Hoppa över navigering

Möte 2021-10-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
13:30 - 17:07 Brunnsgården
 •  

  A/ Individärende 1

  B/ Biståndsbedömt trygghetsboende

  C/ Måltidsprogram särskilt boende

  D/ Årlig grundläggande granskning

  E/ Ej verkställde beslut LSS 2021 Q3

  F/ Ej verkställda beslut SOL 2021 Q3

  G/ Utvecklingsplan Kvarnbacken och Ängabogården

  H/ Förvaltningschefens information

  I/ Delegationsbeslut i löpnummerordning

 • § 57

  Individärende x - sekretess

 • Den 2 april 2019 gjordes en ändring i 5 kap 5 § i socialtjänstlagen, SoL (2001:453), som gav kommunen möjlighet att införa biståndsbedömda trygghetsboenden. Det är en mellanboendeform för personer som upplever att det egna boendet inte längre känns tryggt.

  Med det växande antalet äldre människor kommer fler att vilja ha attraktiva bostäder som tillgodoser behov av trygghet, tillgänglighet och social gemenskap. Det behövs ett varierat utbud av boendeformer som kan locka äldre personer med olika ekonomiska resurser (SOU 2015:85).

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 8 oktober 2021 lämnat följande yttrande:

  Biståndsbedömt trygghetsboende gör det möjligt att öka tryggheten och minska isoleringen för äldre personer som upplever att kvarboendet inte längre är tryggt. Skillnaden mellan dagens serviceboenden och ett biståndsbedömt trygghetsboende är kravet på tillgång till personal dygnet runt. I biståndsbedömt trygghetsboende beviljas hemtjänst och hemsjukvård på samma sätt som i ordinärt boende. Genom att erbjuda biståndsbedömt trygghetsboende så har en mellanboendeform skapats.  Särskilt boende är avsett för personer med omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt.

  Finns inte möjlighet att erbjuda mellanboendeformer finns det en risk att personer som inte har så stora omsorgsbehov, men upplever otrygghet och isolering flyttar till särskilt boende för tidigt. Detta eftersom kommunen inte har något alternativt boende att erbjuda.

 • Vård- och äldreomsorgsnämnden antog den 18 juni 2013, § 50, ett måltidsprogram för äldre. Syftet med måltidsprogrammet var att ta fram ett förvaltningsövergripande, styrande dokument för hela kost- och måltidsverksamheten. Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2015, § 52, att dela upp måltidsprogrammet i ett program för särskilt boende och ett program för hemtjänst.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 25 maj 2021 lämnat följande yttrande:

  Under 2021 har en översyn av måltidsprogrammet för särskilt boende genomförts. Livsmedelsprogram för Alingsås kommun 2021–2024 har beaktats.  Programmet har ändrats för att bättre passa med Livsmedelsverkets måltidsmodell som har uppdaterats sedan programmet ursprungligen skrevs. Måltidsmodellen består av sex delar som tillsammans bildar en helhet för vad en bra måltid ska innehålla och beakta.

  De sex delarna som är viktiga att säkerställa för att matgästen ska få en bra och hälsosam måltid som leder till matglädje är:

  • god
  • integrerad
  • trivsam
  • näringsriktig
  • miljösmart
  • säker
 • Varje år genomförs en årlig granskning av styrelser och nämnder. 2021 års granskning genomförs av KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma styrnings och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi, och internkontroll. Nämndens omvärldsanalyser och riskbedömningar är också av intresse för revisorerna. Frågorna i bifogad revisionsenkät utgör underlag i granskningen.  Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.  Vård- och omsorgsnämndens svar ska lämnas senast 28 oktober 2021 till KPMG.  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober lämnat följande yttrande:

  Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på KPMGs revisionsenkät 2021 inklusive hänvisning till bilagor. Ifylld enkät och förteckning över bilagor bifogas.

 • Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-g §§ lag om särskilt stöd och service (LSS) om gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska även rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts.  Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade.  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 5 oktober lämnat följande yttrande:

  Vid rapporteringstillfälle 2021-10-08 (innefattande kvartal 3) har vård- och omsorgsförvaltningen redovisat ej verkställda beslut rörande avlösarservice, boende, dagverksamhet, korttidsvistelse, kontaktperson och ledsagarservice. Totalt är nitton beslut ej verkställda och tre beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställda har verkställts.

 • Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska även rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts. Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade. Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse den 8 oktober lämnat följande yttrande:

  Totalt står nio personer i kö till särskilt boende vid rapporteringstillfället. Sex personer har behov av boende med demensinriktning, tre personer har behov av boende med fysisk inriktning. Fyra personer med demensinriktning har tackat nej till första erbjudandet varav en av dessa fyra har tackat nej två gånger och det avser parboende med demensinriktning.

  Ingen har stått i kö mer än tre månader. Den som stått längst i kön fick ett gynnande beslut 15 maj, men har tackat nej två gånger till erbjudande.

 • Den 14 juni 2021, § 36, gav vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården samt att genomföra en översyn av förvaltningens placering och behov av korttidsplatser.  Beredning

  Det begränsade antalet demensplatser i Alingsås kommun medför att beståndet av boende för äldre behöver nyttjas så att vård- och omsorgsnämnden får så många demensplatser som möjligt. I synnerhet gäller det de kommande åren i väntan på nybyggnation av äldreboenden. Att redan nu lägga ned Ängabogården och Kaptenen är inte möjligt ur den aspekten. Förvaltningen ser därför som enda val att flytta delar av korttidsverksamheten till Ängabogården.  Brukare med korttidsbeslut i form av växelvård flyttades över till Ängabogården från och med vecka 25. Även brukare med andra behov av korttidsboende har fått sina insatser tillgodosedda där. Det har fallit väl ut och även personalen är överens om att det fungerar väl. Alla brukare med behov av rehabilitering har däremot vistats på Kvarnbacken.  De synpunkter som framkommit från personalen delas av förvaltningen varför viss korttidsverksamhet bör fortsätta att bedrivas på Kvarnbacken. Förvaltningen föreslår därför att:  8 korttidsplatser finns kvar på Kvarnbacken där brukarna är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse

  20 platser på Kvarnbacken konverteras till demensplatser

  Ängabogården avdelningar Österbo och Västerbo konverteras i sin helhet till 31 korttidsplatser

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.