Hoppa över navigering

Möte 2019-09-23

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 16:20 Vård- och omsorgsförvaltningen, lokal Sunnerö
 • Till dagens ärendelista föreslås ärendet Förlängning av avtal mellan Alingsås kommun och Frösunda Omsorg AB, tillkomma för behandling.

 • A/ Information om fixartjänsten

  B/ Delårsbokslut vård- och omsorgsnämnden

  C/ Förvaltningschefens information

  - Avtal mellan Alingsås kommun och Frösunda Omsorg AB

  - Köket på Hagagården

  - Köket på Tuvegården tillfälligt stängt

  - Förvaltningens representation på Alingsås 400-års jubileum

  D/ Ledamöternas information

  - Philip Perdin (M) återberättar från förtroenderåd som genomförts tillsammans med Bo Hallberg (S) på Tuvegården.

  - Kent Engh (S) återberättar från förtroenderåd som genomförts på Brunnen.

  - Peter Poniatowski (M) återberättar från förtroenderåd  som genomförts tillsammans med Maria Stern (V).

 • I enlighet med den styrmodellen för Alingsås kommun skall delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsbokslutet innehåller uppföljning av åtaganden, uppdrag, intern kontroll, ekonomi och personal.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad 209-09-16 lämnat följande yttrande:
  Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 18,0 mnkr för verksamhetsår 2019 och nettokostnadsökningen enligt prognos uppgår till 4,0 procent (exklusive gränsdragningar som skett mot Socialnämnd mellan 2018 och 2019). Vidare prognostiseras en god uppfyllnad av Kommun-fullmäktiges uppsatta åtaganden och uppdrag.

  Prognosen per delårsbokslut är en försämring med 3,0 mnkr jämfört med vårbokslut. Försämringen beror dels på att ett nytt LSS-boende öppnas under september 2019 för att minimera risken för viteskostnader vilket medför en obudgeterad kostnad om cirka 1,8 mnkr. Därtill förskjuts statliga satsningar på personlig assistans vilket försämrar prognosen med 2,0 mnkr.

  Arbetsutskottet hänsköt ärendet vid sitt sammanträde 2019-09-10 § 52, till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-09-23.

   

  Förslag till beslut på sammanträdet

  Micaela Kronberg (M)  föreslår ett tillägg av en beslutssats som avser att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för budget i balans för 2020, för beslut i samband med flerårsstrategin. Arbetet ska följas upp månadsvis på AU.

   

  Beslutsgång

  Ordförande frågar om tillägg av en beslutssats som avser att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för budget i balans för 2020  kan göras och finner att så är fallet.

   

   

   

   

   

 • Frösunda Omsorg AB har sedan 2014-10-01 drivit äldreboendena Ängabogården och Kaptenen på entreprenad. Avtalet är tecknat på fyra+två+två+två år (4+2+2+2 år). 2018-09- 30 löpte de första fyra åren av entreprenaden ut, och vård och äldreomsorgsnämnden hade att innan 2017-09-30 bestämma om förlängning av avtal.
  Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade att förlängningsperioden delas upp i ett plus ett (1+1) år. Det innebär att avtalet förlängs med ett (1) år från 2019-09-30 t o m 2020-09-30 istället för enligt grundavtalet 2 (två) år.


  Beredning
  Vid sitt sammanträde 2018-09-26 § 80 beslöt vård- och äldreomsorgsnämnde om förlängning av avtal med Frösunda Omsorg AB, gällande drift av Kaptenen och Ängabogårdens äldreboenden med ett (1) år från 2019-10-01 tom 2020-09-30.

  IVO fattade 2019-05-27 beslut om att avslå Frösunda Omsorg AB:s ansökan om att bedriva särskild boendeform för äldre avseende Ängabogården, specifikt boendeenheterna Österbo och Västerbo. (Dnr 2019.204). IVO bedömde att verksamheternas lokaler inte är ändamålsenliga, då möjlighet till enklare matlagning saknas i de enskilda lägenheterna.

  Frösunda Omsorg AB överklagade beslutet.

  Vård- och omsorgsförvaltningen ställde sig bakom Frösunda Omsorg AB:s överklagande i ett yttrande daterat till 2019-08-02. Förvaltningen har också skickat över ett dokument som beskriver planeringen av om- och till- och utbyggnad av antalet äldreboendeplatser i kommunen.

  Kontakter har löpande tagits dels mellan Alingsås kommun och IVO och dels mellan Frösunda omsorg AB och IVO för att få klarhet i vad beslutet innebär. IVO har i kontakten med Frösunda omsorg AB påtalat verksamheten de inte har tillstånd att bedriva, ska avvecklas. Kommunen har fått besked om att det inte går att förlänga avtal med en entreprenör som inte har tillstånd att bedriva verksamhet

 • Statistik redovisas månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden,
  beläggning i särskilda boendeformer, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad.

  Redovisning av statistik ingår som en del i nämndens internkontroll

 • Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.


  Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande, viceordförande, vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän enligt nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmälas till vård-och omsorgsnämnden för information, kontroll och registrering.

  Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i nämndens internkontroll.

  Förvaltningens yttrande:
  Följande delegater har fattat nedanstående beslut enligt delegationsförteckningen,
  under den aktuella perioden

  Förvaltning/Allmänt-kategori A16
  Anita Hedström, förvaltningschef
  Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer, 51 st

   

  Förvaltning/Allmänt-kategori C 5
  Anita Hedström , förvaltningschef
  Varning, 1 st

  Personalärenden
  Se bilaga

 • Anteckningar från förtroenderåd på Tuvegården 2019-09-12. Dnr 2019.275 VON

  Anteckningar från förtroenderåd på Brunnen 2019-09-09- Dnr 2019.273 VON

  KF. Protokoll. Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun. Dnr 2019.393. KS

  KF. Protokoll. Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden  - Susanna Nerell. (C) Dnr 2019.520 KS § 135

  KF. Protokoll. Kommunalt kompletteringsval - Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Susanna Nerell (C), Zlatibor Sinik (C). Dnr  2019.573 KS § 142

  FSG protokoll 2019-09-16, (ojusterat)

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.