Hoppa över navigering

Möte 2019-09-05

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
08:30 - 16:00 Grand Hotell Alingsås
 • Hålltider:

  8:30 Fm kaffe

  12:00 Lunch

  14:30 Em kaffe

   

  A/ Avdelningscheferna informerar om kommande utmaningar inom sina respektive avdelningar

  B/ Risk- och väsentlighetsanalys

  C/ Inför budget 2020

 • A/ Avdelningscheferna informerar om kommande utmaningar inom sina respektive avdelningar.

   

  Andreas Hasselteg, stabschef - Presentation av risk och- och väsentlighetsanalys, matrisen. Identifierade utmaningar:  digitalisering, demografi, ekonomi, personal, kompetens.

   

  Fredrik Forsberg, avd chef HSV - Presentation av avdelningen. Identifierade utmaningar: God och nära vård - kostnader - kompetens. Digitalisering.

   

  Åsa Wallin, avd chef AFF - Presentation av avdelningens organisation och olika verksamheter. Brukare med utmanande beteende - ökade omsorgsbehov, personal - bemanning och kompetens , ekonomi i balans inom personlig assistans - nya arbetssätt - övertid, lokalbrist - kan ej verkställa beslut med risk för viteskostnad, gränsdragningar LSS/SOL - välfungerande samverkansformer.

   

  Birgitta Strandin, avd chef myndighet -nulägespresentation,  Identifierade utmaningar: gemensamt dokumentationssystem - överflyttning av data, handläggningstid färdtjänst,  gränsdragning socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, minskat samarbete VOO/ SOC, yngre personer med behov av omfattande insatser - boendealternativ för denna målgrupp, rimlig arbetsbörda för handläggare. IBIC införande 2020, förändrad LSS lagstiftning 2022, fler boenden för personer som tillhör LSS med samsjuklighet som kräver stöd av flera aktörer.

   

  Helen Gillquist, avd chef säbo- Presentation av verksamheten. Identifierade utmaningar: Implementera BPSD, digitalisering - kameror, signeringslistor, bemanningsbehov - budget, brukarbehov, nybyggnation - Brunnsgården, Bjärkegården, kompetensförsörjning - utbildning, heltidsresan, utåtagerande brukare, Ängabo och Noltorp, fördela resurser utifrån vårdtyngd och vårdbehov, vårdbiträde.

   

  Titti Davidson, avd chef kvarboende - Presentation av verksamheten. Identifierade utmaningar: kompetensförsörjning, effektivisera insatser -ökad digital fjärrtillsyn, fler digitala inköp, brist på hemtjänstlokaler, behålla nöjda brukare (NKI)

   

  B/ Risk- och väsentlighetsanalys - workshop

  Utökade hemtjänsttimmar

  Utåtagerade personer - köpta platser

  Lokaler - LSS, säbo

  Kompetensförsörjning -heltidsresan

  Personlig assistans

  Personaltäthet

  Digitalisering

  Nya målgrupper LSS

   

   

  Riskgradering

  1. Lokaler

  2. Utåtagerande personer

  3. Personlig assistans

  4. Nya målgrupper LSS

   

  C/ Ekonomi inför 2020

  Förvaltningschef och stabschef gör en kort summering.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.