Hoppa över navigering

Möte 2018-08-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:45 Lokal Silvia, Kungsgatan 9
 • § 44

  Se separat sekretessprotokoll

 • § 45

  Se separat sekretessprotokoll

 • § 46

  Se separat sekretessprotokoll

 • § 47

  Se separat sekretessprotokoll

 • § 48

  Information från förvaltningen

 • Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 6 september 2006, § 129 att en fixartjänst inrättas. Fixartjänsten vänder sig till alla kommunens medlemmar, 75 år och äldre samt till medlemmar med hemtjänst, 65 år och äldre. Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2017, § 96 att hemställa till kommunfullmäktige att besluta om att kommunens fixartjänst vänder sig till äldre medlemmar i Alingsås kommun, och att uppdraget ska rymmas inom uppdragets budget.

  Kommunstyrelsens beslutade 2018-05-07 att återemittera ärendet till vård- och äldreomsorgsnämnden i syfte att tydliggöra förslag till beslut kring vad som avses med ”äldre medlemmar i Alingsås kommun”.

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 april 2018 i yttrandet bland annat anfört följande:

  Lagen (2009:47) anger att ”en kommun utan föregående individuell behovsprövning
  får tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.” Vård- och äldreomsorgsnämndens förslag till beslut innebär att kommunensfixartjänst ska vända sig till äldre medlemmar i Alingsås kommun. Vad som åsyftas med benämningen ”äldre medlemmar” framgår ej av beslutet.

  Enligt Lag (2009:47) får kommunen utan föregående individuell behovsprövning erbjuda servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Såvida inte personen i fråga har fått beviljad hemtjänst är lägsta åldern därmed 67 år. Kommunledningskontoret gör bedömningen att ärendet bör återremitteras till vård och äldreomsorgsnämnden i syfte att tydliggöra förslag till beslut kring vad som avses med ”äldre medlemmar i Alingsås kommun”. Nämnden bör även ta ställning till hur personer utan beslut om hemtjänst, men som är yngre än 67 år men äldre än 65 år ska hanteras. Annars kvarstår problematiken att neka en person en insats trots att behov föreligger, förvisso inom ett kortare åldersspann.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 8 augusti angett följande:
  Gruppen personer under 75 år som kontaktar fixaren är idag mycket liten. Under första halvåret 2018 var det endast ett par personer. Att inrätta särskild fixartjänst, via biståndsbeslut eller på annat sätt, för gruppen 65 - 67 år bedöms mot denna bakgrund inte rimligt. Fixartjänsten förslås därför riktas till personer som fyllt 67 år i enlighet med Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, utan förbehåll eller tillägg.

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Genom ändringen i socialtjänstlagen (SoL) ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som någon är berättigad till, enligt beslut från kommunen, åläggas att betala en särskild avgift, en s.k. sanktionsavgift.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap.1§ SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Beredning

  Förvaltningen har i yttrande den 8 augusti angett följande:
  Vid rapporteringstillfället 2018-08-07 (omfattande kvartal 2) har vård- och äldreomsorgsnämnden redovisat 24 individrapporter till IVO.

  22 st individärenden är återrapporteringar från kvartal 1

  Utav rapporteringen har 2 personer ej fått sina beslut verkställda

  8 personer har återtagit sina ansökningar och 12 personer har fått sina beslut verkställda.

  2 individrapporter är nya personer som ej fått sina beslut verkställda

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28f-g §§ LSS. Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  I och med flytten av LSS-verksamheten från Socialnämnden till Vård och äldrenämnden 2018-01-01 så ska de ärenden som rör LSS-lagstiftning fortsättningsvis redovisas i Vård-och äldreomsorgsnämnden.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Beredning:

  Förvaltningen har i yttrande från den 8 augusti angett följande:

  Gynnande beslut som ej har verkställts inom tre månader från dagen för beslut

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  2017-04-06   K

  Kontaktperson 9.4 §

  LSS

  2017-10-17 K

  Kontaktperson 9.4 §

  LSS

  2015-03-10   K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-05-03   M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-08-16   M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08   M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08  M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08  M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-07-04  K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-07-04  K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-08-08  M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  2017-10-17 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  2017-11-07 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  2017-11-07 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-11-28 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-04-04 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  2017-04-11 K

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  2017-04-21 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  2017-12-19 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  2016-07-06 M

  Ledsagarservice 9.3 §

  LSS

  2016-12-22 K

  Ledsagarservice 9.3 §

  LSS

  2016-11-07 M

  Korttidstillsyn 9.7§

  LSS

  2017-09-29 K

  Korttidstillsyn 9.7§

  LSS

  2017-09-19 M

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  2017-12-12 K

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  I dagsläget finns inga beslut att redovisa.

   

  Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Datum för verkställighet, avslut

  Lagrum

  2017-02-23 K

  Kontaktperson 9.4 §

  Avböjt insats, upphört 180126

  LSS

  2017-10-20 M

  Kontaktperson  9. 4 §

  Erbjuden, tackat nej, avslutat 180316

  LSS

  2016-08-16 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  Erbjudande 2017-09-08.Verkställd 180215

  LSS

  2017-04-04 K

  Bostad för vuxna 9.9 §

  Erbjudande 2018-02-06.Verkställd 2018-03-15

   

  LSS

  2017-01-25 K

  Korttidsvistelse 9.6 §

  Verkställd 2017-12-29

  LSS

   

  Rapportering har skett till IVO.

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28f-g §§ LSS. Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Beredning:
  Förvaltningen har i yttrande från den 8 augusti angett följande:

  Gynnande beslut som ej har verkställts inom tre månader från dagen för beslut

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  2015-03-10   K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-05-03   M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08   M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08  M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2016-11-08  M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-07-04  K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-08-08  M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  2017-11-07 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  2017-11-07 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2017-11-28 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2018-02-23 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  2018-02-22 K

  Daglig Verksamhet 9.10 §

  LSS

  2016-07-06 M

  Ledsagarservice 9.3 §

  LSS

  2016-12-22 K

  Ledsagarservice 9.3 §

  LSS

  2018-03-19 K

  Ledsagarservice 9.3§

  LSS

  2016-11-07 M

  Korttidstillsyn 9.7§

  LSS

  2017-09-29 K

  Korttidstillsyn 9.7§

  LSS

  2017-09-19 M

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  2017-12-12 K

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet.

   I dagsläget finns inga beslut att redovisa.

   

  Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Datum för verkställighet,avslut

  Lagrum

  2017-04-06 K

  Kontaktperson 9.4 §

  Verkställd 2018-04-03

  LSS

  2017-10-17 K

  Kontaktperson 9.4§

  Verkställd 2018-04-24

  LSS

  2017-04-04 M

  Avlösarservice 9.5§

  Avslutad   2018-04-04

  LSS

  2017-04-11 K

  Avlösarservice 9.5§

  Avslutad   2018-04-11

  LSS

  2017-04-21 M

  Avlösarservice 9.5§

  Avslutad   2018-04-21

  LSS

  2017-12-19 M

  Avlösarservice 9.5§

  Verkställd 2018-05-07

  LSS

  2016-08-16 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  Verkställd 2018-04-16

  LSS

  2017-07-04 K

  Bostad för vuxna 9.9 §

  Verkställd 2018-05-04

   

  LSS

  2017-10-17 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  Verkställd 2018-06-01

  LSS

   

  Rapportering pågår till IVO.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.