Hoppa över navigering

Möte 2022-04-19

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:24 Skräddaren
 • A/ Individärende 1

  B/ Ej verkställda beslut SoL Q1

  C/ Ej verkställda beslut LSS Q1

  D/ Måltidsprogram hemtjänst

  E/ Förstudie Ängabogården

  F/ Uppdrag av upphandling av vårdboendeplatser för äldre

  G/ Månadsuppföljning ekonomi

  H/ Förvaltningschefens information

  I/ Anmälan av delegationsbeslut

   

   

 • § 30

  Individärende - 1 - sekretess

 • Vård och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige. till kommunens revisorer samt till inspektion för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska även rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts. Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade. Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationell fastställd standard.

  Beredning
  Totalt har tre personer väntat på särskilt boende i mer än tre månader vid rapporteringstillfället. Samtliga har tackat nej till erbjudna lägenheter. En av personerna har behov av demensboende och den personen kommer från annan kommun. Det är också den person som väntat längst, hen har fått beslut 2021-10-28.

 • Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-g §§ lagen om särskilt stöd och service (LSS) om gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska det även rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts.

  Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade.

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.


  Beredning
  Vid rapporteringstillfälle 2022-04-11 (innefattande kvartal ett) har vård- och omsorgsförvaltningen redovisat ej verkställda beslut rörande avlösarservice, boende, dagverksamhet, korttidsvistelse, kontaktperson och ledsagarservice. Totalt är 7 beslut ej verkställda, 2 beslut som avbrutits och ej verkställts och 3 beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställda har verkställts.

 • Måltidsprogrammet för Hemtjänsten har uppdaterats och behöver antas av Vård- och Äldreomsorgsnämnden.

  Genomgång av nytt kostavtal och nulägesuppdatering kring övergången till Sodexo.

  Återrapportering kring 2021 års kvalitet och statistik uppgifter.


  Beredning
  Vård- och äldreomsorgsnämnden antog den 18 juni 2013, § 50, ett måltidsprogram för äldre. Syftet med måltidsprogrammet var att ta fram ett förvaltningsövergripande, styrande dokument för hela kost- och måltidsverksamheten. Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2015, § 52, att dela upp måltidsprogrammet i ett program för särskilt boende och ett program för hemtjänst. Måltidsprogrammet för Kvarboende uppdaterades senast 2016-06-15

  Översyn- och uppdatering har gjorts av måltidsprogrammet för Hemtjänsten.

  Programmet har ändrats för att bättre passa med Livsmedelsverkets måltidsmodell som har uppdaterats sedan programmet ursprungligen skrevs. Måltidsmodellen består av sex delar som tillsammans bildar en helhet för vad en bra måltid ska innehålla och beakta.

  De sex delarna som är viktiga för att säkerställa att matgästen ska få en bra och hälsosam måltid som leder till matglädje är:

  • god
  • integrerad
  • trivsam
  • näringsriktig
  • miljösmart
  • säker


  Förvaltningen föreslår följande uppföljning och kvalitetssäkring.

  • Matens kvalitet och brukarnas nöjdhet kring mat och måltid ska regelbundet följas upp och redovisas till nämnden. Detta görs 1 ggr/år i mars.
  • Utförda kvalitetsmätningar
  • Avvikelser


  Förändringar i verksamheten

  Utveckling som kommer att ske och skett under året inom området

 • Vård- och omsorgsnämnden står inför en förändring av planeringen av framtida äldreboenden.

  Den nyligen avbrutna upphandlingen av äldreboendeplatser har bidragit till att kommunen i dialog med Alingsåshem har studerat lämpliga lösningar för att ersätta Brunnsgårdens äldreboende. Inom några år kommer de äldreboendeplatser som idag finns på Brunnsgården att behöva ersättas. Anledningen är att byggnaderna på fastigheten behöver totalrenoveras alternativt rivas inom några års sikt.

  På Ängabogården ser Alingsåshem att det kan finnas en utvecklingsmöjlighet både inom befintlig byggnad och inom fastigheten Ängaboskolan 3 att skapa ett äldreboende med ändamålsenliga lokaler och lägenheter. Ängabogården skulle därmed kunna vara en tänkbar ersättning till Brunnsgården.

  Ängabogården har idag 39 lägenheter som är indelade i tre avdelningar; Västerbo (16 lgh), Österbo (16 lgh) och Ängen (7 lgh). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat Ängabogården och bedömt att lokalerna i Västerbo och Österbo inte uppfyller kraven på fullvärdiga lägenheter.

  Ängabogården ägs av Alingsåshem och har en generös byggrätt. Den möjliggör för en tillbyggnad/nybyggnad av ett äldreboende utan behov av en ny detaljplan. För att studera detta vidare behöver förvaltningen beställa en förstudie av Alingsåshem.


  Beredning
  I kommunens riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning är det respektive nämnd som beslutar om att inleda en förstudie. Efter beslut i nämnd tecknar förvaltningschef ett avtal om en förstudie med fastighetsbolaget Alingsåshem eller annan extern fastighetsägare. Förstudie genomförs för att studera hur en lösning kan möta verksamhetens behov. Förstudien ska förutom att beskriva en möjlig lösning även resultera i en första hyresprognos för det planerade objektet.

  Efter att en förstudie är framtagen bereds den i kommunens styrgrupp gällande lokaler. Vid
  beredning tar styrgruppen ställning till vilka projekt som behöver prioriteras framför andra,
  utifrån tillgängliga resurser. I första hand ska de lokalprojekt prioriteras som säkerställer att
  kommunen fortsatt kan uppfylla uppsatta lagkrav. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut
  om projektering.

  Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att en förstudie genomförs. Alingsåshem ges i uppdrag att ta fram förslag på ombyggnad av Ängabogården och en nybyggnad inom fastigheten.

  Förstudien ska beskriva en ombyggnation av Västerbo och Österbo i Ängabogården i linje med IVO:s krav på ändamålsenliga lägenheter. Vidare ska förstudien beskriva en kostnadseffektiv och möjlig lösning på en/flera olika utvecklingsmöjligheter för en nybyggnation av ett äldreboende inom byggrätten på fastigheten Ängaboskolan 3.

  Förvaltningen har tillsammans med Alingsåshem diskuterat vilka möjligheter som finns till ombyggnation med standardhöjande åtgärder vid Ängabogården. Alingsåshem har därefter inventerat fastigheten och återkommit till förvaltningen med uppgifter om att det inom samma fastighet, Ängaboskolan 3, finns en outnyttjad byggrätt som omfattar cirka 3700 m² och att detaljplanen för området medger byggnation av bostäder för äldre i två plan.

  Förstudien ska också resultera i en första kostnadsbedömning och hyresprognos.


  För fortsatt utredning föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att en förstudie upprättas

 • Vård och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att genomföra en LOU-upphandling med abonnemangsavtal på 60+20 vårdboendeplatser för äldre, som omfattar extern byggnation och drift av ett nytt vårdboende i Alingsås kommun med avtalstid 10+3+2 år.

  Beredning
  Alingsås kommun har haft en annons ute för att upphandla vårdboendeboendeplatser för äldre enligt LOU men har på grund av bristande konkurrens tvingats avbryta upphandlingen.

 • § 36

  Övrig fråga

 • § 37

  Anmälan av delegationsbeslut 2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.