Hoppa över navigering

Möte 2019-06-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:40 Silvia
 • A/ Individärende LSS - sekretess

  B/ Ekonomisk uppföljning 2019 - maj

  C/ Förvaltningschefens info

  - planering LSS-boenden

  - planering äldreboende

  - beslut från IVO

  - status IOP-ärendet

  D/ Anmälan av fattade delegationsbeslut i löpnummerordning

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Vård- och omsorgsnämnden har sedan 2008 ett styrdokument för ny- och ombyggnation av trygghetsboenden i Alingsås kommun som anger kriterier för boendeformen. Vid nämndens möte 2018-11-19 § 102 fick förvaltningen nämndens uppdrag att genomföra en utredning kring befintliga och framtida trygghetsboendens roll.

  Utredningen om trygghetsboendets roll har utmynnat i en uppdaterad riktlinje för nytillkommande trygghetsboenden i Alingsås kommun.

  Vad gäller frågan om målgrupp för boendeformen trygghetsboende och kriterier för ansökan om trygghetsboende, tog nämnden beslut om sådana riktlinjer, Riktlinjer för tilldelning av trygghetsboende för nuvarande trygghetsboenden i Alingsås kommun som kommunen har anvisningsrätt till, 2018-02-19 § 12. Denna strategi utgår från dessa riktlinjer och avser därför inte att i någon del förändra de riktlinjerna.

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-05-23 lämnat följande yttrande:

  Syftet med den uppdaterade riktlinjen är att tydliggöra kriterier för nytillkommande trygghetsboenden i Alingsås kommun. Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas av kommunen som ett trygghetsboende, är att det uppfyller de kriterier som återfinns i riktlinjen. Vissa avsteg kan dock accepteras, främst avseende befintliga fastigheter där ombyggnation och/eller konvertering sker till trygghetsboende.

  Uppdateringen av riktlinjen omfattar två delar, dels de kriterier som anges för boendeformen och dels ett ställningstagande gällande den lagändring som gjordes i socialtjänstlagen (2001:453) SoL, den 2 april 2019 och som möjliggör för kommuner att införa biståndsbedömda trygghetsbostäder.

  Uppdateringarna gällande de kriterier som anges för boendeformen innefattar förtydliganden av kriterier på boendets invändiga utformning avseende såväl de allmänna som gemensamma ytorna i fastigheten, som utformningen av lägenheterna, fastighetens utemiljö samt dess geografiska placering.

  Gällande lagändringen i socialtjänstlagen avseende möjlighet för kommuner att införa biståndsbedömda trygghetsboenden, gör förvaltningen bedömningen att i Alingsås kommun är behovet av varierande boendeformer tillgodosett, framförallt utifrån de nuvarande servicebostäderna som i mycket liknar den bostadsform som omfattas av ett biståndsbedömt trygghetsboende.

  Förvaltningen gör vidare bedömningen att nuvarande system, med tilldelning av trygghetsbostäder utifrån vissa kriterier och ett kösystem, är välfungerande. Möjligheten för kommunerna att införa biståndsbedömt trygghetsboende är fortfarande i sin linda och frågetecken återstår kring vad den införda förändringen kan i socialtjänstlagen kommer att innebära i praktiken.

  Förvaltningens sammantagna bedömning i frågan om biståndsbedömt trygghetsboende är därför att nämnden bör avvakta ett införande av biståndsbedömt trygghetsboende, dels med hänvisning till att nämndens nuvarande boendeformer möter behovet och dels med hänvisning till att det i dag endast finns begränsad kunskap om lagändringens innebörd och effekter i praktiken.

 • Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-03-25 § 29 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomlysa eventuellt matsvinn i kostenhetens kök och på vård-och omsorgsnämndens äldreboenden, där maten serveras.

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-05-24 lämnat följande yttrande:

  Portionsmätning genomfördes 2018 och redovisas i bifogad bilaga. Portionsmätningen är ett steg i fortsatt arbete kring att komma till rätta med att rätt mängd mat och energi - både önskad och behövd - serveras.

  Mätningen avsåg att mäta hur mycket mat som konsumeras för att säkerställa att det erbjuds lagom stora portioner till brukarna samt säkerställa att brukarna får tillräckligt med energi och näring. Genom mätningen kan även avgöras hur stort eventuellt matsvinn som förekommer.

 • En delegationsförteckning bör fortlöpande hållas aktuell och stämma överens med förvaltningens organisation, verksamhetsförändringar och de frågor som nämnden ansvarar för. Delegationsförteckningen fastställdes 2010-05-25 § 43 VÄN.

   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-05-24 lämnat följande yttrande:
  Senast reviderades delegationsförteckningen 2018-01-08 § 1 VÄN.
  En ytterligare revidering har nu genomförts gällande de uppgifter som härrör sig från överflyttningen av Avdelningen för funktionsstöd till Vård- och omsorgsförvaltningen. Uppgifter som nu utförs inom Socialförvaltningen har reviderats. Revideringen har även inneburit förtydligande av lägsta beslutsnivå inom ärenden.

  Specifikt kan framhållas ärende A.3 där lägsta beslutsnivå på delegat har ändrats från AU till Förvaltningschef.

 • § 41

  Ekonomisk uppföljning 2019 samt uppföljning av handlingsplan

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.