Hoppa över navigering

Möte 2020-02-17

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 15:50 Vård- och omsorgsförvaltningen, lokal Sunnerö
 • A/ Revidering biståndsriktlinjer SoL

  B/ Årsbokslut 2019

  C/ Förvaltningschefens information

  - Skanska har köpt en tomt på Brogården 

  -  PEAB har ansökt om bygglov för tomten i Stadsskogen och krokat arm med en driftsentreprenad

  - Invigning av nya hemtjänstlokaler i Sollebrunn kommer att ske 17 mars kl 14:00.

  D/ Nämndledamöternas information

  Ingen information lämnades.

 • Revidering och uppdatering av riktlinjer för biståndshandläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen.
  Förslag till revidering och uppdatering av riktlinjer för biståndshandläggning som senast uppdaterades 2017-03-01.  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-01-30 lämnat följande yttrande:

  Gulmarkeringar i texten visar på text som föreslås ändras, antingen är det nytillkommen text eller text som föreslås tas bort. Text som tagits bort är överstruken. I de fall stycken är helt nytillkomna eller i de fall där det ändrar i sak beskrivs här nedan.

  S 3 Förtydligande text om Barnperspektiv

  S 3 Barnperspektiv, ny text

  S 3. Rutin vid våld i nära relationer” har lagts till, fanns ej tidigare

  S 6 Hemtjänsttimmar som mest beviljas per månad sänks från 150 till 134 timmar.

  Orsak: Kostnaden för hemtjänsttimmar på 150timmar per månad överskrider kraftigt kostnaden för en plats på särskilt boende och enligt socialtjänstlagen finns ingen obegränsad rätt att välja insatser.

  S 7 Beslut och överklagan, ny text . Tidsbegränsade beslut: IBIC infördes 15 januari så är det inte förenligt med att ha tidsbegränsade beslut eftersom individens behov ska stå i centrum. Istället ska fokus läggas på uppföljning av beslut. Undantag :beslut om korttidsboende som fortfarande begränsas till 14 dagar .

  S 8 Uppföljning av beslut om nya insatser inom 14 dagar

  S 11 Överstruken text flyttas till ”Hemliv”

  S 13 Fönsterputs ändring från hjälp med fönsterputs i sovrum och kök till två rum och kök

  Orsak: Fönsterputs av ett rum och kök uppnår inte skälig levnadsnivå då det omfattas av städning vilket fastställts i flera domar att man har rätt till städning av två rum och kök för att uppnå skälig levnadsnivå.

  S 14. Betala räkningar: Ändrat från tre till sex månader att man tillfälligt i avvaktan på god man kan få beslut om stöd/hjälp en gång i månaden.

  Orsak: Väntetiden på god man är ofta lång och brukar inte ske inom tre månader.

  S 17.Behov av tillsyn nattetid ska i första hand tillgodoses med kamera. Beslut om fysisk tillsyn ska ske i samråd med avdelningschef eller metodhandledare

  Orsak: Mer kostnadseffektivt.

  S 18. Avlösning och växelvård i kombination beviljas i regel inte. Beslut om detta tas i samråd med avdelningschef eller metodhandledare.

  Anledning: båda insatserna är stöd till person som vårdar eller stödjer den enskilde och behovet kan vara tillgodosett med det ena alternativet eventuellt i kombination med andra insatser.

  Växelvård ska omprövas och kan eventuellt avslutas om man tackat nej till erbjuden plats på särskilt boende. Beslut om fortsatt växelvård ska tas i samråd med avdelningschef eller metodhandledare.

  S 19-20 Korttidsboende , förtydligande text om kriteriet för rätten till korttidsboende

  S 21. Nytt: Har man vid två tillfällen tackat nej till erbjuden plats på särskilt boende stryks man ur kön och får ansöka på nytt.

  Anledning: Är behovet stort av särskilt boende borde man tacka ja till skäligt erbjudande och har man fått två olika erbjudanden om särskilt boende och tackat nej båda gångerna kan behovet förefalla oklart.

  S 21 Parboende byts till medboende , förtydligande text om rätten till medboende

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2020-02-04 § 11. Arbetsutskottet korrigerade startdatum för riktlinjerna att börja gälla till 2020-02-17, istället för ursprungligen 2020-02-01.

 • Den 1 november 2012 kompletterades 4 kap. 1b § socialtjänstlagen (SoL) med en bestämmelse som innebär att för den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § ska det ingå i skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. (Kompletteringen finner man under SoL 4 kap. 1c §). Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan har sammanbott. Bestämmelsen gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform eller inte. Bestämmelsen är tillämplig för sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § SoL, det vill säga särskilda boende för äldre. Den är inte tillämplig för boende som regleras i 5 kap. 7 § SoL för personer med funktionshinder, inte heller för bostad med särskild service enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Syftet med riktlinjer för parboende är att det ska bli tydligt för medborgaren i Alingsås kommun när man kan bli medboende, och vilka regler som gäller för den medboende i särskilt boende i Alingsås kommun. Handläggning och beslut om rätten till medboende samt regler för den medboende i särskilt boende, ska följa den vägledning som socialstyrelsen utgivit september 2013.  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-01-23 lämnat följande yttrande:
  Underlaget är framtaget utifrån det tillägg som gjorts i SoL 4 kap. 1c §. Ändringen handlade om att par som levt länge tillsammans inte mot deras vilja skulle skiljas åt och att de skulle garanteras trygghet och livskvalitet under den återstående tid som paret har tillsammans.

  Utredaren har genom omvärldsbevakning tagit del av hur likvärdiga kommuner har tagit fram riktlinjer för medboende och hur dom är utformade. Kontakt har tagits med äldreboendeenheten för att få reda på omfattningen av medboende i dagsläget för en analys av behovet.

  Kontakt är också tagen med Alingsåsbostäder gällande avstående från besittningsskydd som måste göras hos hyresnämnden i varje enskilt fall för den medboende, för att säkerställa att riktlinjen är juridiskt hållbar.

   

  Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2020-02-04 § 12.

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och omsorgsnämnden upprätta årsredovisning inklusive bokslut per den 31 december. Årsredovisningen innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontroll och personalredovisning.
   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-02-07 lämnat följande yttrande:
  Vård- och omsorgsnämnden har under 2019 fortsatt sin strävan mot en god kvalitet i vården och i omsorgen. Under se senaste åren har kvaliteten i verksamheten förbättrats och 2019 svarar 91 procent av målgruppen äldre på särskilt boende samt mottagarna av hemtjänst att de är ganska eller mycket nöjda sammantaget med sitt boende och sin hemtjänst. Även brukarundersökningen för funktionsstöd visar hög grad av nöjdhet utifrån brukarnas upplevelse av utförda insatser enligt LSS. Vidare visar medarbetarenkäten 2019 att vård- och omsorgsnämnden har ett högt nöjdmedarbetarindex om 4,0.

  Året har präglats av utmaningar inom såväl personal som volym och ekonomi. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 32,9 mnkr för 2019. Den största anledningen till underskottet är volymökningar inom LSS-verksamheten. Där ett nytt LSS-boende och en enhet för korttidstillsyn inom LSS har startats upp samt ökade kostnader inom personlig assistans. Vidare har hemtjänsttimmarna överstigit budget samtidigt som flera verksamheter inte klarat sina åtagande

  Vård- och omsorgsnämnden bedömer utifrån en helhetsbedömning av samtliga åtagande och uppdrag att nämnden uppfyller flerårsstrategins utpekade vilja till största del.

  Arbetsutskottet hänsköt vid sitt sammanträde 2020-02-04 § 13, beslut i ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-02-17.

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28f-g §§ LSS.

  Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Förvaltningens yttrande:

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Orsak ej verkställt

  2019-04-08 K

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  Den enskilde avvaktar insatsen pga anhörigs anställning i verksamheten.

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  190618-Erbjudande om plats på nytt boende.,visning 190624.

  190705- Tackat nej.

  2018-11-13 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  190301-Kontakt,undran över boendeplats.

  190513-Erbjudande om boendeplats. Tackat nej utan att ha sett lght,endast utifrån, anser lght för liten.

  190527-Kontakt, hittat egen tillfällig lght och avser söka boendestöd. Står kvar i kö i avvaktan på annan lght i servicebostad.

  Q3- Beviljad boendestöd i egen lght. Vill stå kvar i kö.

  Q4- Plan att erbjuda boende finns under Q1 2020.

  2019-03-01 M

   

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej. Förhandsbesked.

  Q4- Samarbete pågår m A-hem för nybyggnation av BMSS.

  2019-03-12 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej. Förhandsbesked.

  190830- Kontakt sökt med den enskilde.Telefon stängd.

  Okt-19- Begäran om förtur lämnad till A-hem.

  Q4- Erbjudande om plats  början dec-19, visning 191217. Tackat ja dec-19. Plan inflytt 200201.

  2019-04-25 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Planering för erbjudande finns. Avser Hallbov.

  2019-05-24 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej.

   Q4- Samarbete pågår m A-hem för nybyggnation av BMSS.

  2019-05-31 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej.

  Q4- Samarbete pågår m A-hem för nybyggnation av BMSS.

  2019-06-10 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej.

  Q4- Samarbete pågår m A-hem för nybyggnation av BMSS.

  2019-09-12 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  I kö,plats finns ej.

  Q4- Samarbete pågår m A-hem för nybyggnation av BMSS.

  2018-01-17 M

  Kontaktperson  9.4§

  LSS

  Avbrott i verkställighet 190910. KP höll ej planerade träffar. Förslag finns på ny KP , enskilde önskar avvakta tills 100% matchning kan ske.

  2018-02-22 K

  Kontaktperson  9.4§

  LSS

  Avbrott i verkställighet 190901. Tilltänkt KP finns. Planering med den enskilde har ej kunnat ske då återkoppling ej skett.

  2019-07-26 M

  Kontaktperson  9.4§

  LSS

   

  2018-05-03 K

  Korttidstillsyn 9.7 §

  LSS

  Avvaktar insatsen. Önskar själv återkoppla vid intresse.

  2018-05-09 M

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Beslutet avser stödfamilj,svårigheter att hitta stöd/kontaktfamiljer. Korttidsvistelse i form av korttidshem verkställs sedan 190314 i väntan på att hitta stödfamilj.

  2018-04-06 K

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Avvaktar insatsen. Önskar själv återkoppla vid intresse.


  Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu verkställts eller avslutats

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Datum för verkställighet/avslut

  2018-06-18 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Verkställd 191101

  2017-11-05 M

  Kontaktperson  9.4§

  LSS

  Återtog ansökan 190903. Felrapport Q3.

  2019-07-26 M

  Kontaktperson  9.4§

  LSS

  Verkställd 191126   

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

  Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-02-07 lämnat följande yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen, under den aktuella perioden:

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16
  Anita Hedström
  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 23 st

  Personalärenden - Se bilaga

 • FSG. Protokoll 2020-01-20.

  KPR. Protokoll 2020-02-07.

  KF. Protokollsutdrag. Förslag om införande av valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende för äldre. Dnr 2019.757 KS

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.