Hoppa över navigering

Möte 2022-01-18

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:32 Skräddaren
 • A/ Individärende 1

  B/ Individärende 2

  C/ Individärende 3

  D/ Ej verkställda beslut SoL

  E/ Ej verkställda beslut LSS

  F/ Revidering delegationsordning

  G/ Entledigande av dataskyddsombud

  H/ Månadsuppföljning ekonomi

  I/ Förvaltningschefens information

 • § 2

  Individärende - 1 - sekretess

 • § 3

  Individärende - 2 - sekretess

 • § 4

  Individärende - 3 - sekretess

 • Vård och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige. till kommunens revisorer samt till inspektion för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska även rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts. Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade. Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationell fastställd standard.

  Beredning

  Totalt står tre personer varav ett parboende i kö till särskilt boende vid rapporteringstillfället. En person har behov av boende med demensinriktning och personen har blivit erbjuden ett lämpligt alternativ, men tackat nej. En person har behov av parboende och har fått två erbjudande men tackat nej. En person har överklagat sin ansökan om särskilt boende och personen har fått rätt i Förvaltningsrätt. Den person som stått längst i kö fick ett gynnande beslut 210629 och beslutet överklagades till Förvaltningsrätt.

  Dagverksamhet (Eternellen)
  Två personer är ej verkställda

 • Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-g §§ lagen om särskilt stöd och service (LSS) om gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska det även rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts.  Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade.  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.  Beredning

  Vid rapporteringstillfälle 2022-01-10 (innefattande kvartal fyra) har vård- och omsorgsförvaltningen redovisat ej verkställda beslut rörande avlösarservice, boende, dagverksamhet, korttidsvistelse, kontaktperson och ledsagarservice. Totalt är 19 beslut ej verkställda, 3 beslut som avbrutits och ej verkställts och 2 beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställda har verkställts.

 • Vård- och omsorgsnämnden antog delegationsordningen den 8 maj 2021, §30.

  Med anledning av organisationsförändringar föreslås en revidering av delegationsordningen. Vid genomgång har vissa förtydliganden och ändringar i sak gjorts.

  Beredning

  Revideringen innebär följande förändringar:

  Delegationsordningen har delats upp i två delar. En del där vård- och omsorgsnämnden delegerar beslut enligt 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen. Den andra delen beskriver sådana beslut som delegeras till chefer linjevägen och handlar om verkställighetsbeslut eller beslut som är reglerade i andra lagar eller förordningar. Dokumentet finns under förvaltningens styrandedokument i Alfresco.

  Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. En nämnd delegerar beslutsfattande till:

  Arbetsutskottet

  Ledamot eller ersättare i nämnden

  Anställd i kommunen

  Delegationsnivån för beslut har genomgående ändrats från metodhandledare till enhetschef.

  Beslut om särskilt boende, enligt gällande riktlinje, enligt 5 kap 5 § SoL föreslås höjas till enhetschef från biståndshandläggare.

  Beslut om biståndsbedömt trygghetsboende, enligt gällande riktlinje, enligt 5 kap 5 § SoL föreslås till enhetschef (ny).

  Beslut om förordnande och entledigande av uppdrag som av familjehem, 7 § och 9 § 8 punkten LSS föreslås till AU. (ny)

  Beslut om bidrag till bostadsanpassning och återställning, 3–20 §§ BAB samt beslut om återbetalning av bidrag, 21 § BAB, på upp till 3 basbelopp föreslås handläggare BAB,

  3–20 basbelopp föreslås avdelningschef myndighetsavdelningen (AU) och över 20 basbelopp föreslås förvaltningschef (VON).

 • Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska ha utsedda dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av dataskyddsförordningen.

  Alingsås kommun har avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) där förbundet har anställda dataskyddsombud för anslutna kommuners räkning.

  Ett av GR:s dataskyddsombud slutar sin anställning den 1 februari 2022 och behöver därför entledigas som dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden. Nytt dataskyddsombud ska rekryteras av GR under våren 2022.

 • § 9

  Anmälan av delegationsbeslut 2021

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.