Hoppa över navigering

Möte 2020-03-10

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
13:00 - 15:45 Lokal Silvia
 • A/ Ekonomi 2020

  B/ Avdelningscheferna presenterar sitt budgetarbete

  C/ Individärende bostadsanpassning

  D/ Individärende LSS

  E/ LOV - tids- och aktivitetsplan

  F/ Förvaltningschefens information

  - Beslut i IOP-ärendet förväntas inom en snar framtid

  - Två bygglov för äldregårdar finns på SBN nu

  - Pandemiplan uppdateras

  - Arbete med övertagande av Ängabogården och Kaptenen pågår

  G/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligare ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och skall arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

  För att uppfylla kraven i lagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.

  Övergripande mål har varit att varje brukare ska känna sig trygg och säker i kontakten med vård och omsorg.

  Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård och omsorg kan ges. Ett ledningssystem ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för brukare, personal och övriga medborgare.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-03-03 lämnat följande yttrande:

  Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och SOSFS 2011:9 säger att vi skall upprätta en patientsäkerhetsberättelse i vilken det skall framgå hur patientarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder vi bedrivit för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat vi uppnått.

  Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Denna berättelse försöker uppfylla detta krav.

  De viktigaste resultat som uppnåtts under året är att förvaltningen nu har ett gemensamt verksamhetssystem Magna Cura ÄHO och att samtlig personal inom avdelningen för funktionshinder fått utbildning i systemet.

  Förebyggandeenhetens arbete har skapat ett större aktivitetsutbud i samverkan med frivilligorganisationer för personer som bor i eget boende.

  Implementering av Magna Cura webb är genomförd i samtliga hemtjänstgrupper samt i korttidsverksamheten. Detta för att säkerställa goda möjligheter för medarbetare att både följa dokumentation och att dokumentera.

  Avdelningarna jobbar aktivt med hantering av inkomna synpunkter och klagomål samt avvikelsehanteringen på alla nivåer för att höja kvaliteten i verksamheten. Även avdelningen för funktionsstöd har nu ett fungerande avvikelsesystem när de gått över till förvaltningens gemensamma verksamhetssystem.

 • I enlighet med Alingsås styrmodell ska vård- och omsorgsförvaltningen identifiera och besluta om kritiska verksamhetsfaktorer. Vidare ska förvaltningen informera vård- och omsorgsnämnden om vilka kritiska verksamhetsfaktorer som identifierats samt ge information vid uppföljning.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-03-03 lämnat följande yttrande:

  I anvisning för nämndens budget anges att samtliga förvaltningar ansvarar för att kvalitetssäkra verksamheten och löpande utveckla och förbättra de tjänster och den service som levereras. Styrmodellens gemensamma arbetssättet för detta innebär bland annat att förvaltningens ska identifiera områden som är kritiska för grunduppdraget och löpande följa upp dessa.

  Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan 2017 arbetat med systematisk verksamhetsuppföljning på samtliga nivåer utifrån nyckeltal inom områdena personal, kvalitet och ekonomi. Arbetssättet utvecklades under hösten 2016 till följd av att verksamheten såg ett behov av att arbeta mer metodiskt och systematiskt kring frågor som är primära för verksamhetens kvalitet men också för att kunna samla och dokumentera redan befintlig kunskap och för att skapa möjlighet för lärande av varandra. Urvalet baseras på att nyckeltalen belyser områden som är särskilt betydande för verksamhetens kvalitet.

  Då förvaltningen bedömer att nuvarande arbetssätt och befintliga nyckeltal motsvarar styrmodellens gemensamma arbetssätt med kritiska verksamhetsfaktorer har förvaltningen beslutat att fortsätta använda redan befintliga nyckeltal och integrera dessa i styrmodellens matris för kritiska verksamhetsfaktorer. Förutom att nyckeltalen bedöms vara relevanta och väsentliga går de också att följa över i tid sedan 2017.

  Vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer:

  Perspektiv

  Kritisk faktor

  Uppföljning                 (nyckeltal/annat)

  Utfall (senast mätning)

  Uppföljning                (hur ofta?)

  Ekonomi- Budget i balans

  Kostnader överstiger inte intäkter

  Budgetavvikelse

   

  Månadsvis

  Ekonomi- Budget i balans

  Arbetade timmar överstiger inte antalet budgeterade timmar

  % av arbetad tid för budget använt

   

  Tre gånger per år

  Målgrupp- invånare 65 + år

  God kvalitet i hemtjänst

  Nöjdhet i hemtjänst

   

  En gång per år

  Målgrupp- invånare 65 + år

  God kvalitet  i särskilt boende

  Nöjdhet särskilt boende

   

  En gång per år

  Målgrupp – personer med funktionsnedsättning

  God kvalitet i bostad med särskilde service

  Trivsel hemma

  Förtroende för personal

   

  En gång per år

  Målgrupp- personer med funktionsnedsättning

  God kvalitet i daglig verksamhet

  Trivsel på daglig verksamhet

  Förtroende för personal

   

  En gång per år

  Verksamhet

  Trygga och säkra omsorgs och hälso- och sjukvårdsinsatser

  Antal fallavvikelser

  Antal läkemedels-avvikelser

  Antal avvikelser bemötande

   

  Tre gånger per år

  Medarbetare- God arbetsmiljö och hälsa

  Sjukfrånvaron övertiger inte 8,0 %

  Sjukfrånvaro totalt (%)

   

  Tre gånger per år

  Medarbetare- God arbetsmiljö och hälsa

  Korttidsfrånvaron överstiger inte mer än 3,0 %

  Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (%)

   

  Tre gånger per år

  Medarbetare - God arbetsmiljö

  Tidiga rehabiliteringsinsatser erbjuds till alla medarbetare vid upprepad korttidsfrånvaro

  Antal personer med fler än 6 sjukfrånvarotillfälle

   

  Tre gånger per år

  Medarbetare- Rätt till heltid

  Den genomsnittliga sysselsättningsgraden understiger inte 93 %

  Genomsnittlig sysselsättningsgrad

   

  Tre gånger per år

  Medarbetare- Rätt till heltid

  Andelen timanställda överstiger inte

  Kvarboende 18 %

  Äldreboende 12 %

  Hälso- och sjukvård 4,2 %

  Myndighet och 2,5 %

  Funktionsstöd 14,0 %

  Andel timanställda

   

  Tre gånger per år

  Medarbetare- Rätt till heltid

  Andelen heltidsanställda understiger inte 100 %

  Andel heltidsanställda

   

  Tre gånger per år

  Medarbetare- Nöjda medarbetare

  God arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

  NMI - Medarbetarenkäten

   

  En gång per år


  Uppföljning och rapportering av de kritiska verksamhetsfaktorerna kommer att ske på enhets, avdelnings och förvaltningsnivå tre gånger per år inom ramen för förvaltningen verksamhetsuppföljning . Undantaget budgetavvikelse som följs upp månadsvis. Redovisning till nämnd kommer att ske vid delårsbokslut och årsbokslut.

  Därutöver kommer förvaltningen årligen att se över och vid behov revidera de kritiska verksamhetsfaktorerna. Under 2020 har förvaltningen beslutat att komplettera de kritiska verksamhetsfaktorerna med ytterligare faktorer för verksamhetsområdet myndighetsutövning. I samband med förändringen kommer ny information att ges till nämnden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.