrätten på de fyra specificerade lägenheterna vid trygghetsboendet Afzelii. Hyresavtalet för lokalen samt för anvisningsrätten löper ut 2019-09-30. I det fall hyreskontraktet ska sägas upp ska detta ske skriftligen till HSB minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. Det innebär att hyresavtalet behöver sägas upp senast 2018-12-30, om nämnden inte önskar fortsatt hyra lokalen samt behålla anvisningsrätten. Sägs avtalet med tillhörande anvisningsrätt inte upp förlängs kontraktet med 36 månader varje gång.

  Lokalen är placerad i källarplan och är ca 67 m². Under avtalsperioden har vård- och äldreomsorgsförvaltningen ansvarat för att utrusta lokalen med möbler, gardiner, enklare köksutrustning, porslin m.m. HSB ansvarar för städning och skötsel av lokalen och angränsande uteplats. Enligt avtalet är båda parter ansvariga för att utse representanter för att, tillsammans med hyresgästerna, organisera och tillse att det i gemensamhetslokalen finns tillgång till aktiviteter. Parterna ansvarar enligt avtalet gemensamt för att utforma ett koncept kring bemanning/aktiviteter med syfte att stödja aktiviteterna i gemensamhetslokalen.

  Hyran för gemensamhetslokalen är 8775 kr per månad.

  De lägenheter som VoÄ har anvisningsrätt på är två ettor och två tvåor storleksmässigt är lägenheterna mellan 58-68,5 kvm. Hyran för dessa lägenheter varierar mellan 8193 kr till 9914 kr per månad. Lägenheterna i Trygghetsboendet Afzelii erbjuds till personer som är 70 år eller däröver.

  Beredning
  Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har inför beslut om fortsatt hyra av gemensamhetslokalen i fastigheten Afzelii gjort en kartläggning av i vilken utsträckning lokalerna används idag och vilka behov verksamheterna inom vård- och äldreomsorgen har av lokalen framöver. I kartläggningen av vilka behov verksamheterna har av lokalen framöver har hänsyn tagits till lokalens placering och tillgänglighet.

  Idag bemannas lokalen av en resurs från förebyggandeenheten tre dagar i veckan, totalt ca 11 timmar. De aktiviteter som erbjuds är bland annat kortspel, fika och tidigare gympapass. En eller ett par gånger per termin ordnar förebyggandeenheten också någon festlighet i lokalen med mat och underhållning.

  Sedan hösten 2017 har HSB erbjudit de boende i fastigheten möjlighet att delta i gemensam jul- respektive sommarfest i lokalen. De har också tillsett att ansvarig fastighetsskötare finns tillgänglig i lokalen en gång per vecka, där de boende i fastigheten har möjlighet att ställa frågor om sitt boende. I anslutning till träffen med fastighetsskötaren ordnar förebyggandeenheten ofta någon aktivitet.

  I aktiviteterna deltar ca sju personer återkommande. Några är boende i fastigheten medan andra kommer till aktiviteterna utifrån. De personer som deltar i aktiviteterna trivs mycket bra, medan andra boende i huset önskar ett bredare aktivitetsutbud.

  Tillgängligheten till lokalen är dålig, framför allt för personer som kommer utifrån. För att komma till lokalen utifrån behöver man passera en grind och gå nedför en brant betongtrappa som inte alltid skottas från snö. Personer som kommer utifrån har inte tillgång till nyckel till lokalen, varför de behöver vänta utanför tills lokalen låses upp. För att komma till lokalen genom fastighetens entrédörr behöver man efter nedfart med hiss till källarplan, passera antingen genom källarförråden eller genom garaget. I övrigt har lokalerna god tillgänglighet med dörröppnare och handikappanpassade toaletter.

  På grund av lokalernas tillgänglighet och förebyggandeenhetens bemanning finns i dagsläget inte möjlighet att utöka antalet aktiviteter eller variationen av aktiviteter i lokalen.

  Utifrån den genomförda kartläggningen av lokalernas användning och tillgänglighet, är det förvaltningens bedömning att ett bredare, mer lättillgängligt aktivitetsutbud istället kan erbjudas de boende i huset på Brunnsgårdens träffpunkt. På grund av att Brunnsgårdens träffpunkt har fler deltagare, finns där större möjligheter att erbjuda ett bredare aktivitetsutbud och att anpassa aktivitetsutbudet efter olika behov och önskningar. Brunnsgårdens träffpunkt är också bättre ur tillgänglighetssynpunkt. Avståndet till dessa lokaler från trygghetsboendet är endast ett par hundra meter och utgör därför inget hinder för de boende i trygghetsboendet.

  Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har inför beslut om fortsatt hyra av gemensamhetslokalen i fastigheten Afzelii, som inkluderar anvisningsrätten av fyra lägenheter, undersökt uthyrningsbarheten av lägenheterna. Den samlade uppfattningen är att dessa fyra lägenheter med anvisningsrätt är mycket svåruthyrda, anledningen som angetts är att hyran har erfarits som tämligen hög.

  Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att nämnden säger upp nuvarande hyresavtal med tillhörande anvisningsrätt för att genomföra en utredning gällande en eventuell omförhandling av kontraktet.

  Samtidigt gör förvaltningen bedömningen att en vidare utredning också behöver göras kring vilken roll samtliga befintliga och framtida trygghetsboenden ska ha gällande sociala aktiviteter och mötesplatser.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 72.
   

 • Genom att Avdelningen för funktionsstöd sedan 1 januari 2018 ingår i vård- och äldreomsorgsnämnden har frågan gällande ett samlande begrepp för nämndens målgrupper aktualiserats.

  I Socialstyrelsens rapport Resultat av remiss för begreppet brukare från 2013, beskrivs att verksamma inom socialtjänstens områden nationellt har efterfrågat ett samlande begrepp för alla de som får insatser från socialtjänsten. I ett terminologiarbete som genomförts i samband med att Socialstyrelsen tog fram vägledningen Att ge ordet och lämna plats – Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård, enades man om termen brukare för detta begrepp.

  Socialstyrelsen rekommenderar brukare som samlande begrepp för alla de som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten, tillsammans med de mer precisa begreppen som t.ex. assistansanvändare, arbetstagare i daglig verksamhet, deltagare i daglig verksamhet, den äldre, mottagare av äldreomsorg, gäst på korttidsboende, hyresgäst, mottagare av ekonomiskt bistånd, mottagare av hemtjänst, mottagare av hjälp och vård, person med ledsagaraservice samt person med stöd av kontaktperson.

  Eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer. Socialstyrelsen beskriver att det då det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Socialstyrelsen rekommenderar att användningen av begreppet brukare ska ske med lyhördhet och känslighet. Socialstyrelsen beskriver att utgångspunkterna för terminologiarbetet är den enskildes säkerhet, kvalitet i vård- och omsorgsdokumentationen, kommunikation och samverkan mellan huvudmän samt öppen redovisning av vårdens och omsorgens resultat. Där de menar att målet är att intressenter lägger samman innebörd i de enskilda begreppen och använder de rekommenderade termerna på ett enhetligt sätt, utifrån Socialstyrelsens termbank där begreppsklustret brukare är definierat och vidare beskrivet.

  Socialstyrelsen avråder från att använda termerna klient och kund som samlande begrepp, till förmån från termen brukare. Definitionen för termen brukare inom socialtjänst är; person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. Termen brukare kan ses som motsvarighet till termen patient men inom socialtjänstens domäner.

  Beredning
  Frågan gällande ett samlande begrepp för nämndens målgrupper har förts dialog kring under förvaltningens ledningsdagar hösten 2018. Utifrån den dialogen är förslaget från avdelningscheferna, vilket är förankrat på enhetschefsnivå, att byta från termen vårdtagare till termen brukare och anta det som vedertaget samlande begrepp för nämndens

  målgrupper som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten, och anser att begreppet brukare inte lämpar sig att benämna någon då man avser en särskild grupp eller enstaka individer inom vård- och äldreomsorgsnämnden. Förvaltningen föreslår att termen brukare succesivt ersätts i nämndens riktlinjer, rutiner, dokumentation och talspråk. Termen patient som används vid hälso- och sjukvårdinsatser för en person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård, ska inte ersättas med termen brukare.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 73

 • Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Grundtanken i reglerna är delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla områden. Uppföljningen svarar på hur förvaltningen har arbetat inom de olika områden som finns i policyn, medvetenhet/bemötande, tillgänglighet, delaktighet och samordning/samverkan.

   

  Beredning

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 74.

 • Femtonde oktober 2018 inkom föreningen Aktiva seniorer, Alingsås med ansökan om att få ingå i KPR 2019-2022. De föreningar för pensionärer med betalande medlemmar, som finns i kommunen och som bedriver organiserad och samhällsinriktad verksamhet i kommunen samt tillhör en riks-sammanslutning för pensionärer, kan beredas representation i rådet. Ansökan om medlemskap ställs till vård- och äldreomsorgsnämnden.

  Pensionärsföreningarnas ledamöter och ersättare utses i proportion till respektive förenings medlemsantal. En ledamot utses för varje påbörjat 500-tal medlemmar och ersättare för varje påbörjat 1000-tal medlemmar.

  De pensionärsorganisationer som ingår i rådet föreslår sina representanter, genom beslut som delges vård- och äldreomsorgsnämnden. Representanterna skall vara folkbokförda i Alingsås kommun.

  Reglemente för KPR antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2011 § 53.

  Beredning
  Femtonde oktober 2018 inkom föreningen Aktiva seniorer, Alingsås med ansökan om att få ingå i KPR 2019-2022. Föreningen hade vid ansökningstillfället ett medlemsantal på 354 personer. Föreningen ingår i Förbundet Aktiva seniorer som vid ansökningstillfället omfattade ca 50 föreningar med totalt drygt 20 000 medlemmar. Föreningen har föreslagit följande personer att representera föreningen ifall dess ansökan beviljas:

  Ledamot: Jan-Erik Andreasson
  Ersättare: Margareta Högstedt

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 75.

 • Vård- och äldreomsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att förvaltningen ska arbeta utifrån individens behov i centrum, IBIC, som är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt. Som ett första stag i införandet har en mall för behovsbedömning tagits fram och riktlinjer för biståndsbedömning har uppdaterats och anpassats efter IBIC. Vård-och äldreomsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten i individärenden enligt 4 och 5 kap socialtjänstlagen, SoL till biståndshandläggare, avdelningschef myndighetsavdelningen och enhetschef i beredskap. Riktlinjer för biståndsbedömning är ett komplement till gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd mm. Om individuella särskilda skäl föreligger kan biståndshandläggaren göra avsteg från riktlinjerna efter samråd med avdelningschef. Skälet till bedömningen ska framgå i utredningen.

  Beredning:
  Vid sitt sammanträde 2017-03-27 § 23, beslutade vård- och äldreomsorgsnämnden att anta förvaltningens förslag till nya biståndsriktlinjer som anpassats efter IBIC, men med tillägget att avsteg från riktlinjerna ska återrapporteras till nämnden två gånger per år.

  Återrapportering av beslut över biståndsriktlinjer under tiden 2018-05-01 tom 2018-10-31 består av sju beslut. Fyra av besluten gäller extra behov av tvätt under veckan beroende på inkontinens, samt synnedsättning, två beslut om extra städ en ggr/vecka pga av synnedsättning samt ett beslut om extra inköp på grund av demensdiagnos. Nästa återrapportering sker 2019-04-30.

   

  På arbetsutskottet 2018-11-05 hölls en information i ärendet (informationspunkt C).

   

 • Vård-och äldreomsorgsnämnden har att fatta beslut om sammanträdesdagar under året för vård-och äldreomsorgsnämnden, arbetsutskottet och FSG.

  Beredning:

  Förvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdatum för nämnd, arbetsutskott och FSG (förvaltningens samverkansgrupp) enligt följande:

  Månad VÄNAU FSG VÄN Inl handl
  Jan 7 14 21 28 dec - 18
  Feb 4 11 18  24 jan
  Mars 4 11 25 21 feb
  Apr 8 15 23 tis! 28 mars
  Maj 6 13 13 25 apr
  Juni 3 10 17 23 maj
  Juli - - - -
  Aug 12 19 26 1 aug
  Sep 9 16 23 29 aug
  Okt 7 14 21 26 sep
  Nov 4 11 18 24 okt
  Dec 2 9 16 21 nov

   

  Tid och plats:

  • VÄNAU börjar kl 14:00 i lokal Silvia om inget annat anges
  • FSG börjar kl 10:00 i lokal Silvia
  • VÄN börjar kl 14:00, i lokal Sunnerö om inget annat anges

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 76

 • I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får vidare inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan.

  Beredning
  Vård och äldreomsorgsnämnden särredovisar ekonomin mellan äldreomsorg och funktionsstöd i enlighet med nämndsbeslut (2018.04.09)

  Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr för verksamhetsår 2018 vilket är en försämring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på att hemtjänsttimmarna ökat kraftigt under september och oktober månad. Funktionsstöd prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr för 2018, vilket är oförändrad jämfört med föregående prognos.

  På arbetsutskottets sammanträde 2018-11-05 § 67 punkt E hölls en information i ärendet.

   

   

   

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Se bilaga.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, vice ordförande, vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård- och äldreomsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Förvaltningens yttrande:

  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen, under den aktuella perioden:

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 21 st

  Förvaltning/Allmänt-kategori C1

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Anställning, 2 st (vidaredelegation)

  Förvaltning/Allmänt-kategori C5

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Varning, 1 st

  Förvaltningschefens vidaredelegation:

  Förvaltning/Allmänt-kategori D2

  Helene Gillquist, avdelningschef säbo

  Kassation, 1 st

  Förvaltningschefens vidaredelegation inom personalområdet:

  Se bilaga

 • KS. Protokollsutdrag. Delårsbokslut  2018 för Alingsås kommun. Dnr 2018.551 KS § 184

  KS. Protokollsutdrag. Fixartjänst , förändring i ålder hos målgrupp. Dnr 2017.376 VÄN

  Protokoll FSG 2018-11-12.

 • Aktuellt ärende avser Handlingsplan för vård- och äldreomsorgsnämnden för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019, som redovisats i förvaltningens information § 96 punkt E.

   

  Ajournering

  Ajournering kl 16:40-16:50.

   

  Yrkande

  Micaela Kronberg Thor (M) yrkar att ärendet inte ska lyftas in på dagordningen.

  Pär-Göran Björkman (S) yrkar att ärendet ska lyftas in på dagordningen.

   

  Proposition

  Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att ärendet inte ska lyftas in på dagordningen.

   

  Omröstning

  Omröstning begärs och genomförs.

  Ja- röst för att ärendet inte ska lyftas in på dagordningen är huvudförslaget.

  Nej- röst för att ärendet ska lyftas in på dagordningen.

   

  Ledamot Parti Ja Nej
  Bengt Eliasson KD X  
  Gurli Ericsson S   X
  Bo Kuylenstierna MP   X
  Pär-Göran Björkman S   X
  Susanna Nerell C X  
  Birgitta Nyman MP   X
  Roland Salomonsson M X  
  Kristina Grapenholm L X  
  Ali Said C X  
  Johanna Frisk V   X
  Margaretha Sjöberg S   X
  Christina Karén M X  
  Micaela Kronberg Thor M X  

   

  Ordföranden finner att med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att ärendet inte ska lyftas in på dagordningen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.