Möte 2019-09-23

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - Vård- och omsorgsförvaltningen, lokal Sunnerö
 • § 79

  A/ Information om fixartjänsten

  B/ Delårsbokslut vård- och omsorgsnämnden

  C/ Förvaltningschefens information

  - Avtal med Frösunda Omsorg AB

  D/ Ledamöternas information

 • § 80

  I enlighet med den styrmodellen för Alingsås kommun skall delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsbokslutet innehåller uppföljning av åtaganden, uppdrag, intern kontroll, ekonomi och personal.


  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad 209-09-16 lämnat följande yttrande:

  Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 18,0 mnkr för verksamhetsår 2019 och nettokostnadsökningen enligt prognos uppgår till 4,0 procent (exklusive gränsdragningar som skett mot Socialnämnd mellan 2018 och 2019). Vidare prognostiseras en god uppfyllnad av Kommun-fullmäktiges uppsatta åtaganden och uppdrag.

  Prognosen per delårsbokslut är en försämring med 3,0 mnkr jämfört med vårbokslut. Försämringen beror dels på att ett nytt LSS-boende öppnas under september 2019 för att minimera risken för viteskostnader vilket medför en obudgeterad kostnad om cirka 1,8 mnkr. Därtill förskjuts statliga satsningar på personlig assistans vilket försämrar prognosen med 2,0 mnkr.

  Arbetsutskottet hänsköt ärendet vid sitt sammanträde 2019-09-10 § 52, till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-09-23.

 • § 81

  Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden,
  beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll

 • § 82

  Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.


  Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Förvaltningens yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen,
  under den aktuella perioden

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16
  Anita Hedström, förvaltningschef
  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 51 st

   

  Förvaltning/Allmänt-kategori C 5
  Anita Hedström , förvaltningschef
  Varning, 1 st

  Personalärenden
  Se bilaga

 • § 83

  Anteckningar från förtroenderåd på Tuvegården 2019-09-12. Dnr 2019.275 VON

  Anteckningar från förtroenderåd på Brunnen 2019-09-09- Dnr 2019.273 VON

  KF. Protokoll. Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun. Dnr 2019.393. KS

  KF. Protokoll. Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden  - Susanna Nerell. (C) Dnr 2019.520 KS § 135

  KF. Protokoll. Kommunalt kompletteringsval - Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Susanna Nerell (C), Zlatibor Sinik (C). Dnr  2019.573 KS § 142

  FSG protokoll 2019-09-16

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.