Hoppa över navigering

Möte 2020-01-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
13:00 - 16:45 Lokal Silvia
 • A/ Individärende bostadsanpassning

  B/ Individärende LSS

  C/ Individärende LSS

  D/ Ekonomisk uppföljning 2019 december

  E/ Budget 2020 samt handlingsplan för budget i balans 2020

  F/ Förvaltningschefens information

   - Förvaltningen ser över korttidsflöden

   -  Anmälan till IVO

  G/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Ärendet föredrogs muntligt, handlingar ej klara.

 •  Ärendet föredrogs muntligt, handlingar ej klara.

 • Västkom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) beskriver kommunernas beslutsprocess kring förändringar i ”Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel” som otydlig och orimligt komplicerad. Idag tas förändringar av riktlinjer i handboken upp i Beredningsgruppen handbok och sortiment samt i Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Därefter rekommenderar Västkoms styrelse kommunerna att fastställa riktlinjerna.

  Produktanvisningar i handboken fastställs idag av utsedd ansvarig i respektive kommun efter rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska produkter.

  Nu föreslås en förändring. Förslaget är att beslut om riktlinjer tas av Västkoms styrelse och beslut om produktanvisningar av Västkoms direktör. Styrelsen kan i sin tur delegera beslut om riktlinjer till direktören. Förändringen gäller från och med den 1 oktober 2019.


  Yttrande
  Västkoms styrelse fattade 2019-06-18 beslut om att rekommendera kommunalförbunden att rekommendera sina medlemskommuner att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess inom området medicintekniska produkter, se protokoll §16.

  Ärendet var uppe i Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse den 2019-09-27 som beslutat att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förändrad beslutshantering inom området medicinskt tekniska produkter, se protokoll §78.


  Bilaga Protokollsutdrag från GR Förbundsstyrelse och Protokoll från Västkoms styrelse.

 • Ansvaret för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är fördelade i verksamheten. Hur ansvaret är fördelats framgår av vård- och omsorgsnämndens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och äldreomsorg i Alingsås kommun enligt SOSFS 2011:9.

  Ledningssystemet är ett stöd för att systematisk och löpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det möjliggör för ledningen att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten.

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och socialt ansvarig samordnare (SAS) ansvarar för att följa upp kvaliteten utifrån de av nämnden fastställda kvalitetskraven. Kraven anger en lägsta nivå för den vård och omsorg som ges. Dessa krav finns specialiserade för hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende och samtliga verksamheter inom avdelningen för funktionsstöd (AFF).

  Den systematiska verksamhetsuppföljningen ska ske i samverkan mellan granskare och utförare. Granskningarna kan vara föranmälda eller oanmälda. Varje granskning som genomförs ska ha ett syfte, vara väl underbyggd och motiverad.

  Yttrande
  Utifrån inkomna avvikelser och iakttagelserna vid granskningar under 2019 föreslår vård och omsorgsförvaltningen att den systematiska kvalitetsuppföljningen och granskningen under 2020 har fokus på:

  • Egenkontroll utifrån gällande kvalitetskrav
  • Iakttagelser samt intervjuer i samband med måltider utifrån området ”Kunskapsbaserad verksamhet”


  Enligt de av nämnden antagna kvalitetskraven ska tillvägagångssättet i verksamheterna präglas av respekt för brukaren. Den enskildes erfarenhet och kunskap samt önskemål och förväntningar ska tas tillvara. För detta krävs ett genomtänkt etiskt förhållningssätt samt kunskaper om kommunikation och bemötande.

  Granskningen kommer att genomföras som förbokade besök. Under våren 2020 besöks verksamheterna inom avdelningen för funktionsstöd (AFF) och under hösten 2020 verksamheterna inom hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård.

  Under perioden maj-september får samtliga verksamheter dessutom ett oanmält besök där granskningen fokuserar på just då aktuella områden. Detta ger goda möjligheter att fånga och följa upp indikationer som kommer via inkomna avvikelser och andra anmälningar.

  Bilagor

  Kvalitetskrav på särskilt boende
  Kvalitetskrav hemsjukvård
  Kvalitetskrav hemtjänst

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.