Hoppa över navigering

Möte 2019-05-06

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:15 Lokal Silvia
 • A/ Individärende för kännedom H- sekretess

  B/ Individärende T - sekretess

  C/ Individärende C -  sekretess

  D/ Vårbokslut 2019

  E/ Föreningsbidrag och stöd för äldreverksamhet 2019

  F/ Förvaltningschefens information

  G/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

 •   2

  Individärende T - sekretess

 •   3

  Individärende C- sekretess

 • Ärendet hänskjuts till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-05-13.

 • I vård och omsorgsnämndens reglemente står att nämnden utifrån de riktlinjer som nämnden fastställt skall ge olika form av stöd och stimulans till föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör nämndens målgrupper.

  Beredni

  Föreningsbidraget uppgår till 310 000: - för verksamhetsår 2019. Bidraget utgörs av ordinarie föreningsbidrag som uppgår till 248 000: - som fördelas enligt följande:

  50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på antalet betalande medlemmar som är bosatta i Alingsås Kommun, för 2019 blir ersättningen 37: - per medlem (2018: 34: - per medlem).

  50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på föreningarnas fasta lokalkostnader, för 2019 är ersättningen 22 % av föreningarnas lokalkostnader (2018: 20 % av lokalkostnaderna).

  För att förstärka föreningarnas möjlighet att förutse bidraget och skapa en utjämning som skyddar mot svängningar mellan åren framräknas bidraget utifrån de tre senaste årens genomsnitt.

  Därtill fördelas kompletterande föreningsbidrag som uppgår till 62 000: - till organisationer som arbetar för att främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering, främja projekt som kompletterar äldreomsorgens ordinarie verksamhet och främja projekt som bidrar till att pröva och utveckla nya metoder och idéer mot äldreomsorg.


  Ansökningar ordinarie föreningsbidrag

  SPF Bjärkebygden

  PRO Alingsås

  SPF Hjorten

  Kommunpensionärerna SKPF

  PRO Bjärke

  Aktiva Seniorer

  RPG Missionsförsamlingen
  Ansökningar kompletterande föreningsbidrag

  Hemsjö IF Ansökt om 6 000: -

  Pensionärsgymnastik för 20 aktiva medlemmar i åldrarna 65-95 år cirka 40 tillfällen per år. Bidraget avser täcka transporter till och från Byavallen för den del som inte täcks av medlemsavgifter och bussavgiften de enskilda betalar. Vidare avser bidraget täcka vissa redskapsinköp till verksamheten för gymnastiken.

  Alingsås Folkdansgille Ansökt om 8 000: -

  Ansökt om bidrag till buss och chaufför för att kunna åka runt och uppträda på äldregårdarna på midsommarafton.

  PRO Alingsås Ansökt om 20 000: -

  Ansöker om bidrag för att starta en ringlinje för att öka tryggheten hos äldre ensamboende personer samt för 4-5 resor i närområdet med tema kultur, nostalgi och naturupplevelse om 10 000: -. Samt ansöker om bidrag om 10 000: - för att inbjuda äldre personer med utländsk bakgrund och bredda kontaktverksamheten.

  SK Mjörn Boule-sektionen Ansökt om 20 000: -

  Ansöker om bidrag för bouleverksamhet varje torsdag för de 12-15 medlemmarna. Bidraget avser att bekosta uppvärmningskostnader av lokal under vintersäsongen och iordningställande av grusplan inför sommarsäsongen.


  Vidare har ABF den 29:e mars skickat en förfrågan som kan vara relevant för kompletterande föreningsbidrag. Förfrågan avser om nämnden vill delta i tvåårsprojektet ”Ung i sinnet” med syftet att erbjuda människor på äldreboende inom Alingsås kommun högre livskvalitét och ökad psykisk hälsa via kultur. Projektet är en kultursatsning med en total kostnad över tvåårsperioden om 150 000: - där ABF FyrBoDal är medfinansiär och bekostar halva kostnaden. Deltagande medför således en årlig kostnad för nämnden om 37 500: - under en tvåårsperiod.

  Förslag på fördelning

  Utifrån nämndens riktlinjer för föreningsbidrag föreslås de 248 000: - som avser ordinarie föreningsbidrag fördelas enligt följande:

  Tilldelning 2018 Förslag 2019

  SPF Bjärkebygden 5 800: - 5 700: -

  PRO Alingsås 75 900: - 78 500: -

  SPF Hjorten 65 800: - 66 000: -

  Kommunpensionärerna SKPF 42 900: - 45 300: -

  PRO Bjärke 21 300: - 22 400: -

  Aktiva Seniorer 12 500: - 14 300: -

  RPG Equmeniakyrkan 15 800: - 15 800: -

  TOTALT 240 000: - 248 000: -


  Utifrån nämndens riktlinjer för kompletterande föreningsbidrag föreslås de 62 000: - som avser Stöd för äldreverksamhet fördelas enligt följande:

  Hemsjö IF 6 000: -

  Alingsås Folkdansgille 0: -

  PRO Alingsås 10 000: -

  SK-Mjörn Boulesektion 5 000: -

  Kvarvarande medel 41 000: -


  Motivering till fördelning av kompletterande föreningsbidrag:

  Hemsjö IF tilldelas utifrån ansökt belopp.

  Alingsås Folkdansgilles fördelas utifrån rutiner för kompletterande föreningsbidrag inga medel från föreningsbidraget. Men Alingsås Folkdansgille kommer i samverkan med förebyggandeenheten ersättas för sina kostnader och möjliggöras att bibehålla traditionen att uppträda på äldregårdarna på midsommarafton.

  PRO Alingsås tilldelas del av ansökan utifrån viss att viss osäkerhet råder kring projekten bidraget avser användas till.

  SK-Mjörn tilldelas endast en del av ansökan dels utifrån få aktiva medlemmar och dels utifrån att det finns viss tveksamhet om ansökan överensstämmer med riktlinjer för kompletterande föreningsbidrag.

  De kvarvarande medlen om 41 000: - finns möjlighet att ansöka om per 1/10 2019.

  Inför denna ansökan avser förvaltningen att inhämta mer information från ABF om vad deras erbjudande omfattar och om ABF avser göra en formell ansökan om kompletterande föreningsbidrag för en kultursatsning.

  Vidare har PRO Alingsås möjlighet att inkomma med en uppföljning av den presumtiva ansökan som specificerar aktiviteter och kostnader mot den del av ansökan som avser att inbjuda äldre personer med utländsk bakgrund och bredda kontaktverksamheten.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • A/ Individärende för kännedom H- sekretess

  B/ Individärende T - sekretess

  C/ Individärende C -  sekretess

  D/ Vårbokslut 2019

  E/ Föreningsbidrag och stöd för äldreverksamhet 2019

  F/ Förvaltningschefens information

  G/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Ärendet hänskjuts till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-05-13.

 • I vård och omsorgsnämndens reglemente står att nämnden utifrån de riktlinjer som nämnden fastställt skall ge olika form av stöd och stimulans till föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör nämndens målgrupper.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-04-29 lämnat följande yttrande:

  Föreningsbidraget uppgår till 310 000: - för verksamhetsår 2019. Bidraget utgörs av ordinarie föreningsbidrag som uppgår till 248 000: - som fördelas enligt följande:

  50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på antalet betalande medlemmar som är bosatta i Alingsås Kommun, för 2019 blir ersättningen 37: - per medlem (2018: 34: - per medlem).

  50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på föreningarnas fasta lokalkostnader, för 2019 är ersättningen 22 % av föreningarnas lokalkostnader (2018: 20 % av lokalkostnaderna).

  För att förstärka föreningarnas möjlighet att förutse bidraget och skapa en utjämning som skyddar mot svängningar mellan åren framräknas bidraget utifrån de tre senaste årens genomsnitt.

  Därtill fördelas kompletterande föreningsbidrag som uppgår till 62 000: - till organisationer som arbetar för att främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering, främja projekt som kompletterar äldreomsorgens ordinarie verksamhet och främja projekt som bidrar till att pröva och utveckla nya metoder och idéer mot äldreomsorg.

  Ansökningar ordinarie föreningsbidrag:

  • SPF Bjärkebygden
  • PRO Alingsås
  • SPF Hjorten
  • Kommunpensionärerna SKPF
  • PRO Bjärke
  • Aktiva Seniorer
  • RPG Missionsförsamlingen

  Ansökningar kompletterande föreningsbidrag

  Hemsjö IF Ansökt om 6 000: -
  Pensionärsgymnastik för 20 aktiva medlemmar i åldrarna 65-95 år cirka 40 tillfällen per år. Bidraget avser täcka transporter till och från Byavallen för den del som inte täcks av medlemsavgifter och bussavgiften de enskilda betalar. Vidare avser bidraget täcka vissa redskapsinköp till verksamheten för gymnastiken.

  Alingsås Folkdansgille Ansökt om 8 000: -
  Ansökt om bidrag till buss och chaufför för att kunna åka runt och uppträda på äldregårdarna på midsommarafton.

  PRO Alingsås Ansökt om 20 000: -
  Ansöker om bidrag för att starta en ringlinje för att öka tryggheten hos äldre ensamboende personer samt för 4-5 resor i närområdet med tema kultur, nostalgi och naturupplevelse om 10 000: -. Samt ansöker om bidrag om 10 000: - för att inbjuda äldre personer med utländsk bakgrund och bredda kontaktverksamheten.

  SK Mjörn Boule-sektionen Ansökt om 20 000: -

  Ansöker om bidrag för bouleverksamhet varje torsdag för de 12-15 medlemmarna. Bidraget avser att bekosta uppvärmningskostnader av lokal under vintersäsongen och iordningställande av grusplan inför sommarsäsongen.

  Vidare har ABF den 29:e mars skickat en förfrågan som kan vara relevant för kompletterande föreningsbidrag. Förfrågan avser om nämnden vill delta i tvåårsprojektet ”Ung i sinnet” med syftet att erbjuda människor på äldreboende inom Alingsås kommun högre livskvalitét och ökad psykisk hälsa via kultur. Projektet är en kultursatsning med en total kostnad över tvåårsperioden om 150 000: - där ABF FyrBoDal är medfinansiär och bekostar halva kostnaden. Deltagande medför således en årlig kostnad för nämnden om 37 500: - under en tvåårsperiod.

  Förslag på fördelning:
  Utifrån nämndens riktlinjer för föreningsbidrag föreslås de 248 000: - som avser ordinarie föreningsbidrag fördelas enligt följande:
  Tilldelning 2018                                             Förslag 2019

  SPF Bjärkebygden 5 800: -                              5 700: -

  PRO Alingsås 75 900: -                                   78 500: -

  SPF Hjorten 65 800: -                                     66 000: -

  Kommunpensionärerna SKPF 42 900: -             45 300: -

  PRO Bjärke 21 300: -                                      22 400: -

  Aktiva Seniorer 12 500: -                                 14 300: -

  RPG Equmeniakyrkan 15 800: -                        15 800: -

  TOTALT 240 000: -                                        248 000: -


  Utifrån nämndens riktlinjer för kompletterande föreningsbidrag föreslås de 62 000: - som avser Stöd för äldreverksamhet fördelas enligt följande:

  Hemsjö IF 6 000: -

  Alingsås Folkdansgille 0: -

  PRO Alingsås 10 000: -

  SK-Mjörn Boulesektion 5 000: -

  Kvarvarande medel 41 000: -


  Motivering till fördelning av kompletterande föreningsbidrag:

  Hemsjö IF tilldelas utifrån ansökt belopp.

  Alingsås Folkdansgilles fördelas utifrån rutiner för kompletterande föreningsbidrag inga medel från föreningsbidraget. Men Alingsås Folkdansgille kommer i samverkan med förebyggandeenheten ersättas för sina kostnader och möjliggöras att bibehålla traditionen att uppträda på äldregårdarna på midsommarafton.

  PRO Alingsås tilldelas del av ansökan utifrån viss att viss osäkerhet råder kring projekten bidraget avser användas till.

  SK-Mjörn tilldelas endast en del av ansökan dels utifrån få aktiva medlemmar och dels utifrån att det finns viss tveksamhet om ansökan överensstämmer med riktlinjer för kompletterande föreningsbidrag.

  De kvarvarande medlen om 41 000: - finns möjlighet att ansöka om per 1/10 2019.

  Inför denna ansökan avser förvaltningen att inhämta mer information från ABF om vad deras erbjudande omfattar och om ABF avser göra en formell ansökan om kompletterande föreningsbidrag för en kultursatsning.

  Vidare har PRO Alingsås möjlighet att inkomma med en uppföljning av den presumtiva ansökan som specificerar aktiviteter och kostnader mot den del av ansökan som avser att inbjuda äldre personer med utländsk bakgrund och bredda kontaktverksamheten.

 • Vård- och äldreomsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att förvaltningen ska arbeta utifrån individens behov i centrum, IBIC, som är ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt.

  Som ett första steg i införandet har en mall för behovsbedömning tagits fram och riktlinjer för biståndsbedömning har uppdaterats och anpassats efter IBIC. Vård- och äldre-omsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten i individärenden enligt 4 och 5 kap socialtjänstlagen, SoL till biståndshandläggare, avdelningschef myndighetsavdelningen och enhetschef i beredskap.

  Riktlinjer för biståndsbedömning är ett komplement till gällande lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd mm. Om individuella särskilda skäl föreligger, kan biståndshandläggaren göra avsteg från riktlinjerna efter samråd med avdelningschef. Skälet till bedömningen ska framgå i utredningen.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad  2019-04-26 lämnat följande yttrande:

  Vid sitt sammanträde 2017-03-27 § 23, beslutade vård- och äldreomsorgsnämnden att anta förvaltningens förslag till nya biståndsriktlinjer som anpassats efter IBIC, men med tillägget att avsteg från riktlinjerna ska återrapporteras till nämnden två gånger per år.

  Återrapportering av beslut över biståndsriktlinjer under tiden 2018-11-01 tom 2019-04-30 består av sex beslut:

  två av besluten gäller extra promenader, i båda fall beroende på Parkinsons sjukdom med läkarintyg som styrker vikten av att bibehålla rörelseförmåga med hjälp av promenader vid ett extra tillfälle samt dagliga promenader.

  ett beslut gäller ledsagning och stöd under träning på grund av MS med egenvårdsintyg.

  ett beslut gäller tre veckors vistelse på korttidsboende på grund av cancersjukdom och ovisshet om när utskrivning skulle ske från sjukhus.

  ett beslut under 3 månader grundar sig på att få daglig hjälp att ta ut sopor samt att få följa med att göra inköp i syfte att klara detta själv.ett beslut om 180 dagars växelvård där anhörig har stort behov av avlösning och stödjer i all daglig livsföring .

  Nästa återrapportering sker 2019-10-31.

 • En rapporteringsskyldighet infördes 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap 6 § f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Rapporteringen ska ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Genom ändringen i socialtjänstlagen (SoL) ska en kommun som inte inom en skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, som någon är berättigad till, enligt beslut från kommunen åläggas att betala en särskild avgift, sanktionsavgift.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport, över hur många gynnande beslut enligt 4 kap1§ SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska anges vika typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-04-26 lämnat följande yttrande

  Vid rapporteringstillfälle 2019-04-25 (innefattande Q1) har vård- och omsorgsförvaltningen redovisat 4 individrapporter till IVO.
  Fem individärenden är återrapporteringar från Q1. Följande har rapporterats:

  En person har ej fått sitt beslut verkställt

  En person har fått sitt beslut verkställt

  Två personer har återtagit sin ansökan

  En person är avliden

  Tre individrapporter är nya personer som ej fått sina beslut verkställda

 • En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS.

  Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Orsak ej verkställt

  2018-04-16 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  Rekrytering pågår.

  Sökt den enskilde 190320, ej återkopplat.

  2018-05-03 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  Ej återkopplat sedan senast sökt kontakt i 180918.

  2018-12-14 M

  Avlösarservice 9.5 §

  LSS

  190117 sökt den enskilde, ej återkopplat.

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Kontakt 190208. I kö, plats finns ej. Tillfrågad om intresse av köpt plats i annan kommun, avböjer detta. Vill invänta plats i hemkommunen. Planering för nytt boende finns.

  2016-11-08 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Tackat nej 171016. Verkställs sedan 180328  i annan kommun.180831 info från fd god man att intresse ej längre finns för plats. Handläggare sökt den enskilde 190312,190314 på telefon, ej svar. Brev skickat 190314, i retur 190402 pga avflyttad.

  2018-02-23 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Kontakt 190121.I kö , plats finns ej. Tillfrågad om intresse av köpt plats i annan kommun, avböjer detta. Vill invänta plats i hemkommunen.

  Planering för nytt boende finns. Har korttidsbeslut som verkställs sedan flera år.

  2018-04-19 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö, plats finns ej.

  Planering för nytt boende finns. Har korttidsbeslut som verkställs sedan flera år.

  2018-04-27 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 181029,181123. Står i kö, plats finns ej.

  Planering för nytt boende finns.

  2018-05-25 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö, plats finns ej.

  Dialog har förts med Socialförvaltningen ang plats i psykiatriboende. Platsbrist SOC 190125. Ny fråga ställd 190315.

  2018-06-18 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 190327. Står i kö, plats finns ej. Planering för nytt boende finns.

  2018-06-20 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Står i kö, plats finns ej.

  Planering för nytt boende finns.

  2018-06-21 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 190222, står i kö, plats finns ej.

  2018-06-26 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Kontakt 181108, står i kö, plats finns ej.

  2018-11-13 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  I behov av servicebostad, planering pågår.

  2018-05-03 K

  Korttidstillsyn 9.7 §

  LSS

  Avvaktar insatsen. Önskar själv återkoppla vid intresse.

  2018-05-09 M

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Beslutet avser stödfamilj, svårigheter att hitta stöd/kontaktfamiljer.

  Korttidsvistelse i form av korttidshem verkställs sedan 190314 i väntan på att hitta stödfamilj.

  2018-04-06 K

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Avvaktar insatsen. Önskar själv återkoppla vid intresse.

  2018-12-01 M

   

  Korttidsvistelse 9.6 §

  LSS

  Verkställighet på hemmaplan planeras efter sommaren. Utredning pågår om att ev köpa plats i väntan på verkställighet i hemkommun.

  Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu verkställts eller avslutatsBeslutsdatum

  Typ av beslut

  Lagrum

  Datum för verkställighet/avslut

  2018-07-20 M

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Verkställt 190301

  1996-09-20 K

  Bostad för vuxna 9.9§

  LSS

  Åter verkställt 190115

  2007-11-12 M

  Kontaktperson  9.4 §

  LSS

  Åter verkställt 190314

  2016-05-03 M

  Bostad för vuxna 9.9 §

  LSS

  Avslutat 190213, återtagit ansökan.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.