Hoppa över navigering

Möte 2023-02-08

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 09:45 Socialförvaltningen, Alingsås
 • A/ Förvaltningschefen informerar
   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om
   

  1.     Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
  2.     Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
  3.     Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).
   

  Statistik för kvartalen 2022

  Typ av beslut                                       Kvartal 1      Kvartal 2      Kvartal 3      Kvartal 4

  Behandlingshem, ej verkställda               1 st
  Bostad, ej verkställda                               1 st
  Behandlingshem, verkställda                                     1 st
  Bostad, verkställda                                                     1 st                                     
  Daglig sysselsättning, ej verkställda                                               1 st
  Boendestöd, ej verkställda                                                              1 st               
  Daglig sysselsättning, avslutad                                                                         1 st
  Boendestöd, avslutad                                                                                        1 st
  Kontaktfamilj, ej verkställda                                                                               2 st

   

 • Samordningsförbundet Insjöriket är en samverkansform för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och fem kommuner i Insjöriket. Förbundet är just nu i en omställningsfas. Styrelsen fattade i mars 2022 beslut om att förbundet ska gå i riktning mot att erbjuda verksamhet mer lokalt i varje enskild kommun och att det ska vara kommunerna som utför förbundets finansierade verksamheter, till skillnad mot i dag då förbundet lånar in personal från förbundets parter för att utföra verksamheterna.

  Det är en stor omställning och samtliga förbundets parter har gemensamt beslutat hur den nya verksamheten, som har fått namnet ACTivera, ska utformas utifrån att verksamheten bygger på den evidensbaserade metoden ACT (acceptance and commitment therapy). Syftet med verksamheten är att stärka deltagarna att komma upp i en högre aktivitetsnivå det vill säga närmare arbetsmarknaden eller annan sysselsättning. ACTivera kommer att ha en gemensam ram i samtliga kommuner och deltagarna kommer kunna få stöd i upp till 24 veckor.  Alingsås Arbetsmarknadsenhet, AME, arbetar nu med att starta upp verksamhet för att kunna ta emot deltagare som är i behov av prerehabiliterande insatser under första delen av 2023.

  Avtalet mellan parterna gäller för år 2023.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.