Hoppa över navigering

Möte 2022-05-10

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
13:00 - 16:08 Sunnerö, Kungsgatan 9 samt digitalt*
 • A/ Individärende 1

  B/ Föreningsbidrag 2022

  C/ Lokalförsörjningsplanen 2022-2026

  D/ Tilläggsavtal Hemsjögården

  E/ Kvalitétsberättelse 2021

  F/ Förhöjd habiliteringsersättning 2022

  G/ Arbete med hållbar schemaläggning

  H/ Riktlinje hantering av händelser

  I/ Utnämning av dataskyddsombud

  J/ Fördjupad månadsuppföljning

  K/ Förvaltningschefens information

  L/ Anmälan av delegationsbeslut 

   

   

 • § 39

  Individärende - 1 - sekretess

 • I vård- och omsorgsnämndens reglemente framgår att nämnden ska ge stöd och stimulans till föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör nämndens målgrupper. Stödet ska ges utifrån de riktlinjer som nämnden fastställt. Riktlinjer för fördelning av föreningsbidrag beslutades på vård- och omsorgsnämndens sammanträde § 89 17 december 2018.

  Beredning
  Bidraget utgörs av ordinarie föreningsbidrag som fördelas enligt följande:

  • 50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på antalet betalande medlemmar som är bosatta i Alingsås Kommun.
  • 50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på föreningarnas fasta lokalkostnader.

  Därtill fördelas kompletterande föreningsbidrag till organisationer som arbetar för att främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering, främja projekt som kompletterar äldreomsorgens ordinarie verksamhet och främja projekt som bidrar till att pröva och utveckla nya metoder och idéer mot äldreomsorg.


  Ansökningar ordinarie föreningsbidrag:

  • SPF Bjärkebygden
  • PRO Alingsås
  • SPF Hjorten
  • Kommunpensionärerna SKPF
  • PRO Bjärke
  • Aktiva Seniorer
  • RPG Missionsförsamlingen


  Ansökningar kompletterande föreningsbidrag:

  • PRO Alingsås

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Förslag på fördelning
  Utifrån nämndens riktlinjer för föreningsbidrag föreslås det ordinarie föreningsbidraget att fördelas enligt följande:

                                                              Tilldelning 2021                     Förslag 2022

  • SPF Bjärkebygden                               4 900 kr                           4 800 kr
  • PRO Alingsås                                     78 800 kr                          79 200 kr
  • SPF Hjorten                                        71 300 kr                          73 300 kr
  • Kommunpensionärerna SKPF            50 100 kr                          53 800 kr
  • PRO Bjärke                                        27 100 kr                          28 800 kr
  • Aktiva Seniorer                                  16 000 kr                          14 200 kr
  • RPG Equmeniakyrkan                        11 800 kr                          11 200 kr

              TOTALT                                          260 000 kr                         260 000 kr


  Utifrån nämndens riktlinjer för kompletterande föreningsbidrag föreslås de fördelas i enlighet med inkommen ansökan:

  • PRO Alingsås                                 10 000 kr                              10 000 kr
 • Hemsjögården i Ingared är ett särskilt boende för äldre med 34 lägenheter. Fastigheten ägs av Estea AB sedan 2021. En tillsyn har utförts av Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund på fastigheten vilket resulterade i att fastighetsägaren fick ett föreläggande enligt Lagen om skydd mot olyckor. I föreläggande framgår krav på att sprinkler skall installeras på samtliga boendeavdelningar på Hemsjögården. Myndighetskravet innebär att vård- och omsorgsnämnden riskerar att inte medges bedriva särskilt boende för äldre i fastigheten.

  Fastighetsägaren har utrett vad som krävs för att installera sprinkler på Hemsjögården och har i dialog med vård- och omsorgsförvaltningen kommit överens om att fastighetsägaren står för investeringen och kostnaderna föreslås att regleras i ett tilläggsavtal till blockhyresavtalet.

  Hyresavtal med en löptid på över 10 år ska godkännas av kommunfullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2008, § 88.


  Beredning
  Det ligger i både fastighetsägarens och vård- och omsorgsförvaltningens intresse att ha ett långsiktigt samarbete när en större investering skall göras. Båda parter önskar därför teckna ett avtal som sträcker sig över 12 år. Dels för att få ned avskrivningskostnaden, dels för att trygga ett långt partnerskap.

 • Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) framgår att vård- och omsorgsnämnden årligen bör upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Av kvalitetsberättelsen ska det framgå hur nämnden har arbetat med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet under året, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. Kvalitetsberättelsen ska utgöra underlag för planeringen av det fortsatta kvalitetsarbetet. Kvalitetsberättelsen ska också utmynna i förslag på förbättringar som ska tas tillvara för att utveckla kvaliteten i verksamheten.


  Beredning
  Kvalitetsberättelsen för vård- och omsorgsnämnden i Alingsås kommun redovisar det kvalitetsarbete som genomförts för verksamheterna på myndighet, äldreomsorg och funktionsstöd i bifogad bilaga.

  Rapporten uppfyller genom sin utformning kraven på en kvalitetsberättelse som den beskrivs i föreskrifterna om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

  Kvalitetsberättelser från de privata utförarna inom hemtjänst och särskilt boende bifogas.

 • Vård och omsorgsnämnden beslutade den 30 november 2021 §75, om habiliteringsersättning för 2021. Habiliteringsersättningen uppgår till 0,125% av prisbasbeloppet och betalas ut till närvarande på daglig verksamhet enligt LSS. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel till kommunerna i statsbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  Beredning
  Alingsås kommun har ca 200 personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS och de erhåller habiliteringsersättning. Ersättningen betalas ut månadsvis och grundas på närvaro på daglig verksamhet. Ersättningen uppgår 2022 till 61 kr för heldag och 43 kr för del av dag. Det råder större osäkerhet kring hur deltagandet och närvaron kommer att se ut i år, jämfört med tidigare år. Statsbidraget ger möjlighet att inom befintlig budget höja habiliteringsersättningen med 110 procent för både hel och del av dag från och med januari till och med december 2022. Förvaltningen ser också möjligheten att göra en kompletterande utbetalning under hösten om närvaron på grund av pandemin skulle förändras.

 • Vård- och omsorgsnämnden gav 2022-03-29, § 26, 2022.057 VON, förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om hur vård- och omsorgspersonalens arbete organiseras samt hur planeringen av schemaläggningen sker.

  Beredning
  Vård- och omsorgsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) antog den 15 oktober 2018 en bemanningsstrategi som arbetats fram tillsammans med representanter från Kommunal vilken är berörd organisation. I bemanningsstrategin finns utformade riktlinjer för hur arbetet med bemanning och schemaplanering ska se ut i verksamheten. Brukarnas behov är alltid i fokus och stor hänsyn tas till såväl en god arbetsmiljö som en god ekonomisk hushållning.

  Målet för bemanningsstrategin är att använda resurserna på ett så hållbart sätt som möjligt:

  • Alla bemanningskrav ska utgå från brukarens behov
  • Öka andelen arbetad tid av tillsvidareanställda
  • Öka den interna rörligheten inom förvaltningen
  • Skapa en hållbar schemaläggning
  • Sänka ohälsotalen


  Arbetet med hållbar schemaläggning utgår från bemanningshandboken Vård och Omsorg. Handboken innehåller information om bemanningsprocessen och beskriver de olika yrkesrollernas ansvar. Syftet med bemanningshandboken är att säkerställa att bemanningsprocessen sker utifrån de regler och riktlinjer som finns gällande anställning och arbetstidsförläggning och på så sätt verka för en god arbetsmiljö. Bemanningshandboken finns publicerad på Kommunportalen.

  Förvaltningens svar på nämndens uppdrag finns redovisat i bilaga per avdelning.

 • Vård och omsorgsnämnden beslutade 2011-11-22 med diarienummer: 2011.234 VÄN om en riktlinje för hantering av händelser. Dokumentet har sedan uppdaterats av förvaltningens SAS Kerstin Frost och dåvarande MAS, Kristina Bornhall. Senaste tillfället för uppdatering var 2019-09-05 och då utan nämndbeslut.

  Förvaltningens MAS Annika Fallqvist och Ingela Oscarsson samt SAS Kerstin Frost har nu tagit fram ett förslag på en ny reviderad riktlinje ”Rapporteringsskyldighet och hantering av händelser med tillhörande manual”.

  Denna typ av riktlinje avser hur rapportering ska ske och nämndbeslut krävs inte, utan detta är ett förvaltningsbeslut. Att rapportering ska ske är lagstyrt och riktlinjen beskriver hur det ska ske.

  Beredning
  Förvaltningen behöver se över huruvida riktlinjer ska fastställas genom nämndbeslut eller ej. I detta fall fastställer MAS och SAS samt FC riktlinjen och kommunicerar ut den i förvaltningen.

 • Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska utse dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av dataskyddsförordningen.

  Våren 2020 tecknade Alingsås kommun ett avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som innebär att GR tillhandahåller två dataskyddsombud som tillsammans ansvarar för Ale kommun, Alingsås kommun, Härryda kommun, Lerums kommun, Lilla Edets kommun, Partille kommun, Stenungsunds kommun samt Öckerö kommun.

  Malin Ericsson tillträder sin tjänst som dataskyddsombud på GR den 1 maj 2022, och behöver därför utses som dataskyddsombud för kommunstyrelsen. Johan Bergström är sedan tidigare utsedd som dataskyddsombud för kommunstyrelsen och de båda kommer framgent att dela på ansvaret som dataskyddsombud för Alingsås kommun.

  Beredning
  Kommunledningskontoret föreslår att Malin Ericsson utses som dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

  Kommunledningskontoret förordar även att kommunstyrelsen föreslår att respektive nämnd samt Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund beslutar enligt ovanstående förslag.

 • § 47

  Anmälan av delegationsbeslut 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.