Hoppa över navigering

Möte 2020-06-02

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
13:00 - 17:00 Sparbankssalen
 • § 34

  Information och överläggningar

 • Se separat sekretessprotokoll. 

 • Se separat sekretessprotokoll. 

 • Handlingar ej klara. 

 • Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att förvaltningen ska arbeta utifrån individens behov i centrum, IBIC, vilket är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt som beskriver nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation.  Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.

   

  Som ett första steg i införandet har en mall för behovsbedömning tagits fram och riktlinjer för biståndsbedömning har uppdaterats, reviderats och anpassats efter IBIC. I januari 2020 påbörjades utredningar enligt IBIC inom tre områden: särskilt boende, växelvård och dagverksamhet. Planeringen var att i april utreda samtliga ansökningar om insatser enligt IBIC. På grund av att vårt verksamhetssystem Magna Cura inte stödjer effektivt utredningsarbete har beslut tagits om att skjuta på fortsatt implementering och arbetet kommer att  återupptas under hösten 2020.  Vård- och omsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten i individärenden enligt 4 och 5 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL) till biståndshandläggare, metodhandledare, avdelningschef myndighetsavdelningen och enhetschef i beredskap.

   

  Riktlinjer för biståndsbedömning är ett komplement till gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd mm. Om individuella särskilda skäl föreligger, kan biståndshandläggaren göra avsteg från riktlinjerna efter samråd med metodhandledare och avdelningschef. Skälet till bedömningen ska framgå i utredningen.

   

  Förvaltningens yttrande

  Vid sitt sammanträde 2017-03-27 § 23, beslutade vård- och äldreomsorgsnämnden att anta förvaltningens förslag till nya biståndsriktlinjer som anpassats efter IBIC, men med tillägget att avsteg från riktlinjerna ska återrapporteras till nämnden två gånger per år.

   

  Återrapportering av beslut utöver biståndsriktlinjer under tiden 2019-11-01 tom 2020-04-30 består av 14 beslut:

   

  ·       Ett beslut gäller extra promenader som ska bidra till att bibehålla rörelseförmåga, motverka isolering, inaktivitet och social isolering.

  ·       Två beslut gäller ledsagning till sjukvårdsinrättningar.

  ·       Ett beslut gäller utökning av social samvaro.

  ·       Sju  beslut gäller utökning av tvätt och städ på grund av inkontinens.

  ·       Ett beslut gäller utökning av hemtjänst utöver riktlinjen 134 tim/mån

  ·       Ett beslut gäller köpt korttidsboende för en person i livets slutskede (tre månader)

  ·       Ett beslut gäller köpt korttidsboende för en vårdkrävande brukare (åtta månader)

   

   

  Nästa återrapportering sker 2020-10-31

   

 • I vård och omsorgsnämndens reglemente står att nämnden utifrån de riktlinjer som nämnden fastställt skall ge olika form av stöd och stimulans till föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör nämndens målgrupper.

   

  Beredning

  Föreningsbidraget uppgår till 320 000: - för verksamhetsår 2020. Bidraget utgörs av ordinarie föreningsbidrag som uppgår till 256 000: - som fördelas enligt följande:

   

  ·       50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på antalet betalande medlemmar som är bosatta i Alingsås Kommun, för 2020 blir ersättningen 40: - per medlem (2019: 37: - per medlem).

   

  ·       50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på föreningarnas fasta lokalkostnader, för 2020 är ersättningen 23 % av föreningarnas lokalkostnader (2019: 22 % av lokalkostnaderna).

   

  För att förstärka föreningarnas möjlighet att förutse bidraget och skapa en utjämning som skyddar mot svängningar mellan åren framräknas bidraget utifrån de ett medelvärde baserat på innevarande års preliminära bidrag samt de två senaste årens beslutade föreningsbidrag multiplicerat med årets index (3,2%, 2020).

   

  Därtill fördelas kompletterande föreningsbidrag som uppgår till 64 000: - till organisationer som arbetar för att främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering, främja projekt som kompletterar äldreomsorgens ordinarie verksamhet och främja projekt som bidrar till att pröva och utveckla nya metoder och idéer mot äldreomsorg.

   

  Ansökningar ordinarie föreningsbidrag

  ·       SPF Bjärkebygden

  ·       PRO Alingsås

  ·       SPF Hjorten

  ·       Kommunpensionärerna SKPF

  ·       PRO Bjärke

  ·       Aktiva Seniorer

  ·       RPG Missionsförsamlingen

  ·       Kvarnabo kyrkbåtsförening

   

  Ansökningar kompletterande föreningsbidrag

  ·       PRO Alingsås                                                    Ansökt om 10 000: -

   

  Ansöker om bidrag för 3 resor i närområdet med tema kultur och naturupplevelse, samt för 5 träffar med förmiddagsfika med hälsoinslag.

   

  ·       SK Mjörn Boule-sektionen                                 Ansökt om 20 000: -

   

  Ansöker om bidrag för bouleverksamhet varje torsdag för de 12-15 medlemmarna. Bidraget avser att bekosta uppvärmningskostnader av lokal under vintersäsongen och iordningställande av grusplan inför sommarsäsongen.

   

  Förslag på fördelning

  Utifrån nämndens riktlinjer för föreningsbidrag föreslås de 256 000: - som avser ordinarie föreningsbidrag fördelas enligt följande:

                                                                  

                                                                            Tilldelning 2019         Förslag 2020

  ·       SPF Bjärkebygden                                               5 700: -              5 300: -

  ·       PRO Alingsås                                                    78 500: -            81 900: -

  ·       SPF Hjorten                                                       66 000: -            67 500: -

  ·       Kommunpensionärerna SKPF                           45 300: -            47 000: -

  ·       PRO Bjärke                                                       22 400: -            23 700: -

  ·       Aktiva Seniorer                                                  14 300: -            14 300: -

  ·       RPG Equmeniakyrkan                                       15 800: -            16 300: -

  ·       Kvarnabo kyrkbåtsförening                                                                  0: -

  ·       TOTALT                                                       248 000: -              256 000: -       

     

  Kvarnabo kyrkbåtsförening uppfyller inte kraven för ordinarie föreningsbidrag utifrån nämndens riktlinjer. Kvarnabo kyrkbåtsförening uppmanas istället att söka kompletterande föreningsbidrag till hösten. Ansökan måste då innehålla en beskrivning av planerad aktivitet riktad mot vård och omsorgsnämndens äldre målgrupper.

   

  Utifrån nämndens riktlinjer för kompletterande föreningsbidrag föreslås de 64 000: - som avser Stöd för äldreverksamhet fördelas enligt följande:

                    

  PRO Alingsås                                                                                      10 000: -

  SK-Mjörn Boulesektion                                                                        5 000: -

  Kvarvarande medel                                                                             49 000: -

   

  Motivering till fördelning av kompletterande föreningsbidrag:

  -        PRO Alingsås tilldelas utifrån ansökt belopp

  -        SK-Mjörn tilldelas endast en del av ansökan utifrån få aktiva medlemmar.

   

  De kvarvarande medlen om 49 000: - finns möjlighet att ansöka om per 1/10 2020.

 • Vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat om tillbyggnad av Bjärkegårdens äldreboende med 28 lägenheter i gruppbostad. Byggnationen pågår och kommer att vara färdigställd under första kvartalet 2021. Nybyggnationen omfattar enbart bostäder och gemensamhetslokaler i anslutning till bostäderna. På grund av den begränsade byggrätten på tomten beslutades att funktioner som personalutrymmen, omklädningsrum och möjligheter att hantera arbetskläder utifrån föreskrifter från arbetsmiljöverket, samt vissa andra anpassningar skulle ske inom befintliga Bjärkegården.

   

  Beredning

  För att kunna leva upp till hygienföreskrifter, arbetsmiljökrav och andra behov, krävs vissa ombyggnationer i Bjärkegårdens befintliga lokaler för att tillgodose de nödvändiga anpassningarna. I stora drag handlar det om att tillskapa:

   

  • Omklädningsrum med wc och duschar för tillkommande personal 2021.
  • Tvättstuga och förråd för hantering av arbetskläder för hela Bjärkegården.
  • Nya vägg- och dörrpartier samt låslösningar för att kunna koppla samman befintliga delar i fastigheten med nya tekniklösningar och säkerhet i de
   nybyggda delarna av Bjärkegården.
  • Nytt utrymme för alla matvagnar för transporter från storköket samt
   avgränsa restaurangdelen mot korridor.


  Ekonomiska förutsättningar

  En ombyggnation inom befintliga lokaler vid Bjärkegården bedöms medföra en ökning av årshyran med ca 185 tkr.

   

 • Vård- och omsorgsnämnden har alltjämt en växande kö till bostäder enligt LSS trots att det har tillkommit ett antal nya bostäder de senast åren. I dagsläget finns 11 personer fortfarande i kö. Av dessa har en person väntat i mer än 12 månader sedan beslut. När en kommun inte erbjuder plats vid LSS-boende inom 12 månader från beslut riskerar kommunen att få betala ett vite som uppgår till ca 900 tkr per icke verkställt beslut. Kommunen riskerar också gå också miste om medel från det statliga utjämningssystemet när nya bostäder inte byggs.

   

  I förvaltningens arbete med att ta fram lokalförsörjningsplan framkom det redan 2019 att det finns behov av servicebostäder. Servicebostäder är lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp som kan ge stöd i den egna bostaden. Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta i samma eller  i kringliggande hus. Målgruppen för denna servicebostad är vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Lägenheten ska därför ha en placering som erbjuder närhet till lokal med personal som ska finnas tillgänglig dygnet runt för att kunna stödja till självständigt boende.

   

  Servicebostäder ger även möjlighet till en boendekarriär och kan stimulera till flyttkedjor inom målgruppen, vilket hittills varit svårt att tillgodose i kommunen.

   

  Beredning

  Tillsammans med AB Alingsåshem har förvaltningen närmare utrett om den obebyggda tomt som Alingsåshem äger på Lapplandsgatan skulle vara ett lämpligt läge för nya servicebostäder.

   

  Efter genomförd förstudie och bygglovsansökan har Alingsåshem meddelat att bygglov för 8 servicebostäder à 39 m² har beviljats och även återkommit med en ekonomisk beräkning för projektet.
   

  Ekonomiska förutsättningar och tidplan
  I ett första steg måste ett avtal om start av projekteringen tecknas mellan vård- och omsorgsnämnden och Alingsåshem till en kostnad av ca 1,5 mnkr. I denna kostnad ingår detaljprojektering, upphandling av totalentreprenör samt kostnader för tidigare nedlagt arbete för förstudie och bygglovshandlingar.

   

  I nästa steg tecknas avtal om detaljprojektering och byggstart samt preliminärt hyreskontrakt. Årshyran för fastigheten har Alingsåshem preliminärt beräknat till ca 1,9 mnkr vid ett 20-årigt hyreskontrakt.


  Om avtal om projektstart tecknas inom kort, kan första steget genomföras under 2020 och avtal för steg två tecknas vid årsskiftet och byggnation kan pågå under 2021.

 • Vård och omsorgsnämnden har i nuläget höga kostnader för olika typer av köpta platser och att minska dessa kostnader är en av möjligheterna för att nå en budget i balans. Nämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att se över och ändra inriktningen på någon av de i dag befintliga demensenheterna. Uppdraget är en del av ”Handlingsplan för budget i balans 2020”, (Dnr 2020.003 VON) .

   

  Förvaltningen föreslår att en av demensenheterna på Tuvegården omvandlas för omhänderta dessa behov

   

  Förvaltningens yttrande

  Förvaltningen föreslår att en av demensenheterna på Tuvegården (i dag 6 platser) omvandlas till en enhet för 5 brukare. Dessa platser ska nyttjas av brukare med psykogeriatriska symtom, komplexa vårdbehov, nyligen insjuknande i avvaktan på annan behandling och/ eller annat boende samt brukare som inte kan bo bland andra äldre eller funktionshindrade i en gruppbostad.

   

  Genom denna förändring minskas behovet av dyra externt köpta platser. Brukarna får genom denna förändring också möjlighet att få omvårdnad geografiskt närmare, vilket är positivt även för deras anhöriga.

   

  Vid omställning till en psykogeriatrisk enhet behöver bemanningen ökas något, detta i enlighet med Heltidsresans intentioner. Det krävs ny kompetens till personalgruppen, mer handledning än på en ordinär enhet samt utökning av bemanningen nattetid.

   

  För att tillgodose behoven av personalutrymmen och kontor för medarbetarna behöver en lägenhet tas i anspråk varför antalet lägenheter på enheten skulle bli fem istället för de nuvarande sex.

   

  Under perioder då inte alla fem platserna på enheten är belagda kommer personalgruppen på enheten att arbeta i andra verksamheter, utbilda övriga medarbetare i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) handleda och stötta enheter som har personer med komplexa vårdbehov inom området.

   

  Det är viktigt att platserna på enheten inte beläggs med brukare som inte tillhör enhetens tänka målgrupp. Är platserna belagda med brukare som inte tillhör målgruppen, kan förvaltningen inte använda platsen när ett akut behov uppstår. Vilket kan innebära att förvaltningen behöver köpa platser eller placera brukare på annan enhet. Trycket på denna form av boende varierar över tid.

   

  När det särskilda behov av den omvårdnad som enheten erbjuder inte längre behövs kommer brukaren att flyttas annat till lämpligt boende. Det är därför viktigt att brukaren inte får besittningsrätt av lägenheten.

   

  Tilldelningen av platserna på enheten kommer att ske av ett team bestående av enhetschef, patientansvarig sjuksjuksköterska, demenssjuksköterska och utsedd person på myndighetsavdelningen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.