Hoppa över navigering

Möte 2020-02-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:45 Lokal Silvia
 • A/ Individärende LSS

  B/ Återrapportering ordförandebeslut individärende sekretess H

  C/ Harmonisering färdtjänsttaxor - informationen utgår.

  D/ Årsbokslut 2019

  E/ Förvaltningschefens information

  - KF beslutade  vid sitt sammanträde 2019-01-29 om att införa LOV i särskilt boende

  F/ Anmälan av delegationer i löpnummerordning

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Revidering och uppdatering av riktlinjer för biståndshandläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen.

  Förslag till revidering och uppdatering av riktlinjer för biståndshandläggning som senast uppdaterades 2017-03-01.
   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-01-30 lämnat följande yttrande:

  Gulmarkeringar i texten visar på text som föreslås ändras, antingen är det nytillkommen text eller text som föreslås tas bort. Text som tagits bort är överstruken. I de fall stycken är helt nytillkomna eller i de fall där det ändrar i sak beskrivs här nedan.

  S 3 Förtydligande text om Barnperspektiv

  S 3 Barnperspektiv, ny text

  S 3. Rutin vid våld i nära relationer” har lagts till, fanns ej tidigare

  S 6 Hemtjänsttimmar som mest beviljas per månad sänks från 150 till 134 timmar.

  Orsak: Kostnaden för hemtjänsttimmar på 150 timmar per månad överskrider kraftigt kostnaden för en plats på särskilt boende och enligt socialtjänstlagen finns ingen obegränsad rätt att välja insatser.

  S 7 Beslut och överklagan, ny text . Tidsbegränsade beslut: IBIC infördes 15 januari så är det inte förenligt med att ha tidsbegränsade beslut eftersom individens behov ska stå i centrum. Istället ska fokus läggas på uppföljning av beslut. Undantag :beslut om korttidsboende som fortfarande begränsas till 14 dagar .

  S 8 Uppföljning av beslut om nya insatser inom 14 dagar

  S 11 Överstruken text flyttas till ”Hemliv”

  S 13 Fönsterputs ändring från hjälp med fönsterputs i sovrum och kök till två rum och kök

  Orsak: Fönsterputs av ett rum och kök uppnår inte skälig levnadsnivå då det omfattas av städning vilket fastställts i flera domar att man har rätt till städning av två rum och kök för att uppnå skälig levnadsnivå.

  S 14. Betala räkningar: Ändrat från tre till sex månader att man tillfälligt i avvaktan på god man kan få beslut om stöd/hjälp en gång i månaden.

  Orsak: Väntetiden på god man är ofta lång och brukar inte ske inom tre månader.

  S 17.Behov av tillsyn nattetid ska i första hand tillgodoses med kamera. Beslut om fysisk tillsyn ska ske i samråd med avdelningschef eller metodhandledare

  Orsak: Mer kostnadseffektivt.

  S 18. Avlösning och växelvård i kombination beviljas i regel inte. Beslut om detta tas i samråd med avdelningschef eller metodhandledare.

  Anledning: båda insatserna är stöd till person som vårdar eller stödjer den enskilde och behovet kan vara tillgodosett med det ena alternativet eventuellt i kombination med andra insatser.

  Växelvård ska omprövas och kan eventuellt avslutas om man tackat nej till erbjuden plats på särskilt boende. Beslut om fortsatt växelvård ska tas i samråd med avdelningschef eller metodhandledare.

  S 19-20 Korttidsboende , förtydligande text om kriteriet för rätten till korttidsboende

  S 21. Nytt: Har man vid två tillfällen tackat nej till erbjuden plats på särskilt boende stryks man ur kön och får ansöka på nytt.

  Anledning: Är behovet stort av särskilt boende borde man tacka ja till skäligt erbjudande och har man fått två olika erbjudanden om särskilt boende och tackat nej båda gångerna kan behovet förefalla oklart.

  S 21 Parboende byts till medboende , förtydligande text om rätten till medboende

 • Den 1 november 2012 kompletterades 4 kap. 1b § socialtjänstlagen (SoL) med en bestämmelse som innebär att för den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § ska det ingå i skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. (Kompletteringen finner man under SoL 4 kap. 1c §). Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan har sammanbott. Bestämmelsen gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform eller inte. Bestämmelsen är tillämplig för sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § SoL, det vill säga särskilda boende för äldre. Den är inte tillämplig för boende som regleras i 5 kap. 7 § SoL för personer med funktionshinder, inte heller för bostad med särskild service enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Syftet med riktlinjer för parboende är att det ska bli tydligt för medborgaren i Alingsås kommun när man kan bli medboende, och vilka regler som gäller för den medboende i särskilt boende i Alingsås kommun. Handläggning och beslut om rätten till medboende samt regler för den medboende i särskilt boende, ska följa den vägledning som socialstyrelsen utgivit september 2013.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-01-23  lämnat följande yttrande:

  Underlaget är framtaget utifrån det tillägg som gjorts i SoL 4 kap. 1c §. Ändringen handlade om att par som levt länge tillsammans inte mot deras vilja skulle skiljas åt och att de skulle garanteras trygghet och livskvalitet under den återstående tid som paret har tillsammans.

  Utredaren har genom omvärldsbevakning tagit del av hur likvärdiga kommuner har tagit fram riktlinjer för medboende och hur dom är utformade. Kontakt har tagits med äldreboendeenheten för att få reda på omfattningen av medboende i dagsläget för en analys av behovet.

  Kontakt är också tagen med Alingsåsbostäder gällande avstående från besittningsskydd som måste göras hos hyresnämnden i varje enskilt fall för den medboende, för att säkerställa att riktlinjen är juridiskt hållbar.

 • Ärendet föredras muntligt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.