Hoppa över navigering

Möte 2022-08-10

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 11:00 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 181

  Information och överläggningar

 • Martin Lindberg (V) lämnade en motion om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor till kommunfullmäktige. I motionen föreslås att en handlingsplan tas fram för kommunens förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och att planen ska innehålla både insatser med utbildning av kommunens anställda på alla nivåer, men också utåtriktade insatser mot alla invånare.  Kommunfullmäktige beslutade, KF 2022-04-27, § 100, att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, KSAU 2022-05-25, § 105, att remittera motionen till socialnämnden för beredning.

   

  Socialnämndens yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-09-16.

   

  Socialnämnden antog, SN 2021-11-16, § 62, Handlingsprogram 2022 - 2026 mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Av handlingsprogrammet framgår det särskilda ansvar som åligger socialnämnden. Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, har kommunens socialnämnd det yttersta ansvaret för att de människor som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvaret omfattar även människor som är eller har varit utsatta för brott. Lagstiftningen har de senaste åren förändrändrats i syfte att förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och hedersvåld samt barn som bevittnar våld. Socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer och deras närstående har formulerats i en särskild paragraf om brottsoffer i 5 kap. 11 § SoL. Där framgår att det också hör till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
  Vidare anges att nämnden ansvarar för att barn som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. I lagtexten förtydligas att de barn som bevittnar mäns våld mot kvinnor och annat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Barn som blir vittne till övergrepp av detta slag kan reagera på liknande sätt som barn som själva utsätts för brott och kan vara i behov av likartat stöd.
  Från augusti 2021 ingår också i socialnämndens ansvar att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Socialnämndens riktade förebyggande ansvar framgår tydligt i handlingsprogrammet.

   

  Socialförvaltningen samverkar idag med flera externa verksamheter utifrån det operativa arbetet. Exempelvis förs en dialog med Västra götalandsregionen om hur verksamheterna ska arbeta med våld i nära relationer i nära samverkan. Ett arbete pågår i  samverkansgruppen SAMLA (Samverkan i Lerum och Alingsås) och under hösten kommer en heldag med fokus på bland annat våld i nära relationer hållas.

   

  Innehållet i Handlingsprogram 2022 - 2026 mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck motsvarar vad som efterfrågas i en handlingsplan för socialnämndens målgrupper.

   

  forts. § 182

  Kommunen har ett ansvar att förebygga våld i nära relationer och Socialnämnden välkomnar ett övergripande arbete i kommunen kring frågan. Ett sådant arbete skulle kunna inbegripa en utbildning för alla kommunens anställda, utåtriktade insatser mot kommuninvånare och i Socialstyrelsens föreskrifter står även att varje kommun har ansvar för att löpande kartlägga hur förekomsten av våldsutsatta och barn som bevittnat våld ser ut.

   

  Socialnämnden har ansvar för en del av det riktade förebyggande arbetet samt det stöd våldsutsatta och våldsutövare behöver. Idag ingår inte det övergripande uppdraget för socialnämnden men nämnden ställer sig positiv till att utöka uppdraget till att vara kommunövergripande. Nämndens befintliga handlingsprogram kan med fördel vara utgångspunkt. Inom socialförvaltningen finns en god kunskap och erfarenhet inom området som kan bidra till ett mer allmänt förebyggande arbete. Det är lämpligt att socialförvaltningen står som initiativtagare till kommunens allmänt förebyggande arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. För att möjliggöra ett aktivt kommunövergripande arbete som att erbjuda alla anställda utbildning och att genomföra insatser gentemot kommuninvånarna krävs mer resurser. Socialnämnden kommer att behöva utöka bemanningen motsvarande en halvtidstjänst för att åstadkomma ett bredare förebyggande arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. I en sådan roll skulle det ingå, förutom ovanstående, att samverka med kommunens folkhälsosamordnare och andra verksamheter såsom exempelvis Västra götalandsregionen och Alingsåshem.

   

  Bilaga: Handlingsprogram 2022 - 2026 mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

   

  Förvaltningens yttrande

  Socialförvaltningen tillstyrker Martin Lindbergs (v) motion om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor under förutsättning att medel tillförs. För att socialförvaltningen ska kunna utföra ett kommunövergripande arbete krävs en resursutökning.

   

   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

  1.    Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

  2.    Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  3.    Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

  Statistik för kvartalen 2022

  Typ av beslut                                          Kvartal 1       Kvartal 2       Kvartal 3       Kvartal 4

  Behandlingshem, ej verkställda               1 st
  Bostad, ej verkställda                               1 st
  Behandlingshem, verkställda                                        1 st
  Bostad, verkställda                                                        1 st

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.