Hoppa över navigering

Möte 2020-04-06

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 17:00 Skype för företag
 • Ordförande frågar AU om föredragningslistan kan godkännas med tillägg om fyra individärenden, och finner att så är fallet.

 • A/ Sekretessutbildning med kommunjurist Malin Lindholm

  B/ Individärende A

  C/ Individärende O

  D/ Individärende V

  E/ Individärende T

  F/ Uppföljning ekonomi 2020 - mars

  G/ Förvaltningschefens information

  - Övertagandet av Ängabogården och Kaptenen pågår

  - Stort fokus på corona inom alla områden

  H/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

  Hänskjuts till arbetsutskottets sammanträde i maj.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Vård- och omsorgsnämnden beslutade VON 2019-11-18 § 97 att godkänna återrapport av uppdrag Handlingsplan för ökad valfrihet, samt att anmoda kommunfullmäktige att besluta om att införa valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022. Samtidigt fattade nämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en tids- och aktivitetsplan för införandet av LOV som innehåller regelbunden återrapportering till nämnden. Kommunfullmäktige beslutade KF 2020-01-29 § 2 att vård-och omsorgsnämnden ska införa valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-03-30 lämnat följande yttrande:

  Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram och redovisa en tids- och aktivitetsplan som utgår från de olika stegen för en införandeprocess av LOV.

  Införandeprocess LOV:

  1. Skapa valfrihetssystem
  2. Bestämma villkor för att bli godkänd och avtalsvillkor
  3. Annonsera, godkänna och sluta avtal
  4. Upprätta förvaltningsorganisation


  Steg 1. Skapa valfrihetssystem

  I detta steg behöver kommunen klargöra vilka tjänster som ska ingå samt värdet av tjänsten. Detta sammanfattas i en ersättningsmodell. Utöver det behöver kommunen definiera sina två roller; som huvudman och ansvarig för valfrihetssystemet samt som en aktör som levererar omsorgstjänster. Dessutom behöver kommunen förhandla enligt MBL.

  Steg 2. Bestämma villkor för att bli godkänd och avtalsvillkor

  I detta steg behöver kommunen identifiera krav för att bli godkänd som leverantör samt ta fram relevanta, konkreta och uppföljningsbara krav på tjänsten.

  Steg 3. Annonsera, godkänna och sluta avtal

  I detta steg behöver kommunen annonsera i en nationell databas för valfrihetssystem och hantera inkomna ansökningar. Alla ansökningar som uppfyller kraven ska godkännas. Kommunen ska skyndsamt gör det känt och skriva avtal när nya leverantörer antas. Kommunen ska löpande informera om vilka leverantörer som finns.

  Steg 4. Upprätta förvaltningsorganisation

  Utöver de tre första stegen behöver kommunen också identifiera roller och ansvar och ta fram rutiner för den del i organisationen som löpande sköter och förvaltar valfrihetssystemet. Systemet behöver revideras regelbundet.

  Tids- och aktivitetsplanen syftar till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett hållbart valfrihetssystem, Vidare ska planen hanterar identifierade risker i förvaltningens ”Omvärldsbevakning och nulägesanalys inför beslutet om att införa LOV inom särskilt boende för äldre”. Utgångspunkten för arbetet med att utveckla ett valfrihetssystem är att införa en modell som skapar balans mellan ett system som är attraktivt för privata utförare samtidigt som kommunen kan behålla kontroll över kostnader kopplat till särskilda boende för äldre.

  Förvaltningens tids- och aktivitetsplan (se bilaga 1) omfattar införandeprocessens olika aktiviteter med underliggande delaktiviteter samt en tidsplan för genomförandet. Utöver en tids- och aktivitetsplan omfattar planen också organisation för införande (arbetsgrupper och deltagare), ansvar, identifierade samverkanspartner samt plan för löpande återrapportering av arbetet till nämnd.

  Hur arbetet utifrån tids- och aktivitetsplanen fortlöper följs upp och återrapporteras till nämnd en gång per tertial. Vid behov kan tids- och aktivitetsplanen komma att revideras. Vid förändringar ges ny information till nämnd.

  Beslut som behöver fattas av kommunfullmäktige, nämnd eller av tjänsteman på delegation med anledning av LOV omfattas inte inom ramen för återrapportering av tids- och aktivitetsplanen till nämnd. Istället hanteras dessa beslut som separata ärende i enlighet ärendehanteringsprocessen.

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.

  Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.

  Statsbidraget omfattar totalt 350 mkr och fördelningsnyckeln för Alingsås kommun är 1 869 727 kr för 2020.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-03-27 lämnat följande yttrande:

  I Alingsås har cirka 200 personer verkställda beslut om daglig verksamhet och erhåller en habiliteringsersättning. I nämnden tillämpningsanvisningar 2019 ”Avgifter och ersättningar för personer inom verksamhetsområde funktionsstöd” står det att brukare som deltar i daglig verksamhet erhåller habiliteringsersättning. Ersättningen utbetalas månadsvis och baseras på brukarens närvaro på den dagliga verksamheten. För dagar då brukaren varit närvarande på den dagliga verksamheten en heldag är habiliteringsersättningen 59 kr/dag. För del av dag är ersättningen 42 kr/dag. Habiliteringsersättningen uppgår till 0,125 % av prisbasbeloppet.

  Stimulansmedel för höjd habiliteringsersättning 2020 ger en möjlighet att höja habiliteringsersättningen med 115 procent från 59 kr/dag till 127 kr/dag och för del av dag från 42 kr/dag till 90 kr/dag. Om nämnden beslutar att söka ersättning för höjd habiliteringsersättning föreslås följande tillägg göras i nämndens tillämpningsanvisningar:

  ”Från och med januari 2020 till och med december 2020 höjs habiliteringsersättningen med 115 procent till 127 kronor per heldag och till 90 kronor per del av dag. Höjningen med 115 procent finansieras av statliga stimulansmedel och höjningen gäller under verksamhetsår 2020.”

 • Ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde 2020-04-27.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.