Hoppa över navigering

Möte 2019-04-23

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 17:00 Hagagården
 • A/ Den palliativa vården i Alingsås

  B/ Lokalförsörjningsplan

  C/ Månadsuppföljning 2019 - mars och uppföljning av handlingsplan för att följa den av fullmäktige beslutade ramen

  D/ Verksamhetsuppföljning 2019

  E/ Förvaltningschefens information

  • Rekrytering av ny kvarboendechef på gång
  • Uppdrag matsvinn - nämnden kommer få ta del av utredning från kostenheten

  F/ Nämndledamöternas information

 • EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger med ett urval av nämnder.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-03-29 lämnat följande yttrande:
  Vård och omsorgsnämnden får i den grundläggande granskningen en rekommendation från revisorerna ”Utarbeta och dokumentera en riskanalys till grund för internkontrollarbetet”. Utifrån att nämnden ej antagit en riskanalys till grund för internkontrollarbetet 2018.

  Förvaltningen bekräftar att en riskanalys till grund för internkontrollarbetet inför budgetår 2018 ej antagits av nämnd. Inför budgetår 2019 har däremot en risk- och konsekvensanalys som ligger till grund för internkontrollarbetet 2019 politiskt behandlats, vilken översänts till Kommunstyrelsen 2018-10-19.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-04-09 § 23.

 • Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2008 att anslå medel till kommunstyrelsen för att kunna påbörja ett strategiskt lokalförsörjningsarbete och genomföra en samordnad lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. En lokalförsörjningsplan ska ge en översikt och vara ett instrument för planering, samordning och effektivisering. Det finns även ett ekonomiskt incitament då lokalkostnader är kommunens näst största kostnadspost.

  Sedan beslutet togs 2008 har uppdraget för nämnderna i kommunen varit att upprätta en lokalförsörjningsplan som omfattar samtliga lokaler där kommunala verksamheter är hyresgäster och bedriver verksamhet.

  Behovet av lokaler presenteras i nämndernas lokalförsörjningsplaner som ingår som en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de förslag till beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning och i flerårsstrategi i kommunen.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-04-09 § 24.

 • I nuvarande kostupphandling där ISS Facility Services är leverantör, är det inskrivet att man ständigt skall arbeta med att förbättra maten och att nöjdheten skall utvärderas utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning. Medelvärdet skall ligga till grund för den nöjdhet som skall uppnås inom äldreomsorgen.

  Den totala nöjdheten skall ligga på 85%. Om någon gård ej uppnår 80%, skall handlingsplan redovisas med analys och åtgärdsförslag.

  2018 års brukarundersökning visade på låga siffror. Det var 50-77 % nöjdhet med maten på våra äldreboenden. Medelvärdet visade 70% nöjdhet, vilket inte når upp till det ställda målet. Då ingen äldregård uppnådde 80 % gäller handlingsplanen samtliga gårdar.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-04-01 lämnat följande yttrande:
  Kostenheten har läst igenom handlingsplanen och haft dialog med ISS där det fanns funderingar och viss korrigering och tillägg har gjorts.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-04-09 § 25.

 • Nämnden har antagit kvalitetskrav som anger en lägsta nivå för den vård och omsorg som ges. Dessa krav finns specificerade för särskilt boende, hemtjänst samt hemsjukvård. All verksamhet följs årligen upp utifrån dessa krav. Vård- och omsorgsnämnden justerar årligen dessa krav för att utveckla och förbättra vården och omsorgen.

  Kraven utgår från de områden som Socialstyrelsen har angett vara viktiga för att uppnå en god och säker vård och omsorg. Kraven finns beskrivna under följande rubriker:

  • Säker vård och omsorg
  • Självbestämmande och integritet
  • Helhetssyn och samordning
  • Trygghet och säkerhet
  • Kunskapsbaserad verksamhet
  • Tillgänglighet
  • Effektivitet


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-03-19 lämnat följande yttrande:
  Ledningssystemet föreskrift och allmänna råd, SOFS 2011:9 gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett systemperspektiv, där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning, samt att bedriva kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer.

  Kvalitetsgranskningen 2019 består av:
  Intervjuer med vårdpersonal i området ”Självbestämmande och integritet”. Resultatet redovisas i rapport.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärende vid sitt sammanträde 2019-04-09 § 26.

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Statsbidraget omfattar totalt 350 mnkr och fördelningsnyckeln för Alingsås kommun är 1 839 648: - för 2019.

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-04-09 § 27.

 • I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-04-15 lämnat följande yttrande:

  Vård och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om 4,2 mnkr i underskott för första kvartalet 2019 och en prognos för helår 2019 om 15 mnkr i underskott. Nämnden beslutade i februari om en handlingsplan med åtgärder om 25 mnkr på helårseffekt och en uppskattad effekt om 15 mnkr 2019. Utifrån viss försiktighet i prognosen tills besparingarna gett full effekt är 10 mnkr i besparingarna inkluderade i prognosen per mars.

  Nämndens nettokostnadsökning rensat för ekonomiska justeringar gentemot Socialnämnd är enligt prognos 3,4 procent för 2019 (2,3 procent justerat för att intäkterna från den statliga äldresatsningen upphört 2019). Förändringen är lägre än pris-/löne- och volymökningar 2019.

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden,
  beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll.

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Förvaltningens yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen,
  under den aktuella perioden:

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16

  Marie Bake, tf förvaltningschef
  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 36 st

  Personalärenden - Se bilaga

 • SN. Protokoll. Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Dnr 2019.160.036

  KS. Protokoll. Genomförande av handlingsplan Effekt - Implementera ett överflyttande av verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden - slutgiltig ekonomisk reglering. Dnr 2019.169.720

  KS. Protokoll. årsredovisning 2018 för Alingsås kommun. Dnr 2019.168.078

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.