Hoppa över navigering

Möte 2018-10-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:00 Lokal Silvia
 • A/ Individärende personlig assistans för kännedom

  B/ Individärende personlig assistans

  C/ Individärende personlig assistans

  D/ LOV i daglig verksamhet

  E/ Ekonomisk månadsuppföljning 2018

  F/ Brukarundersökning 2018

  G/ Förvaltningschefens information

  - News 55 i Estrad den 17 oktober. Förebyggandeenheten deltar.

  - SAMSA - modellen har startat upp.

  - Kontinuerliga avstämningar med Alingsåshem avseende ombyggnationer kommer att hållas under hösten.

  H/ Delegationsbeslut i löpnummer

   

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar ett nätverk för systematiskt samarbete med civilsamhället. Nätverket riktar sig till tjänstemän i kommuner, landsting eller regioner som har i uppdrag från respektive styrelser och nämnder att arbeta med att stärka och utveckla samverkan med civilsamhället. Enligt gällande beslut kommer nätverket att vara aktivt fram till och med 2022.

  En förutsättning för deltagande är att kommunen, landstinget eller regionen fattar ett styrelse- eller nämndbeslut om att delta i nätverket.

  Nätverket syftar till att stödja utvecklingen av:

  Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala behov och Agenda 2030.

  Lokala strategier och modeller för samverkan.

  Styr- och ledningssystem för samverkan.  Omvärldsbevakning, relevant forskning, av SKL genomförda kartläggningar och studier inom området och erfarenheter från nätverkets deltagare fungerar som utgångspunkter för nätverkets diskussioner och aktiviteter. SKL bidar under nätverkets aktiva period med kunskapsstöd och metod- och processtöd kring aktiviteter samt dokumentation.

  Förvaltningens yttrande

  Civilsamhället är en viktig aktör i den svenska välfärden, både genom det engagemang som enskilda individer bidrar med och genom den service och kunskapskälla som organisationer inom civilsamhället tillhandahåller och utgör. I takt med att samhället utvecklas och nya utmaningar identifieras, är det rimligt att förutsätta att samverkan mellan civilsamhället och det offentliga kommer att vara viktig även framöver. Det finns därför ett behov av skapa förutsättningar för civilsamhällets organisationer att på ett strukturerat sätt bidra till välfärdsutvecklingen.  Det finns också ett behov av att tillsammans med civilsamhället hitta gemensamma lösningar på olika samhällsutmaningar. En sådan utmaning för äldreomsorgen är den grupp äldre som, enligt resultaten i den nationella brukarundersökningen, upplever en känsla av otrygghet och ensamhet. Idag genomför förvaltningen ett flertal aktiviteter tillsammans med civilsamhället, för att försöka minska denna upplevelse av otrygghet och ensamhet hos en del äldre.  Forskning visar att genom att arbeta för att öka människors känsla av trygghet, ökar ofta den generella tilliten mellan medmänniskor i sin nära omgivning. Att tillsammans med civilsamhället arbeta för en ökad trygghet för äldre kan på så sätt främja en ökad tillit i lokalsamhället. En känsla av hög tillit ger ringar på vattnet, eftersom människor som känner tillit ofta har ett större engagemang för medmänniskor i sin omgivning, vilket i sin tur ofta motverkar känslor av otrygghet och ensamhet. Sammanfattningsvis kan man säga att ett aktivt civilsamhälle i samverkan med kommunen bidrar till att skapa mening och sammanhang för människor, samtidigt som det skapar förutsättningar för att den sociala tilliten och sammanhållningen mellan människor i Alingsås ökar ytterligare.  Inom förvaltningen finns som sagt redan idag en aktiv samverkan med civilsamhällets olika organisationer och med enskilda volontärer. En stor del av detta arbete samordnas av förebyggandenheten, som har kontakt med ett stort antal organisationer och engagerar ca 100 volontärer. Vård- och äldreomsorgsnämnden har också genom nämndbeslut skapat förutsättningar för att inom ramen för en doktorandtjänst ytterligare fördjupa kunskaperna om och samverkan med civilsamhällets organisationer.  Genom att vård- och äldreomsorgsnämnden utser en tjänsteman från förvaltningen att delta i SKL:s nätverk för systematiskt samarbete med civilsamhället, finns ytterligare möjligheter att tillägna sig kunskapsutvecklingen inom området och samtidigt också ta del av andra kommuner och landstings erfarenheter av samverkan med civilsamhället. Ett deltagande kan därför bidra till att förvaltningen får bättre förutsättningar att hitta vägar för att uppnå en strukturerad samverkan med civilsamhällets organisationer på lokal nivå.

 • Nämnden är enligt Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ansvarig för att det finns rutiner för hantering av synpunkter och klagomål samt rutiner för hantering av avvikelser. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är nämnden (vårdgivare inom hälso-och sjukvård) skyldig att rapportera händelser som medfört eller hade kunnat medföra, vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst, de som bedriver verksamhet enligt LSS, myndigheter, och föreningar, annan hälso- och sjukvård samt andra organisationer och intressenter. All personal är skyldig att rapportera avvikelser och risker av betydelse för säkerheten för vårdtagaren.

  Enligt riktlinje för hantering av klagomål och synpunkter samt riktlinjer för avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria, ska synpunkter från vårdtagare, patient eller annan enskild person som inte arbetar i vår verksamhet registreras som synpunkt eller klagomål, medan det som inkommer från vår personal eller annan vårdgivare registreras som avvikelse.

  Förvaltningens yttrande

  Enligt förvaltningens riktlinjer skall avvikelser, synpunkter och klagomål sammanställas för redovisning till nämnd. Inkomna klagomål och synpunkter redovisas och inkomna avvikelser för halvår 2018 redovisas i bilaga 1.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.