Hoppa över navigering

Möte 2019-08-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:35 Lokal Silvia
 • A/ Individärende för kännedom K

  B/ Individärende för kännedom H

  C/ Individärende för kännedom T

  D/ Individärende för kännedom E

  E/ Individärende inför beslut

  F/ Ekonomi inför 2020

  G/ Årlig grundläggande granskning 2019 KPMG

  H/ Förvaltningschefens information

  - Förstärkt AU 5 september på Grand Hotel

   

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Genom beslut i Kommunfullmäktige införde Alingsås kommun 24 november 2010 § 191 utmaningsrätt från och med 1 april 2011. I Alingsås innebär utmaningsrätt en möjlighet att föra fram synpunkter till kommunen om att verksamhet som bedrivs av kommunen skulle kunna utföras av utmanaren. Kommunen prövar då om annan utförare är möjlig och lämplig. Kommunen besvarar inkomna utmaningar genom att antingen avböja utmaningen eller hänvisa till kommande upphandling.

  I anslutning till Kommunfullmäktiges beslut gjordes ändringar i konkurrenspolicyn och kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2011 § 58 om ”Tillämpningsföreskrifter till konkurrenspolicy om hantering av utmaning i Alingsås kommun”. Enligt beslut i Kommunstyrelsen 26 november 2012 § 193 gällande revidering av tillämpningsföreskrifterna, fattar Kommunstyrelsen beslut om utmaningar, efter inhämtande av underlag från berörd nämnd, i detta fall vård- och omsorgsnämnden. Berörda nämnder har när de lämnar underlag en möjlighet, men ingen skyldighet, att förorda om utmaningen ska antas eller avslås.

  Den 9 juni 2016 inkom NoWorries Entreprenad med en utmaning till Alingsås kommun gällande fixartjänsten. Utmaningen remitterades till nämnden under hösten 2016 och handlades sedan vidare under vår och sommar 2017. En större omorganisation där en förebyggandeenhet bildades som inkluderar fixartjänsten medförde att frågan om utmaning ej behandlats vidare, varpå åter ärendet remitterats till vård- och omsorgsnämnden.


  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-08-01 lämnat följande yttrande:
  Fixartjänsten är en integrerad del av förebyggandeenheten och utförde 1 185 hembesök under verksamhetsår 2018. Av hembesöken var 853 besök (72 %) med fokus att hjälpa seniorer i hemmet med arbetsuppgifter på hög höjd (byte av gardiner, glödlampor, batterier i brandvarnare m.m.), 63 av besöken (5 %) var förebyggande brand/skyddsronder och resterande 23 % av besöken var teknikstöd. Fixartjänst har därtill tillhandahållit 70 teknikcaféer i förebyggandeenhetens regi under verksamhetsår 2018. Fixaren informerar också om förebyggandeenhetens verksamhet på föreningsmöten, deltar i uppsökande verksamhet, seniormässor och andra event samt ansvarar för att all teknik fungerar på enhetens fyra träffpunkter.

  Utifrån att fixartjänsten är en välfungerande integrerad del av förebyggandeenheten förordar vård- och omsorgsnämnden att utmaningen avslås.

   

 • Under det senaste året har kön till gruppboendeplatser LSS och personer som väntat mer än 12 månader utan erbjudande om plats ökat vilket medför en betydande risk för viteskostnad för vård- och omsorgsnämnden. För att uppnå de krav som finns på verksamheten, erbjuda personer som har rätt till ett boende att få ett boende och för att minska risken för viteskostnader planeras en avdelning i anslutning till Hagagårdens trygghetsboende iordningställas och uppstartas som gruppboende LSS under september månad 2019. Det nya gruppboende kommer att benämnas ”Noltorp Centrum”.

  Planeringen utgår från att samtliga beslut verkställs under september månad så att Alingsås kommun kan tillgodoräkna sig ett ökat volymvärde av LSS-insatser med cirka 5,5 mnkr 2019. De verkställda insatserna kompenseras Alingsås kommun i LSS-utjämningen 2021.

 • Driften av det särskilda boendet Ginstgården har sedan uppstart 2004 drivits i extern regi. Under perioden 2004-10-01 – 2016-09-30 drevs boendet på entreprenad enligt Lagen om offentlig upphandling (2007:1081), LOU, enligt beslut i kommunfullmäktige 2003-08-27 § 92. Sedan 2016-10-01 har istället driften av Ginstgården reglerats genom ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, efter beslut i kommunfullmäktige 2016-03-30 § 69.

  Nuvarande IOP-avtal löper ut 2020-03-31. Förvaltningen har fått nämndens uppdrag 2019-03-25 § 35 att förbereda en ny upphandling enligt LOU för driften av Ginstgårdens 32 platser på särskilt boende i syfte att säkerställa att en ny leverantör kan tillträda 2020-04-01 .

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-08-01 lämnat följande yttrande:
  Förvaltningen planerar, efter beslut i vård- och omsorgsnämnden, att annonsera förfrågningsunderlaget enligt LOU avseende driften av Ginstgården under senast september månad 2019. Förvaltningen planerar därefter att i november 2019 pröva de inkomna anbuden och genomföra en anbudsutvärdering, varpå beslut i upphandlingen kan fattas av vård- och omsorgsnämnden i december 2019 och en ny leverantör tillträda 2020-04-01.

  Förslag kontraktstid: Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att ett avtal tecknas som gäller från och med kl.07:00 den 1 april 2020 till och med den 1 april 2024 kl.07.00 med möjlighet till förlängning två plus två plus två (2+2+2) år. Förlängning ska ske skriftligt senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång.

  Det ingångna IOP-avtalet befinner sig i dagsläget i en rättsprocess där Alingsås kommun har begärt prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen avseende Kammarrättens beslut att Alingsås kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift på fem miljoner kronor eftersom kommunen bedöms ha genomfört en otillåten direktupphandling av Ginstgården.

   

  Förslag till beslut på sammanträdet

  Micaela Kronberg (M) föreslår att kontraktstiden ska vara på 3 år med möjlighet till förlängning 2+2+2 år, istället för kontraktstid på 4 år med möjlighet till förlängning 2+2+2 år enligt förvaltningens förslag. Birgit Börjesson (S), Ingela Andreen (L), Bengt Eliasson (KD) och Bo Hallberg (S) yrkar bifall till Micaela Kronbergs(M) förslag.

  Ordföranden finner att förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden ändras under punkt två i beslutet, till att kontraktstiden skrivs på 3 år med möjlighet till förlängning 2+2+2 år.

 • De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelsen och nämnderna har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
   

  Beredning

  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-08-05 lämnat följande yttrande:
  Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamlingen sker genom att KPMG och revisorerna löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll. Som del av den grundläggande granskningen genomför KPMG en enkätundersökning med nämnderna.

   

  Arbetsutskottet har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett förslag på svar på de skriftliga frågorna i den årliga grundläggande granskningen 2019 till KPMG. Förslaget går upp till nämnd 2019-08-26 för beslut.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.