Hoppa över navigering

Möte 2019-12-02

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:30 - 16:10 Lokal Silvia
 • A/ Implementering av digitala inköp

  B/ Individärende Bostadsanpassning

  C/ Individärende LSS

  D/ Individärende LSS för kännedom

  E/ Budgetarbetet 2020

  F/ Ekonomisk redovisning 2019 - november

  G/ Förvaltningschefens information

  -

  H/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Svarsfrekvensen för medarbetarenkäten 2019 hos Vård- och omsorgsförvaltningen låg på 84,6%. Det är en något högre svarsfrekvens än 2018, vilket ger ett tillförlitligt resultat och en god indikation på den upplevda arbetsmiljön. Frågebatteriet är anpassat utifrån föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö. I år bestod enkäten av 63 frågor.

  Resultatet visar att kategorierna ”Arbetsbelastning” och ”Återhämtning” låg på de lägsta värdena. Kategorin ”Stöd” låg på det högsta värdet men övriga kategorier gav också höga resultat. Förvaltningens NMI-värde på 4,0 är fortsatt högre än kommunens totala resultat (3,8) och vård- och omsorgsförvaltningen är en av två förvaltningar med högst NMI-värde och man kan även i år se ett relativt jämnt resultat rakt över förvaltningarna gällande NMI.

  Arbetet med att arbeta fram handlingsplaner för att hantera resultatet av året medarbetarenkät startar redan nu på samtliga enheters APT:er och vidare sedan i förvaltningens olika samverkansforum under våren 2020. Det arbetet kommer slutligen att mynna ut i en reviderad förvaltningsövergripande handlingsplan.

 • Nuvarande riktlinjer för bedömning av stöd till människor med funktionsnedsättning som används vid myndighetsutövning enligt LSS utformades inom Socialnämnden och antogs av densamma 2017-04-18. Dessa riktlinjer övertogs av Vård och omsorgsnämnden när myndighetsutövning enligt LSS flyttades över från Socialförvaltningen 2018-01-01.

  Riktlinjerna har inte sedan dess uppdaterats och med grund i att handlingsplan Effekt med dess renodling av gränsdragning mellan Socialtjänsten och LSS-verksamheten fortlöper behöver riktlinjerna för myndighetsutövningen omarbetas.

  Beredning
  Förvaltningen har i yttrande daterat 2019-11-25 lämnat följande yttrande:
  Med grund i den renodling mellan nämnderna som sker finns inte längre bistånd enligt socialtjänstlagen till personer med funktionshinder med i riktlinjerna men lagen i sig är däremot beskriven eftersom den utgör grund för det kommunala stödet till människor med funktionshinder.

  I de nya riktlinjerna har förutom den grund olika lagar ställer även beskrivits andra allmänna samhälleliga utgångspunkter för stöd, omsorg och vård, bland annat innefattande lagstadgat barnperspektiv och olika lagstadgade samverkansformer. Riktlinjerna innehåller även ett omfattande avsnitt som beskriver hur och på vilken grund som myndighetsutövningen utförs. Riktlinjerna avser hela myndighetsutövningen och inte enbart grunder för bedömning av rätt till insatser.

  Med den utformning och det innehåll som föreslagna riktlinjer nu får bedöms god rättssäkerhet och likabehandling av kommunens medborgare, som är i behov av insatser enligt LSS, kunna uppnås.

  Utifrån att riktlinjerna är underordnad rättspraxis behöver dokumentet revideras vid behov.

 • Enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV),som vård- och omsorgsnämnden i Alingsås tillämpar för utförare av hemtjänst, ska kommunen upprätta ett förfrågningsunderlag. Underlaget ska innehålla en uppdragsbeskrivning, administrativa bestämmelser, krav på leverantörer och kommersiella villkor.


  För att ha möjlighet att ändra och förbättra avtalen med hemtjänstleverantörerna har vård- och omsorgsnämnden valt att skriva avtal med utföraren som gäller för ett år i taget. Detta möjliggör också att årligen se över och revidera förfrågningsunderlag utifrån nya behov och bestämmelser.
   

  Beredning

  Förvaltningens har i skrivelse daterad 2019-11-25 lämnat följande yttrande:
  Förfrågningsunderlaget har reviderats och är uppdaterats gällande teknisk förutsättningar och befolkningsunderlaget. Det reviderade förfrågningsunderlag föreslås gälla från 2020-04-01 till och med 2021-03-31.

 • I flerårsstrategin finns under mål 4 ” I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning” åtagande om att det ska ske en verksamhetsförändring där förvaltningen ska sträva mot en mer modern och digitaliserad omsorg med individens bästa i centrum.

  Hemtjänsten utför idag inköp genom att handla i närliggande affär. Det är en insats som tar mycket tid både i planering och kötider i affären. I Alingsås finns det totalt 266 beslut om inköp

  Ett pilotprojekt med att digitalisera inköp inom hemtjänsten, har gjorts i Bjärke hemtjänst under 2019 genom AllAgeHub. Det har inte haft den genomslagskraft som varit önskvärd. Pilotprojektet har byggt på en frivillighet att handla via internet på Ica i Sollebrunn, som är den enda närliggande affären.

  Under hösten har enhetschef på Kvarboendeavdelningen gjort en kartläggning över kostnader mellan att utföra inköp av hemtjänst direkt i närliggande affär, internetinköp i livsmedelsaffärer i Alingsås kommun, samt att göra inköp via internetföretag. Omvärldsanalys är gjord för att undersöka hur andra kommuner utför insatsen inköp.


  Beredning

  Förvaltningen har i yttrande daterat 2019-11-25 lämnat följande yttrande:
  Utredningen visar att det är billigare att upphandla digitaliserade inköp mot att hemtjänstens personal utför inköpen eller att hämta varorna i affären.

  Internetinköp skulle innebära att vårdpersonal hjälper brukare att välja sina varor med hjälp av en Ipad, det i sig blir en kvalitetshöjning då brukaren enligt riktlinjer för bistånd inte kan följa med till affären och se varorna.

  Brukare som har behov av att få stöd med att ställa in varorna i kyl/frys får det genom hemtjänst. Utredningen visar att internetföretag kan ange specifik tidpunkt för leverans.

  Det blir en merkostnad för brukaren då internetföretag tar ut en avgift för leverans, även de vanliga affärerna tar ut en avgift för att plocka varorna vid inköp via internet. Förvaltningen föreslår att merkostnaden bekostas av förvaltningen då det innebär att kostnaderna totalt sett minskar i förhållande till inköp i affär eller att hämta plockade varor.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.