Hoppa över navigering

Möte 2018-06-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:13 Vård- och äldreomsorgsförvaltningen
 • A/ Återkoppling av ordförandebeslut gällande individärende LSS

  B/ Återkoppling av ordförandebeslut gällande individärende LSS

  C/ Individärende 1 LSS

  D/ Individärende 2 LSS

  E/ Individärende 3 LSS

  F/ Individärende 4 LSS

  G/ Individärende 5 LSS

  H/ Nya lokaler för hemtjänsten i Sollebrunn

  I/ Förvaltningschefens information

  - Återremiss fixartjänst

  -Remiss angående vårdhund

  - Frösundas Per-Otto Waern kommer till nämnden i juni

  - Lokalfrågor avseende LSS

  - Sommarplanering vad gäller verksamheterna

  J/ Delegationsbeslut i löpnummerordning - punkten utgår

   

 •  Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Enligt reglementet ska KPR sammanträda fyra gånger per år. Vid behov kan rådet sammanträda
  oftare. Önskemål om ytterligare sammanträden ska då ställas till vård- och äldreomsorgsnämnden.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Under arbetsåret 2017 har KPR kommit fram till att de önskar ytterligare sammanträde under 2018. Mot bakgrund av detta beslutade KPR vid sitt sammanträde 2018-02-23 att föreslå att vård- och äldreomsorgsnämnden beviljar att ytterligare ett sammanträde, i form av utbildning, kan äga rumunder 2018. KPR föreslog Styrande dokument som utbildningstema. Vid sitt sammanträde 2018-04-09 § 28 hänsköt nämnden beslut i ärendet till sitt sammanträde 2018-06-18, och bad KPR inkomma med nytt förslag på utbildningstema tills dess.

  2018-05-14 inkom KPR med förslag på följande utbildningstema:
  Genomgång av olika boendeformer för äldre med definitioner, kriterier, villkor.
  Analys av kommande behov och Handlingsplan
  Hyresnivåer och bostadstillägg

  Vid KPR:s sammanträde 2018-05-25 § 20 beslutades följande:
  1. KPR beslutar att till nämnden föreslå Boende för äldre i Alingsås – ramprogram,
  lokalförsörjning, boendeformer och byggnationer som tema till utbildningsdag för KPR under
  hösten 2018. Utbildningen ska innehålla ovanstående punkter.
  2. Datum för utbildningen blir 12 oktober 2018.

 • Från och med 2018 har nämnden övertagit ansvaret för Avdelningen för funktionsstöd, AFF, från socialförvaltningen. Inom avdelningen ska behov av bostäder med särskild service och daglig verksamhet tillgodoses enligt LSS, Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Under första kvartalet 2018 står 15 personer på kö till LSS-boende varav 3 personer väntat mer än sex månader på plats. När en kommun inte erbjuder plats vid LSS-boende inom 12 månader från beslut riskeras ett vite, och redan under hösten 2018 kan Alingsås kommun bli tvungen att betala viten för personer med beslut om boende enligt LSS som inte erbjudits bostad inom föreskriven tid.

  Beredning
  Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har i flera år haft andrahandsuthyrning av lägenheterna i fastigheten på Klämmavägen 2. På första våningen ansvarar vård- och äldreomsorgsnämnden sedan årsskiftet för den gruppbostad som avdelningen för funktionsstöd har där. Lägenheterna på andra våningen har hyrts ut till studenter vid handbollsgymnasiet och dessa avtal upphör i och med innevarande termins avslut.

  Avdelningen för funktionsstöd har kartlagt vilken målgrupp som kan vara aktuell för en bostad på Klämmavägen. Avdelningen har också haft muntlig kontakt med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eftersom de tidigare inte tillåtit flera gruppbostäder på samma adress. IVO har vid dessa kontakter inte haft något att erinra mot ytterligare en gruppbostad på Klämmavägen.

  Ett tillskott av ett nytt LSS-boende med sex lägenheter, kan avhjälpa det akuta behovet av bostäder för innevarande år och därmed skulle det inte uppstå några kostnader för viten under 2018. I nämndens vårbokslut finns en beräknad viteskostnad om 1,5 mnkr angiven.

  Att öppna ett LSS-boende för sex personer i september 2018 medför kostnader motsvarande ca 1,5 mnkr 2018 för vård- och äldreomsorgsnämnden. Samtidigt förbättras ersättningen till Alingsås kommun från LSS-utjämningssystemet med ca 2,6 mnkr avseende verksamhetsår 2018. För kommande år beräknas kostnad och intäkt motsvara varandra.

  Målgruppen som avdelningen för funktionsstöd ansvarar för omfattar alla åldrar och förändringar av behov och insatser växlar genom livets alla faser. Idag finns ingen möjlighet till boendekarriär och ingen stimulans till att skapa flyttkedjor. Insatser till enskilda personer

  är inte alltid heller helt anpassade för de varierande behoven när personer med olika åldrar, intressen, förmågor och med varierande hälsa bor i samma gruppbostad. Det är också svårare att bemanna med rätt kompetens och bedriva verksamheten resurseffektivt med varierande behov i insatser och bemanningstäthet.

  Vård- och äldreomsorgsförvaltningen ser att det finns behov av att kartlägga och beskriva de skiftande behoven av bostäder med varierad utformning och innehåll genom dessa livsfaser. Detta för att få ett helhetsgrepp om bostadsbehoven och utifrån underlaget ta fram en strategi för att kunna erbjuda rätt typ av boende när behoven ändras.

  Strategin skulle kunna omfatta såväl en plan för att erbjuda en egen bostad till den som har fyllt 20 år och vill flytta hemifrån, som en plan för tillgodose så att en äldre person inom målgruppen kan erbjudas ett anpassat boende utifrån dennes behov.

  Dessa strategier finns inte idag och Vård- och äldreomsorgsförvaltningen ser att detta verktyg kan behövas för att stå bättre rustad för att hantera boendefrågorna inom LSS-verksamheten i framtiden.

 • Vid äldreboendet Ginstgården har lokaler som tidigare varit dagverksamhet för

  demenssjuka samt personalutrymmen byggts om till en gruppbostad med 8 lägenheter. Dagverksamheten har flyttat till Hagagården och personalutrymmen har flyttats till tredje våningen och till förskoledelen av fastigheten Ginsten. Den nya gruppbostaden står inflyttningsklar sedan en månad tillbaka. Det är Bräcke diakoni som ansvarar för driften av äldreboendet på Ginstgården.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Under 2018 har det hittills i snitt varit cirka 40 personer som väntat på plats i särskilt boende varje månad. I takt med kommunens ökande befolkning i de högreåldersgrupperna, förväntas kön att fortsätta öka framöver.

  På Ginstgården finns det sedan tidigare 24 lägenheter fördelade på tre gruppbostäder och det finns samordningsvinster att göra med ytterligare drift av en gruppbostad på plan ett.

  Driftskostnaderna beräknas uppgå till cirka 750 tkr netto för en uppstart av verksamhet under de sista månaderna 2018. För helåret 2019 beräknas nettokostnaden uppgå till cirka 3,5 mnkr för drift av de 8 nya platserna. Uppstarten föreslås ske i två etapper med start av fyra platser i mitten av oktober och ytterligare fyra platser under november månad.

 • I vård och äldreomsorgsnämndens reglemente står att nämnden med de riktlinjer som nämnden fastställer skall ge olika form av stöd och stimulans till
  föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör nämndens målgrupper. Nuvarande riktlinjer för fördelning av föreningsbidrag beslutades 2008.

  Invånarna i Alingsås kommun som är över 65 år uppgår till cirka 9 000 personer och de sju pensionärsföreningar som ansökt om föreningsbidrag
  2018 har cirka 3 500 medlemmar.

  Föreningsbidraget uppgår 2018 till 300 000 kronor. 240 000 kronor av bidraget fördelas till ordinarie pensionärsföreningar utifrån antal medlemmar
  och lokalkostnader. Därtill fördelas 60 000 kronor av bidraget som ett särskilt stöd för äldreverksamhet. Till exempel idrottsresor för äldre, omkostnader vid aktiviteter mot äldreomsorgen, uppmuntran till frivilligarbetare med mera.

  Föreningsbidrag avseende övertagen funktionsstödsverksamhet från Socialnämnden har ej flyttats till vård- och äldreomsorgsnämnden och
  inkluderas inte i föreslagen översyn.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  En målsättning med förändringen av föreningsbidraget är att fortsatt stödja pensionärsföreningarna men också att se över om bidraget kan utvecklas för
  att främja ökad samverkan med civilsamhället och frivilligkrafter. Bl.a. är det viktigt att arbeta för att minska känslan av ensamhet och social isolering.
  Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning 2018 svarade mindre än hälften (50 % hemtjänst och 38 % Särskilt boende) att de inte upplever ensamhet.En översyn av föreningsbidraget avser bland annat att se över:

  • Hur kan den ordinarie äldreomsorgen avlastas av civilsamhället för att motverka social isolering och ensamhet.
  • Hur ska aktörer inom civilsamhället kompenseras för arbetsinsatser som gynnar äldre invånare i Alingsås kommun och samtidigt avlastarVård- och äldreomsorgsnämndens ordinarie verksamhet.
  • Hur ska granskning och uppföljning av bidragsmottagarna ske.
  • Vilket belopp ska föreningsbidraget uppgå till.
 • Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna beskrivning arkivbeskrivning.

  Beskrivningen ska ge en överblick över hur myndigheten är organiserad och hanteringen av de allmänna handlingarna. Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa, så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som alstras. En arkivbeskrivning upprättas varje mandatperiod eller när organisationsförändringar sker.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse lämnat följande yttrande:
  Vård- och äldreomsorgsnämndens senaste arkivbeskrivning uppdaterades 2017-06-19 § 49.
  Strukturen i den nya arkivbeskrivningen är samma som den tidigare, men den har förändrats på det sätt som myndigheten har förändrats. De föreslagna ändringarna härrör sig till att kommunens LSS-verksamhet överflyttats från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden 2018-01-01.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.