Hoppa över navigering

Möte 2018-05-07

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:07 Kungsgatan 9 , lokal Silvia
 • A/ Utbildning LSS

  B/ Individärenden LSS för kännedom

  C/ Individärende bostadsanpassning

  D/ Avsteg från biståndsriktlinjerna - avstämning

  E/ Vårbokslut 2018

  F/ Föreningsbidrag och stöd för äldreverksamhet 2018

  G/ Anmälan av fattade delegationsbeslut i löpnummerordning

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • I enlighet med den styrmodellen för Alingsås kommun skall vårbokslut upprättas per den 30 april. Vårbokslutet innehåller uppföljning av mål, uppdrag, intern kontroll, ekonomi och personal.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  I enlighet med nämndbeslut (2018.04.09) särredovisar Vård och äldreomsorgsnämnden ekonomin mellan äldreomsorg och funktionsstöd.

  Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr för verksamhetsår 2018 och funktionsstöd prognostiserar ett underskott om 10,5 mnkr för verksamhetsår 2018.

 • I vård- och äldreomsorgsnämndens reglemente står att nämnden utifrån de riktlinjer som nämnden fastställt skall ge olika form av stöd och stimulans till föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör nämndens målgrupper.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  Föreningsbidraget som uppgår till 300 000: - för 2018 kommer delas upp så att 60 000: - öronmärks till ”stöd för äldreverksamhet”. Av föreningsbidraget fördelas resterande 240 000: - enligt följande:

  50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på antalet betalande medlemmar som är bosatta i Alingsås Kommun, för 2018 blir ersättningen 33,8: - per medlem (2017: 31: - per medlem).


  50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på föreningarnas fasta lokalkostnader, för 2018 är ersättningen 19,8 % av föreningarnas lokalkostnader (2017: 20 % av lokalkostnaderna).


  För att förstärka föreningarnas möjlighet att förutse bidraget och skapa en utjämning som skyddar mot svängningar mellan åren framräknas 2018 års bidrag utifrån de tre senaste årens genomsnitt.  Inkomna ansökningar Föreningsbidrag

  SPF Bjärkebygden

  PRO Alingsås (Alingsås Pensionärsförening)

  SPF Hjorten

  Kommunpensionärerna SKPF

  PRO Bjärke

  Aktiva Seniorer

  RPG Missionsförsamlingen

  Ansökningar Stöd för äldreverksamhet  Equmeniakyrkan Ansökt om 30 000: -

  Ca 100 frivilligarbetare ger stöd och omsorg, hembesök med mera till ett flertal äldre bland annat de personer som bor på Lendahlsgårdens 18 trygghetsplatser. Bidraget avses delvis täcka fortsatt verksamhet och ge uppmuntran till de frivilligarbetarna.  Frälsningsarmén Maxbelopp 10 000: -

  Avser arbete med Salome – Ett projekt som ska underlätta situationen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga/närstående. Avser täcka kostnader för aktiviteter, utflykter m.m.

  Hemsjö IF Maxbelopp 10 000: -

  Pensionärsgymnastik för 20 aktiva medlemmar i åldrarna 65-95 år cirka 40 tillfällen per år. Bidraget avser täcka transporter till och från Byavallen för den del som inte täcks av medlemsavgifter och bussavgiften de enskilda betalar. Vidare avser bidraget täcka vissa redskapsinköp till verksamheten för gymnastiken.  Alingsås Folkdansgille Ansökt om 8 000: -

  Ansökt om bidrag till buss och chaufför för att kunna åka runt och uppträda på äldregårdarna på midsommarafton.  Bjärke PRO Ansökt om 6 000: -

  Ansöker om bidrag för sex underhållningstillfällen på Bjärkegården för boende och pensionärer som vill delta. Bidraget avser täcka kostnaderna för att bjuda på fika i samband med underhållningen.  Bjärke PRO boulegrupp Ansökt om 5 145: -

  Ansöker om bidrag för att transportera sig till och från bouleverksamheten i innemiljö under vinterhalvåret I Alingsås centralort samt för hyreskostnad av boulebanor, för cirka 25-30 aktiva utförare.  PRO Alingsås Ansökt om 14 000: -

  Ansöker om bidrag för att genomföra sommarträffar i tre omgångar under nio dagar. 2018 sker träffarna på temat ”Ensamhet – Psykisk ohälsa” med syftet att förebygga ohälsa och minska social isolering.  SK Mjörn Boule-sektionen Ansökt om 20 000: -

  Ansöker om bidrag för bouleverksamhet varje torsdag för de 12-15 medlemmarna. Bidraget avser att bekosta uppvärmningskostnader av lokal under vintersäsongen och iordningställande av grusplan inför sommarsäsongen.

 • Vård- och äldreomsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att förvaltningen ska arbeta utifrån individens behov i centrum, IBIC, som är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt.

  Som ett första steg i införandet har en mall för behovsbedömning tagits fram och riktlinjer för

  biståndsbedömning har uppdaterats och anpassats efter IBIC.  Vård-och äldreomsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten i individärenden enligt 4 och 5 kap socialtjänstlagen, SoL till biståndshandläggare, avdelningschef myndighetsavdelningen och enhetschef i beredskap. Riktlinjer för biståndsbedömning är ett komplement till gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd mm.

  Om individuella särskilda skäl föreligger kan biståndshandläggaren göra avsteg från riktlinjerna efter samråd med avdelningschef. Skälet till bedömningen ska framgå i utredningen.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Vid sitt sammanträde 2017-03-27 § 23, beslutade vård- och äldreomsorgsnämnden att anta förvaltningens förslag till nya biståndsriktlinjer som anpassats efter IBIC, men med tillägget att avsteg från riktlinjerna ska återrapporteras till nämnden två gånger per år.

  Återrapportering från november 2017 tom april 2018 redovisas i bilaga 1.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.