Hoppa över navigering

Möte 2018-02-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 17:00 Lokal Silvia
 • A/ Utbildning LSS

  B/ Individärende LSS

  C/ Årsredovisning 2017 och Flerårsstrategi 2018-2020

  D/ Anmälan av fattade delegationsbeslut i löpnummerordning

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun skall årsboklut upprättas per den 31 december. Årsbokslutet är i första hand kommunstyrelsens rapport till Kommunfullmäktige över det gångna året. Årsbokslutet innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontrollplan och personalredovisning.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Vård- och äldreomsorgsnämnden redovisar ett överskott med1,2 mnkr för verksamhetsår 2017. Resultatet är 0,5 mnkr sämre än prognos vid delårsbokslutet. Nämndens netto kostnadsökning uppgår till 2,9 procent mellan 2016 och 2017 vilket är lägre än pris/löne – och volymökningstakten vilket indikerar en förbättrad ekonomisk aktivitet 2017.

 • I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och äldreomsorgsnämnden anta nämndens flerårsstrategi för kommande treårsperiod. Nämndens flerårsstrategi innehåller bland annat verksamhetsplanering inklusive åtaganden och internkontroll, samt anger ekonomiska resurser för nämnden.

 • I maj 2017 fick Planeringsavdelningen och Kvarboendeavdelningen i uppdrag av förvaltningsledningen att tillsammans med AB Alingsåshem, genomföra en översyn av de riktlinjer för trygghetsboenden som finns i kommunen.

  Från och med 2017 är det Förebyggandeenheten som hanterar anvisningsrätten till trygghetsbostäderna i samverkan med aktuella fastighetsägare och deras bostadskö, och en ny riktlinje behöver fastställas.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  Anvisningsrätten innebär ingen biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Däremot ska ålderskriteriet vara uppfyllt och det ska finnas en varaktighet i behovet av trygghetsboende.

  Under arbetets gång är det några kriterier som lyfts fram och som har saknats i tidigare riktlinjer:

  Personen som söker ska vara folkbokförd i Alingsås kommun

  Sökande ska uppdatera sin intresseanmälan en gång per år för att fortsätta vara aktuell för ett erbjudande och för att behålla sin plats i kön.

  Sökanden ges maximalt två erbjudanden innan man tas ur kön.

 • Vård- och äldreomsorgsnämnden fattar i november varje år beslut om vilka sammanträdesdagar och tider som ska gälla för nämnden, dess arbetsutskott, presidie och FSG

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Önskemål om ändring av sammanträdestid för presidiet, gruppmöten och nämnd framfördes av Kristina Grapenholm (L) vid nämndens sammanträde 2018-01-22 § 7. Istället för att sammanträda kl16:00 är önskemålet att tidigarelägga sammanträdestiderna enligt följande:

  Presidie kl 11:00-12:00

  Gruppmöten kl 13:00-14:00

  Nämndsammanträde kl 14:00

 • En delegationsförteckning bör fortlöpande hållas aktuell och stämma överens med förvaltningens organisation, verksamhetsförändringar och de frågor som nämnden ansvarar för. Senast reviderades delegationsförteckningen 2018-01-08 § 1.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:

  En större revidering av delegationsförteckningen genomfördes 2018-01-08. Merparten av ändringarna härrörde sig till att kommunens LSS-verksamhet överflyttades till vård- och äldreomsorgsnämnden från socialnämnden.

  En förändring som inte ko med är följande:

  Delegation till rekryterare och enhetschef på bemanningsenheten att lönesätta timavlönade i enlighet med fastställda ingångslöner.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.