Hoppa över navigering

Möte 2023-03-08

Socialnämndens arbetsutskott
11:00 - 12:00 Socialförvaltningen, Alingås
 • A/ Förvaltningschefen informerar att hon är tillförordnad förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen tills en interim-chef infinner sig i slutet av mars.


   

 • Socialnämnden fastställde reviderade Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 2020-09-21, § 47. Enligt riktlinjerna ska en årlig rapport om det organisatoriska brandskyddet sammanställas och förslag på eventuella förbättringar presenteras. Rapporten ska lämnas till förvaltningschef, skyddskommitté (FSG) och nämnd.

  Beredning

  Uppföljning av 2022 års brandskyddsarbete har genomförts vilket redovisas i rapporten.  Under 2022 har flera medarbetare deltagit i utbildningar varför andelen medarbetare som genomgått brandskyddsutbildning ökat. Dock har nyanställda medarbetare ej erbjudits denna möjlighet. Förvaltningens introduktionsmaterial för nyanställda, vilket är under framtagande, skall inkludera SBA vilket bör innebära förbättringar framöver avseende brandskyddsutbildning för nyanställda.

   

 • Kvalitetsberättelse 2022 har upprättats enligt Riktlinjer för kvalitetsledningssystem som antogs av socialnämnden, SN 2021-10-26, § 54.


  Socialförvaltningen ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse som ska godkännas av nämnden. Syftet med den sammanhållna kvalitetsberättelsen är att beskriva hur kvalitetsarbetet bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. Kvalitetsberättelsen utgör underlag för planeringen av det fortsatta kvalitetsarbetet. Kvalitetsberättelsen ska också utmynna i förslag på förbättringar som förvaltningen ska ta tillvara för att utveckla verksamheten.

   

 • Enligt kommunlagen (KL) får kommuner lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortsatt ansvarig gentemot kommuninvånarna för överlämnade verksamheter på samma sätt som om verksamheten drivs i egen regi. När en kommunal angelägenhet överlämnas till privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten, enligt 10 kap. 8,9 §§ KL.

  Program för uppföljning av privata utförare antogs av kommunfullmäktige, KF 2021-10-27, § 216. Varje nämnd ska utifrån programmet utarbeta en plan för när och på vilket sätt uppföljning och kontroll av avtal med privata utförare ska ske under året. En samlad uppföljning av verksamheten som utförts av privata utförare ska redovisas i nämndens årsrapport.

  Plan för uppföljning av privata utförare har avgränsats till privata utförare enligt ramavtal samt övriga privata utförare som direktupphandlats. Uppföljning av att kontroll av IVO-tillstånd finns vid anlitande av privat utförare och hur kontrollen har dokumenterats ska göras i början av nytt kalenderår och redovisas i socialnämndens årsbokslut.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.