Hoppa över navigering

Möte 2019-06-18

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 16:55 Hagagården
 • A/ Genomlysning av matsvinn

  B/ Riktlinjer för trygghetsboende

  C/ Ekonomisk uppföljning 2019 - maj samt uppföljning av handlingsplan

  D/ Förvaltningschefens information

  - Gränsproblematik gentemot socialförvaltningen - arbete pågår

  - Äldreboende i Stadsskogen i privat regi

  - Ökande behov av LSS-bostäder

  - Sommarplaneringen 2019, olika svårt att rekrytera i olika områden

  E/ Nämndledamöternas information

  - Bengt Eliasson (KD) återrapporterar från förtroenderåd på Ginstgården, som genomförts tillsammans med  Viola Schüberg Lundgren (S).

  - Maria Stern (V) återrapporterar från förtroenderåd som genomförts tillsammans med Peter Poniatowski (M).

   

   

   

 • Vård- och omsorgsnämnden har sedan 2008 ett styrdokument för ny- och ombyggnation av trygghetsboenden i Alingsås kommun som anger kriterier för boendeformen. Vid nämndens möte 2018-11-19 § 102 fick förvaltningen nämndens uppdrag att genomföra en utredning kring befintliga och framtida trygghetsboendens roll.

  Utredningen om trygghetsboendets roll har utmynnat i en uppdaterad riktlinje för nytillkommande trygghetsboenden i Alingsås kommun.

  Vad gäller frågan om målgrupp för boendeformen trygghetsboende och kriterier för ansökan om trygghetsboende, tog nämnden beslut om sådana riktlinjer, Riktlinjer för tilldelning av trygghetsboende för nuvarande trygghetsboenden i Alingsås kommun som kommunen har anvisningsrätt till, 2018-02-19 § 12. Denna strategi utgår från dessa riktlinjer och avser därför inte att i någon del förändra de riktlinjerna.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-05-23 lämnat följande yttrande:

  Syftet med den uppdaterade riktlinjen är att tydliggöra kriterier för nytillkommande trygghetsboenden i Alingsås kommun. Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas av kommunen som ett trygghetsboende, är att det uppfyller de kriterier som återfinns i riktlinjen. Vissa avsteg kan dock accepteras, främst avseende befintliga fastigheter där ombyggnation och/eller konvertering sker till trygghetsboende.

  Uppdateringen av riktlinjen omfattar två delar, dels de kriterier som anges för boendeformen och dels ett ställningstagande gällande den lagändring som gjordes i socialtjänstlagen (2001:453) SoL, den 2 april 2019 och som möjliggör för kommuner att införa biståndsbedömda trygghetsbostäder.

  Uppdateringarna gällande de kriterier som anges för boendeformen innefattar förtydliganden av kriterier på boendets invändiga utformning avseende såväl de allmänna som gemensamma ytorna i fastigheten, som utformningen av lägenheterna, fastighetens utemiljö samt dess geografiska placering.

  Gällande lagändringen i socialtjänstlagen avseende möjlighet för kommuner att införa biståndsbedömda trygghetsboenden, gör förvaltningen bedömningen att i Alingsås kommun är behovet av varierande boendeformer tillgodosett, framförallt utifrån de nuvarande servicebostäderna som i mycket liknar den bostadsform som omfattas av ett biståndsbedömt trygghetsboende.

  Förvaltningen gör vidare bedömningen att nuvarande system, med tilldelning av trygghetsbostäder utifrån vissa kriterier och ett kösystem, är välfungerande. Möjligheten för kommunerna att införa biståndsbedömt trygghetsboende är fortfarande i sin linda och frågetecken återstår kring vad den införda förändringen kan i socialtjänstlagen kommer att innebära i praktiken.

  Förvaltningens sammantagna bedömning i frågan om biståndsbedömt trygghetsboende är därför att nämnden bör avvakta ett införande av biståndsbedömt trygghetsboende, dels med hänvisning till att nämndens nuvarande boendeformer möter behovet och dels med hänvisning till att det i dag endast finns begränsad kunskap om lagändringens innebörd och effekter i praktiken.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-06-04 § 38.

 • Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-03-25 § 29 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomlysa eventuellt matsvinn i kostenhetens kök och på vård-och omsorgsnämndens äldreboenden, där maten serveras.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-05-24 lämnat följande yttrande:

  Portionsmätning genomfördes 2018 och redovisas i bifogad bilaga. Portionsmätningen är ett steg i fortsatt arbete kring att komma till rätta med att rätt mängd mat och energi - både önskad och behövd - serveras.

  Mätningen avsåg att mäta hur mycket mat som konsumeras för att säkerställa att det erbjuds lagom stora portioner till brukarna samt säkerställa att brukarna får tillräckligt med energi och näring. Genom mätningen kan även avgöras hur stort eventuellt matsvinn som förekommer.

   

  Förslag till beslut

  Vård- och omsorgsnämnden godkänner Portionsmätningen som svar på uppdrag att genomlysa eventuellt matsvinn.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-06-04 § 39.

  Arbetsutskottets förslag till beslut

  Vård- och omsorgsnämnden godkänner Portionsmätningen som svar på uppdrag att genomlysa eventuellt matsvinn

   

   

 • En delegationsförteckning bör fortlöpande hållas aktuell och stämma överens med förvaltningens organisation, verksamhetsförändringar och de frågor som nämnden ansvarar för. Delegationsförteckningen fastställdes 2010-05-25 § 43 VÄN.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-05-24 lämnat följande yttrande:
  Senast reviderades delegationsförteckningen 2018-01-08 § 1 VÄN.
  En ytterligare revidering har nu genomförts gällande de uppgifter som härrör sig från överflyttningen av Avdelningen för funktionsstöd till Vård- och omsorgsförvaltningen. Uppgifter som nu utförs inom Socialförvaltningen har reviderats. Revideringen har även inneburit förtydligande av lägsta beslutsnivå inom ärenden.

  Specifikt kan framhållas ärende A.3 där lägsta beslutsnivå på delegat har ändrats från AU till Förvaltningschef.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-06-04 § 40.

 • Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott består av fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare till dessa.

  Vård- och omsorgsnämnden har nu att utse en ny ordinarie ledamot till arbetsutskottet efter Lady France Mulumba (KD), som avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och därmed också som ledamot i arbetsutskottet.

   

   

 • I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen.  Förvaltningens yttrande

  Vård och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om 11,5 mnkr i underskott för perioden januari – maj 2019 och en prognos för helår 2019 om 15 mnkr i underskott.

  Nämnden beslutade i februari om en handlingsplan med åtgärder om 25 mnkr på helårseffekt och en uppskattad effekt om 15 mnkr 2019. Utifrån osäkerheter inom framförallt avdelningen för funktionsstöd tillämpas viss försiktighet i prognos och 10 mnkr av besparingarna är inkluderade i prognosen per maj.

  Nämndens nettokostnadsökning rensat för ekonomiska justeringar gentemot Socialnämnd är enligt prognos 3,6 procent för 2019 (2,4 procent justerat för att intäkter från den statliga äldresatsningen upphörde 2019). Förändringen är lägre än pris-/löne- och volymökningar 2019.

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Förvaltningens yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen,
  under den aktuella perioden:

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16
  Anita Hedström, förvaltningschef
  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 40 st

  Förvaltning/Allmänt kategori B2
  Brita Enbom, förvaltningssekreterare
  Utlämning av registerinformation, 1 st

  Personalärenden
  Se bilaga

 • KS. Protokollsutdrag. Avsägelse av uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden - Lady France Mulumba (KD). Dnr 2019.402 KS, § 88

  KS. Protokollsutdrag. Kommunalt kompletteringsval - Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Lady France Mulumba (KD), Maria-Therese Marklund (KD). Dnr 2019.414 KS § 95

  KS. Protokollsutdrag. Utmaning av driften av verksamheter enligt LSS - Attendo LSS AB. Dnr 2018.515 KS § 92

  KS.Protokollsutdrag. Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 2019-2021. Dnr 2019.357 KS § 107

  KS. Bilaga till uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 2019-2021. Dnr 2019.357 KS h 004

  FSG protokoll 2019-05-13

  FSG protokoll 2019-06-10

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.