Hoppa över navigering

Möte 2021-11-02

Socialnämndens arbetsutskott
13:00 - 15:50 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 324

  Information och överläggningar

 • Uppföljning- Granskning av placeringar av barn och unga.


  Alingsås kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska socialnämndens uppföljning av placerade barn och ungdomar. Uppdraget ingick i 2020 års revisionsplan. Resultatet av granskningen utmynnade i revisionsrapporten Granskning av socialnämndens uppföljning av placerade barn och ungdomar. Rapporten överlämnades till socialnämnden för yttrande.


  Utifrån revisionsrapporten som innehöll ett antal rekommendationer, föreslog socialförvaltningen åtgärder och angav under vilken tidsperiod som genomförandet skulle ske. Socialnämnden godkände förvaltningens förslag till yttrande, SN 2021-02-22, § 10, som sedan lämnades till revisorerna.


  En uppföljning har gjorts som redovisar hur de åtgärder som förvaltningen vidtagit med anledning av revisionsrapporten fullföljts. 

   

   

 • Uppföljning - Granskning av kommunens försörjningsstöd
   

  Alingsås kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska kommunens försörjningsstöd med fokus på ändamålsenlighet vad gäller styrning, arbetssätt, intern kontroll och organisation. Uppdraget ingick i 2020 års revisionsplan. Resultatet av granskningen utmynnade i revisionsrapporten Granskning av kommunens försörjningsstöd. Rapporten överlämnades till socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
   

  Utifrån revisionsrapporten som innehöll ett antal rekommendationer, föreslog socialförvaltningen åtgärder och angav under vilken tidsperiod som genomförandet skulle ske. Socialnämnden godkände förvaltningens förslag till yttrande, SN 2021-02-22, § 6, som sedan lämnades till revisorerna.
   

  En uppföljning har gjorts som redovisar hur de åtgärder som förvaltningen vidtagit med anledning av revisionsrapporten fullföljts. 

   

   

   

 • Handlingsprogram 2022-2026 mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att slå fast inriktningen för socialförvaltningens arbete inom området under perioden 2022-2026. Förutom ett tydliggörande av arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld innehåller handlingsprogrammet särskilt framtagna inriktningsmål för socialförvaltningens arbete som avser bidra till en kvalitetshöjning inom området.

   

  Handlingsprogrammet ersätter tidigare Handlingsprogram 2017-2021 för våld i nära relationer, SN 2017-12-14, §130.

   

   

 •  

  Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

   

  Statistik för kvartalen 2021

  Typ av beslut                                                   Kvartal 1   Kvartal 2    Kvartal 3     Kvartal 4

  Bostad med särskild service, ej verkställda          1 st             -                -

  Bostad med särskild service, verkställda               -             1 st               -

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.