Hoppa över navigering

Möte 2022-02-10

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:55 Skräddaren
 • A/ Revidering av färdtjänsttaxan och färdtjänstområdet

  B/ Förslag till riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

  C/ Återredovisning av avsteg från biståndsriktlinjerna

  D/ Antal platser på LSS-boende

  E/ Årsredovisning 2021

  F/ Förvaltningschefens information

   

 • Vård- och omsorgsnämnden avser att revidera Alingsås kommuns regler för avgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst.

  Alingsås kommun beslutar om taxor och avgifter d v s egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som kommunen erbjuder och inom det område färdtjänst gäller, sk färdtjänstområde. Egenavgifter gäller för färdtjänstberättigad som är folkbokförd i Alingsås kommun.

  Syftet med en ny färdtjänsttaxa är att harmonisera egenavgiften för färdtjänstresor inom Alingsås kommun, samt föreslå en modell som kan tillämpas över tid. I nuvarande färdtjänsttaxa finns en prisskillnad för resor i tätorten och inom övriga orter i kommunen. För att uppnå och värna om en rättvisa för kommunens invånare så föreslås en enhetlig egenavgift för Alingsås kommuns färdtjänstberättigade invånare.

  Beredning

  • Västra Götalands län är färdtjänstområde.
  • Egenavgiften för resenärer boende inom Alingsås kommun blir lika stor oavsett var i kommunen resenären bor.
  • Egenavgiften baseras på hur många kommuner som passeras innan slutdestination.
  • Resa inom annan ort inom färdtjänstområdet innebär egenavgift motsvarande egenavgift inom Alingsås kommun.
  • Resor utanför färdtjänstområdet är riksfärdtjänst
  • Vård och omsorgsnämnden beslutar årligen om prisjusteringar gällande egenavgift inom färdtjänstområdet baserat på index.


  Förslaget i sin helhet presenteras i bilagan.

 • Vård- och omsorgsnämnden har reviderat Alingsås kommuns regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i syfte att säkerställa följsamhet med lag (1997:736) om färdtjänst, Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Senast reviderades riktlinjen och tillämpningsföreskrifter 2012-05-22 § 48

  Revideringen innebär förslag på att bibehålla färdtjänstområdet hela Västra Götalands län. I förslaget redovisas en ny struktur ett antal förtydligande och styrdokumentet föreslås byta namn till Alingsås Kommuns riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst.

  Beredning
  Vård och omsorgsnämnden beslutar om riktlinjen i sin helhet. I det nya förslaget innebär några förändringar och vård och omsorgsnämnden beslutar att:

  • Byte av namn från riktlinje och tillämpningsföreskrifter till Alingsås kommuns riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst.
  • Västra Götalands län bibehålls som färdtjänstområde
  • Riktlinjen förtydligar kommunens ansvar, lagstiftning och syfte
  • Barn under 7 år reser med ledsagare och resenären ansvara för att godkänd bilstol/bulkudde tillhandahålls.
  • Vuxen resenär ansvarar själv för att anordna ledsagare
  • Resor utanför färdtjänstområdet gäller riksfärdtjänst
  • Bärhjälp av resenär tillhandahålls inte
  • Trappklättrare beviljas enbart sex månader
  • Ledar-, service- och assistanshund, hundägaren ansvarar för att hunden har godkänd sele för transport.
  • Sällskapsdjur får medfölja i transport
  • Förenklad ansökan om färdtjänst för personer som fyllt 85 år


  Vård och omsorgsnämnden beslutar att årligen revidera och prisjustera egenavgiften med index och som gäller från och med januari varje år.

 • Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade den 27 mars 2017, § 23, Dnr 2017.102, att anta nya riktlinjer för biståndsbedömning, med tillägg att avsteg från riktlinjerna ska återredovisas till nämnden två gånger per år.

  Enligt riktlinjerna antagna av vård-och omsorgsnämnden den 17 februari, § 10 är det endast beslut om social samvaro, promenad, ledsagning samt korttidsvistelse där det i riktlinjerna inte beskrivs att beslut kan fattas utöver norm.  Beredning

  Under perioden 2021-11-01 till 2021-12-31 har 102 personer fått insats utöver

  riktlinjerna.
   

  Insats Antal personer Vanlig orsak
  Ledsagning 4 Stöd vid besök hos sjukvården.
  Social samvaro 1 Minskad oro.
  Promenad 3 Bibehålla rörelseförmågan.
  Korttidsboende 94 Svårt sjuka brukare som inte kan gå hem. De inväntar anpassningar i hemmet. Vistelsen kan bli förlängd i väntan på särskilt boende eller vård i livets slut.

   

   

   

   

   


   

 • Vård och omsorgsnämnden gav, 2020-10-26 2020.297 VON § 75, förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på ett upphandlingsunderlag för boende med särskild service enligt LSS (BMSS) enligt LOU (lag om offentlig upphandling) och presentera på vård och omsorgsnämnden i december 2020.


  Beredning

  Behovet att upphandla platser enligt LOU finns inte längre kvar i förvaltningen på grund av övertagande av Kungsängen och nybyggnation av boende på Kvarnbacken.

 • Ärendet föredrogs muntligt,.

   

   

 • § 16

  Anmälan av delegationsbeslut 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.