Hoppa över navigering

Möte 2022-06-07

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
13:00 - 16:15 Skräddaren, Sveagatan 12
 • A/ Individärende 1

  B/ Information handlingsplan

  C/ Månadsstatistik korttidsboende

  D/ Månadsuppföljning

  E/ Upphandling enligt LOU

  F/ Rapport nattfasta 2022

  G/ Klimatprogram 

  H/ Kompletteringsval

  I/ Förvaltningschefens information

 • § 50

  Individärende - 1 - sekretess

 • Den 25 oktober 2021, § 63 beslutade vård- och omsorgsnämnden om ”Utvecklingsplan Kvarnbacken och Ängabo”. Tillsammans med beslutet fick förvaltningen i uppdrag att ta fram statistik per månad och dygn för antalet nätter på korttidsboende samt inriktning.

  Förvaltningens yttrande
  Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 oktober 2021 att öppna 31 korttidsplatser på Ängabogården. Det togs även beslut om att konvertera 20 korttidsplatser till demensplatser på Kvarnbacken, samt att 8 förblir korttidsplatser för rehabilitering efter sjukhusvistelse.

  I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag att fram statistik per månad och dygn för antalet nätter på korttidsboende samt inriktning.

  Myndighetsbesluten kan ha tre olika inriktningar. Korttidsbeslut, korttidsbeslut i avvaktan på särskilt boende eller korttidsbeslut i form av växelvård. För att tydliggöra beslutet om korttidsplats har besluten graderats i fem olika insatstyper. De fem olika insatstyperna är, avancerad rehab, rehab, vård vid livets slut, avlastning och utredning.

 • Förvaltningen informerar om att månadsuppföljningen inte är klar och att den kommer att presenteras på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 21 juni 2022.

 • Det särskilda boendet Ginstgården med 32 gruppboendeplatser för demens har sedan 2020-10-01 drivits av Bräcke Diakoni efter att kommunen upphandlat enligt LOU § 72 2019.235 VON. Avtalet är driftentreprenad av särskilt boende enligt 5 kap 5 § andra stycket socialtjänstlagen. Avtalet är skrivet på 3 år med möjlighet till förlängning 2+2+2 år. 2023-09-30 har de första tre åren gått och enligt avtal ska förlängning ske tolv (12) månader före avtalets eller gällande förlängnings utgång.

  Förvaltningens yttrande
  Förvaltningen ser positivt på att förlänga driftentreprenaden på Ginstgården av särskilt boende enligt 5 kap 5 § andra stycket socialtjänstlagen med två (2) år.

 • I februari 2022 genomfördes en mätning av måltid och nattfasta. Nattfasta är tiden mellan kvällens sista mål och morgonens första mål. I Socialstyrelsen vägledning ”Näring för god vård och omsorg - En vägledning för att förebygga och behandla undernäring” rekommenderas att nattfastan inte bör överstiga 11 timmar. Både nattfasta och hur många mål man erbjuds påverkar risken för undernäring. Med bakgrund till detta har man därför sedan 2013 regelbundet registrerat måltids- och nattfasta på kommunens äldreboenden.

   

  Förvaltningens yttrande
  Kostenheten har tagit fram en rapport som presenterar nattfastan på särskilt boende i Alingsås. Rapporten bifogas.

  På särskilt boende för äldre i Alingsås genomfördes mätningen den 22–25 februari på totalt 35 avdelningar. Totalt har 4.559 registreringar av måltider genomförts.

  Resultatet visar att medeltiden för den faktiska nattfastan är 13,2 timmar vilket är något högre än tidigare mätningar, ökningen sedan 2020 är 18 min. Tidigare har mätningar visat på 12,5 och 13,0 timmar.

   

 • Vård- och omsorgsnämnden har enligt § 6 2019.005 VÄN att utse två ledamöter till vardera verksamhets förtroenderåd 2019-2022.

  Då fyra ledamöter avslutat sina uppdrag i förtroenderådet har Vård- och omsorgsnämnden nu att utse fyra ledamöter till förtroenderåden efter Philip Perdin (M), Kristina Poulsen (SD), Anton Bondesson (KD) och Lana Hakmet (M). De fyra ledamöterna har haft olika uppdrag i förtroenderåden för äldreboende samt funktionsstödsverksamheter. De nya ledamöterna övertar de tidigare ledamöternas uppdrag.

 • § 56

  Anmälan av delegationsbeslut 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.