Hoppa över navigering

Möte 2018-09-25

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 16:30 Bjärkegården Sollebrunn, samlingssalen
 • A/ Program för vård och omsorg vid demenssjukdom presenteras.

  B/ Delårsbokslut 2018

  C/ Förvaltningschefens information

  - Ledningsdagar i Kvänum har genomförts med 35 chefer

  - Mastersstudent på förvaltningen som arbetar med LOV i daglig verksamhet kommer till nämnden i oktober

  - Idag den 25 september träder överenskommelsen kring SAMSA i kraft

  - Seniormässa News 55 den 17 oktober kl 10-16 på Estrad

  - Hälsosam arbetsmiljö - en konferens har hållits i Göteborg med deltagande från förvaltning och delar av arbetsutskottet

 • § 78

  Nämndledamöternas information

 • I enlighet med den styrmodellen för Alingsås kommun skall delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsbokslutet innehåller uppföljning av mål, uppdrag, intern kontroll, ekonomi och personal. Samt innehåller framtidsavsnitt avseende budgetår 2019 – 2021.
   

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad till 2018-09-19 lämnat följande yttrande:

  I enlighet med nämndbeslut (2018.04.09) särredovisar Vård och äldreomsorgsnämnden ekonomin mellan äldreomsorg och funktionsstöd.

  Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr för verksamhetsår 2018 vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med prognos vid vårbokslut. Försämringen beror framförallt på att Ginstgårdens äldreboende under sista kvartalet kommer utökas med 8 gruppboendeplatser för dementa.

  Funktionsstöd prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr för verksamhetsår 2018 vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med prognos vid vårbokslut. Förbättringen beror framförallt på låga kostnader för köpt extern verksamhet.

   

  Arbetsutskottet hänsköt ärendet vid sitt sammanträde  2018-09-10 § 57 till dagens nämndsammanträde.

   

 • Frösunda Omsorg AB har sedan 2014-10-01 drivit äldreboendena Ängabogården och Kaptenen på entreprenad. Avtalet är tecknat på fyra+två+två+två år (4+2+2+2 år). 2018-09-30 löper de första fyra åren av entreprenaden ut, och vård och äldreomsorgsnämnden hade att innan 2017-09-30 bestämma om förlängning av avtal. Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade att förlängningsperioden delas upp i ett plus ett (1+1) år. Det innebär att avtalet förlängs med ett (1) år från 2019-09-30 t o m 2020-09-30 istället för enligt grundavtalet 2 (två) år.

  Vård- och äldreomsorgsnämnden har att ta ställning för ytterligare ett (1) års förlängning innan 2018-09-30. Därefter följer huvudavtalet. Förlängning sker alltså enligt följande 1+2+2 år.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2018-09-04 lämnat följande yttrande:

  Verksamheterna på Ängabogården och Kaptenen fungerar väl till största del. Det finns dock vissa områden som Alingsås kommun har haft synpunkter på gällande bristande uppfyllelse av avtalet. Frösunda Omsorg AB och vård- och äldreomsorgsförvaltningen har under 2017 fört dialog för att inför fortsatt avtalstid försäkra sig om att förbättring sker. De delar som Alingsås kommun haft synpunkter på rör kvalitetsutveckling samt återredovisning av densamma, en minskad brukarnöjdhet under 2016 samt bristande kontinuitet på högre ledningsnivå. Parterna har efter dialog kommit överens om en handlingsplan för att komma tillrätta med bristerna och en förlängning av avtalet med ett (1)år.

  Parterna har under 2017 och 2018 följt handlingsplanen enligt den uppföljningsmatris som överenskommits. Detta innebär att parterna har haft avtalsmöten, dialogmöten och månadsmöten enligt överenskommelse. Vid varje möte har parterna följt upp överenskomna punkter för att se att verksamheten följer den kvalitetsutveckling som var tänkt, och överenskommelsen följs.

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-09-10 § 60.

 • Demens är idag en av de vanligaste sjukdomarna för personer över 60 år i Sverige och ca 150 000 personer beräknas leva med en demenssjukdom. I takt med en alltmer åldrande befolkning kommer antalet personer med demenssjukdom att öka och därmed också behovet av vård- och omsorgsinsatser. För Vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås kommun är vården och omsorgen om personer med demenssjukdom och för personer som ännu inte fått diagnos därtill för deras anhöriga en prioriterad utvecklingsfråga. År 2010 antog vård- och äldreomsorgsnämnden ett lokalt demensprogram för Alingsås kommun. Syftet var att fastställa riktlinjer för arbetet med personer som har demensdiagnos eller liknande symtom och deras anhöriga, för att dessa personer ska uppleva en god livskvalitet. Under 2017 reviderade Socialstyrelsen sina nationella riktlinjer Vård och omsorg vid demenssjukdom stöd för styrning och ledning. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att revidera kommunens program för vård och omsorg vid demenssjukdom i syfte att de lokala riktlinjerna ska matcha de nationella.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad till 2018-08-09 lämnat följande yttrande:

  Programmet har reviderats utifrån Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom från 2017. En arbetsgrupp inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen beståendes av medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS) socialt ansvarig samordnare (SAS), demenssjuksköterska samt utvecklingsledare har arbetat fram kommunens reviderade riktlinjer. Förvaltningschefens ledningsgrupp samt KPR har fått ta del och ge synpunkter på dokumentet. Syftet med programmet är att fastställa lokala riktlinjer för arbetet med personer som har en demenssjukdom och för personer som ännu inte fått diagnos därtill för deras anhöriga. Samt att chefer ska kunna använda sig av programmet vid styrning och ledning av sin verksamhet. Programmet ska även kunna användas som informationskälla i det dagliga arbetet av alla yrkesgrupper som arbetar med vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

  I programmet uttalas kommunens ansvar för personer som har en demenssjukdom och för personer som ännu inte fått diagnos därtill för deras anhöriga och en beskrivning av de verksamheter och insatser som kommunen erbjuder för denna målgrupp. I programmet ges också en beskrivning av kommunens arbetsgång vid misstänkt demenssjukdom. Här uttalas de metoder och förhållningssätt som ska användas i arbetet för personer med demenssjukdom tillsammans med för målgruppen viktiga aspekter kring omsorg, vård och behandling. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen föreslår att vård- och äldreomsorgsnämnden antar det reviderade programmet för vård och omsorg vid demenssjukdom.

  Arbetsutskottet hanterade ärendet vid sitt sammanträde 2018-09-10 § 58.

 • De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelsen och nämnderna har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  I årets granskning har fyra nämnder valts ut för en mer omfattande granskning utifrån revisorernas väsentlighets- och riskanalys 2018, däribland Vård- och äldreomsorgsnämnden. Vård- och äldreomsorgsnämnden har valts ut mot bakgrund av bland annat väsentligt ökat behov av boendeplatser inom funktionshinder samt ökat behov av hemtjänsttimmar.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad till 2018-09-03 lämnat följande yttrande:

  Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamlingen sker genom att EY och revisorerna löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll. Som del av den grundläggande granskningen genomför EY en enkätundersökning med nämndernas samtliga ledamöter.

  Den mer omfattande granskningen sker genom skriftliga frågor till de aktuella nämnderna samt en dialog med nämndens presidium och förvaltningschef, som äger rum i oktober.

  Vård- och äldreomsorgsnämnden har behandlat de skriftliga frågorna och sammanställt sitt svar till revisionen.

  Arbetsutskottet hanterade ärendet vid sitt sammanträde 2018-09-10 § 59.

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden,
  beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Se bilaga.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och äldreomsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, vice ordförande, vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård- och äldreomsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Förvaltningens yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen, under den aktuella perioden:

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16 juli

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 19 st

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16 augusti

  Catharina Johansson, förvaltningschef

  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 25 st

  Delegeringar inom personalområdet - se bilaga.

   

  • Protokoll KPR 2018-09014
  • Protokoll FSG 2018-09-17
  • Protokollsutdrag KS. Val av representant från Kommunstyrelsen efter Joakim Järrebring (S) med ersättare som kommunala pensionärsrådet (KPR) kan adjungera till sina möten - Simon Waern (S) Dnr 2018.512 KS .
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.