Hoppa över navigering

Möte 2018-04-09

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:45 - 16:00 lokal Silvia
 • A/ Utbildning LSS

  B/ Individärenden LSS för kännedom

  C/ Individärende LSS

  D/ Anmälan av fattade delegationsbeslut i löpnummer ordning

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • § 23

  Månadsuppföljning 2018

 • Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligare ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och ska arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

  För att uppfylla kraven i lagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.

  Övergripande mål har varit att varje vårdtagare ska känna sig trygg och säker i kontakten med äldrevården. Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård och omsorg kan ges. Ett ledningssystem ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för vårdtagare, personal, och övriga medborgare.

  De viktigaste resultaten som uppnåtts är en fungerande synpunkt och klagomålshantering, en avvikelsehantering, som visar en ökning av antalet avvikelser som skrivs, vilket tyder på en ökad medvetenhet hos personalen.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och SOSFS 2011:9 säger att vi skall upprätta en patientsäkerhetsberättelse i vilken det ska framgår hur patientarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder vi bedrivit för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat vi uppnått. Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Denna berättelse försöker uppfylla detta krav.

 • Enligt kommunallagen (KL) är det revisorernas uppgift att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Enligt KL 12 kap § 1 ska revisorerna granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. Styrelsers och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i KL 6 kap § 6. Där framgår det att nämnderna ska se till att verksamheterna sköts i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

  EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att utifrån en övergripande nivå ge svar på om nämnderna skapat förutsättning för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  Den grundläggande granskningen 2017 syftade till att besvara följande frågor:

  Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt?

  Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.

  Har nämnden en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kommunens styrmodell.


  Revisorernas bedömning av vård- och äldreomsorgsnämnden

  Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål som kommunfullmäktige har bestämt och kommunens styrmodell och att nämnden huvudsakligen har säkerställt en tillräcklig ekonomisk uppföljning och rapportering. Vidare bedöms nämnden delvis ha säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

  Revisorerna rekommenderar nämnden utifrån granskningen att:

  Säkerställa att nämndens risk- och konsekvensanalys dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen

  Säkerställa att kommunstyrelsen får ta del av ekonomisk månadsuppföljning i enlighet med handlingsplanen Effekt.  Förvaltningens åtgärdsförslag

  I årshjulet för nämndens arbete införs en rutin för nämndens arbete kring risk- och konsekvensanalys för att säkerställa att den sker i enlighet med styrmodellen.

  Månadsuppföljningen redovisas månatligen till kommunstyrelsen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.