Hoppa över navigering

Möte 2021-02-10

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 13:00 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 •  

  A/ Nuläge Covid-19.

   

 • I takt med bostadsbristen i Alingsås liksom i övriga Sverige hamnar allt fler personer i akut hemlöshet. Detta medför höga krav på flexibla och kostnadseffektiva boendelösningar för att kunna möta dessa behov inom befintlig budgetram.
  Socialförvaltningen har både på egen hand och tillsammans med Alingsåshem sett över situationen kring hemlöshet och anpassat de lösningar som finns på hemmaplan.
  För denna målgrupp krävs en lösning med avsides belägna bostäder, för att kunna erbjuda tak över huvudet. En stabil boendesituation minskar avsevärt risken att dessa personer far så illa att köpt vård och/eller tvångsvård blir aktuellt.

  Vid Socialnämndens sammanträde 2020-12-15 lämnades förslag till beslut avseende ärende Projekt boendemoduler. Socialnämnden fattade vid sammanträde 2020-12-15 § 65, beslut om att återremittera ärendet, för ytterligare utredning av de ekonomiska förutsättningarna.

   

  Förvaltningens yttrande
  Förvaltningens bedömning är att avsides belägna boendemoduler behövs för att kunna möta målgruppens behov och fullfölja vårt lagstadgade ansvar om att förse personer i akut hemlöshet med tak över huvudet.

   

 • Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Det är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och bestämmelserna i socialtjänstlagen anger att var och en i första hand är skyldiga att göra sitt yttersta för att klara sin egen försörjning.

   

  Förvaltningens yttrande
  Riktlinjer ekonomiskt bistånd har sammantaget i denna revidering förtydligats och förbättrats. Elkostnaderna är nu specificerade i en egen bilaga och avsnittet vård i nära relationer har ett mer korrekt genusperspektiv.
  Nytt förslag i riktlinjen är att sänka högsta möjliga boendekostnad med 15% för att bidra till att personer som är aktuella inom ekonomiskt bistånd ges incitament att söka sig till en billigare boendeform.
  Riktlinjerna revideras vid behov.

   

 • KPMG har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens försörjningsstöd med fokus på ändamålsenlighet vad gäller styrning, arbetssätt, intern kontroll och organisation. Uppdraget ingår i 2020 års revisionsplan. Resultatet av granskningen har utmynnat i revisionsrapporten Granskning av kommunens försörjningsstöd, daterad 2020-12-15. Kommunens revisorer har behandlat och godkänt rapporten.
  Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten till socialnämnden och kultur- och utbildningsförvaltningen för yttrande.
  Utifrån den genomförda granskningen är frågeställningen vilka åtgärder som avses genomföras och under vilken tidsperiod dessa ska genomföras.

   

  Förvaltningens yttrande
  Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 mars 2021.
   

 • Delegationsordningen har reviderats utifrån ny lydelse av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som gäller från 1 mars 2021.
  Några ytterligare justeringar föreslås i delegationsordningen.
  För vissa beslut som är av integritetskänslig natur anges delegationsbegränsningar i 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (SoL). Delegationsbegränsning innebär att nämnden inte får delegera vissa beslut. Arbetsutskottet kan fatta beslut i förekommande fall.
  Delegationsbegränsningar gäller för ett antal beslut enligt LVU, som exempelvis ansökan om vård. När beslut inte kan avvaktas är det direkt angivet i lag när det finns möjlighet till förordnande. Ett exempel är beslut om omedelbart omhändertagande som då kan förordnas ordförande och/eller annan ledamot i nämnden.

  I den reviderade delegationsordningen anges vilka beslut som omfattas av socialtjänstlagens delegationsbegränsningar och när möjlighet till förordnande finns.

  Nämndens ärende Förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) anger vilka namngivna ledamöter i nämnden och tjänstepersoner som kan fatta brådskande beslut. 

  Den reviderade delegationsordningen föreslås gälla från och med 2021-03-01.

   

 • Delegationsbegränsning innebär att nämnden inte får delegera vissa beslut. Dessa anges i 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (SoL). Det är fråga om beslut som är av integritetskänslig natur enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 10 kap. 4 § SoL innehåller en uppräkning av § som inte kan delegeras. Arbetsutskottet kan fatta beslut i förekommande fall.
  När beslut inte kan avvaktas, som omfattas av delegationsbegränsning, är det direkt angivet i lag när det finns möjlighet till kompletterande beslutsrätt. En sådan beslutsrätt kräver att nämnden beslutar om förordnande.

  Förordnande kan ges till, förutom nämndens ordförande, till ordinarie ledamöter i socialnämnden. Enligt 43 § första stycket 2 punkten LVU som avser begäran om handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården, kan förordnande även ges till tjänsteperson.

   

  Förordnande att fatta beslut om

  - omedelbart omhändertagande enligt 6 § andra stycket LVU
  - omedelbart omhändertagande i vissa internationella situationer enligt 6 a § andra stycket LVU 
  - hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden enligt 11 § tredje stycket LVU
  - tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § andra stycket LVU
  - tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § andra stycket LVU
  - omedelbart omhändertagande enligt 13 § andra stycket LVM

   

  föreslås:

  Ordförande Thorsten Larsson
  Vice ordförande Leif Hansson
  Ledamot Lars-Ivan Gustafsson
  Ledamot Ingbritt Johansson
  Ledamot Ann-Lie Tulokas Olsson 

   

  Enligt 43 § första stycket 2 punkten LVU ska Polismyndigheten eller, om det gäller transport av någon som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 § LVu, Kriminalvården lämna hjälp om socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat för att genomföra beslutet om vård eller omhändertagande med stöd av LVU.

   

  Förordnande att fatta beslut enligt 43 § första stycket 2 punkten LVU föreslås för följande tjänstepersoner:
   

  Enhetschef Anna Tell, Enhet barn och unga 1
  Enhetschef Pia Claesson Fredin, Enhet barn och unga 2
  Enhetschef Kristina Ullvan, Enhet familjehem
  Enhetschef Anders Hjälm, Enhet vuxna
  Enhetschef Jenny Ek, Enhet unga vuxna och socialpsykiatri

   

  Sociala jouren, Göteborgs stad:


  Socialsekreterare Mikael Andersson, Åsa Andersson, Kristina Andreasson, Sofie Ask, Annika Bengtsson, Christina Carlsson, Marie Carlsson, Christine Dahlfors, Zahra Fathinezhad Fard, Maja Graaf, Marion Hagland, Maria Hellström, Jacob Johanen, Jeanette Lindgren, Yasmine Manikarou, Ann-Sofie Medin, Henric Nilsson, Terese Norling, Monica Ohlsson, Fatima Rödin, Martina Segrell, Tuula Sihvonen, Marianne Svensson, Anneli Ulfson, Anna Vilén, Annika Vinberg, Barbro von Brömssen, Ulrika Ödlund, Anna Bolis, Nina Sköld, Dennis Ragnarsson och Lena Bremell.
  1:e socialsekreterare Anna Bergman, Lena Biström, Cecilia Hielte, Cecilia Leo och Anki Sun. 

   

  Alla beslut som fattats enligt förordnande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

 • Förvaltningen har följt upp nämndens arbete under 2020 utifrån aktuella styrdokument. En uppställning har gjorts som visar vilka ärenden som nämnden har beslutat om vid respektive sammanträde, eventuella uppdrag som förvaltningen har fått och hur återkopplingen av uppdragen har skett.
  En sammanställning finns för de revisionsrapporter som berört nämnden under året.

   

 • KPMG har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska uppföljningen av placerade barn och ungdomar. Syftet är att granska huruvida socialnämnden har en ändamålsenlig organisation vad avser uppföljning av placerade barn och ungdomar. Uppdraget ingår i 2020 års revisionsplan. Resultatet av granskningen har utmynnat i revisionsrapporten Granskning av socialnämndens uppföljning av placerade barn och ungdomar, daterad 2020-11-23.
  Kommunens revisorer har behandlat och godkänt rapporten. Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten till socialnämnden för yttrande. Utifrån den genomförda granskningen är frågeställningen vilka åtgärder som avses genomföras och under vilken tidsperiod dessa ska genomföras.

 • Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett bokslut utifrån styrmodellens anvisningar. Årsbokslutet ska vara behandlat i nämnd och ska expedieras till kommunstyrelsen senast den 24 februari.


  Förvaltningens yttrande
  Socialnämndens budget 2020-2022 har följts upp i årsbokslutet.

  Under 2020 har nämnden tagit stora steg för att komma till bukt med det strukturella underskott som präglat verksamheten under flera år. Året har präglats av fortsatt omställning för att komma ner i kostnader och nå en budget i balans där förvaltningen arbetat målmedvetet med att bygga upp en långsiktigt hållbar och professionell kärnverksamhet.
  Förvaltningens volymer både vad gäller personal och verksamhet har minskat under året vilket krävt betydande förändringar i kultur, tradition, verksamhet och personal. De kostnadsminskande åtgärder som har genomförts har bland annat resulterat i att förvaltningen lyckats minska antal insatser med 23 %. Samtidigt har förvaltningen utmanats av de förändrande förutsättningar som pandemin Covid-19 inneburit och volymökningar inom flera områden.
  Arbetet har i stort gått enligt plan och redan mot slutet av året visade utvecklingen på ett lägre kostnadsläge, vilket innebär att nämnden lämnar 2020 med en ekonomi i balans.

  Socialnämndens driftresultat för 2020 uppgår till ett underskott om -4,4 mnkr vilket motsvarar -2,2 procent av kommunbidraget. Underskottet härrör sig framför allt från högre än budgeterade kostnader för köpt vård, arvoden till uppdragstagare (familjehem) och ekonomiskt bistånd. Det har till förhållandevis stor del kompenserats av högre än budgeterade intäkter, framför allt extern finansiering från staten i form av kompensation för sjuklönekostnader under pandemin och andra riktade statsbidrag.

  I årsbokslutet beskrivs hur socialnämnden under året har arbetat med att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Av nämndens sex mål bedöms två ha uppfyllts under året. Att fler mål ej har kunnat uppfyllas bedöms i första hand bero på pandemin, antingen att omprioriteringar behövts göras eller att vissa aktiviteter inte varit lämpliga att genomföra.

  Uppföljning av 2020 års internkontrollplan ingår som bilaga 1.

 • Vid socialnämndens möte den 16 juni 2020 godkändes Brandskyddsrapport 2019, § 38. I samma beslut fick förvaltningen i uppdrag att återrapportera att det systematiska brandskyddsarbetet genomförs enligt de förbättringsområden som brandskyddsrapporten föreslår.

  Brandskyddsrapport 2019 föreslår att resurser avsätts så att det systematiska brandskyddsarbetet kan ta vid enligt de förbättringsområden som synliggjordes i Brandskyddsrapport 2018.
   

  - För att säkerställa att chefer regelbundet följer upp det systematiska brandskyddsarbetet, planerades uppföljnings- och informationsmöte med förvaltningens brandskyddssamordnare och brandskyddsombud på berörda enheter.
  - För att tillgodose behovet av regelbunden information och utbildning planerades möten av brandskyddssamordnare på samtliga enheter under 2019.


  Här noterar brandskyddsrapporten för 2019 att arbetet påbörjades och dåvarande brandskyddssamordnare träffade ansvarig chef tillsammans med respektive brandskyddsombud för socialpsykiatrins boende. Tjänsten som utvecklingsledare, tillika förvaltningens brandskyddssamordnare avvecklades under hösten 2019.
   

  Återrapportering 
  Sedan beslutet i juni 2020 har stabschef haft enskilda möten med enhetscheferna som har ansvar för verksamhetslokaler och boendeverksamhet. Enhetscheferna har getts möjlighet att ta med sina brandskyddsombud. För förvaltningskontoret på Sidenvägen 7 ligger ansvaret på stabschef.
  Mötena har varit en möjlighet för att diskutera respektive enhets systematiska brandskyddsarbete. Fokus har varit på det förebyggande arbete (förhindra brandrisker och skapa en så säker miljö som möjligt) samt hantering av utrymning när brand väl sker där utrymningsövningar är en viktig framgångsfaktor. 
  Enhetscheferna och deltagande brandskyddsombud har uttryckt en trygghet i sina uppdrag. Brandskyddskontroller och utrymningsövningar genomförs. Förvaltningens brandskyddspärm är känd och använd. I vissa fall har verksamheterna tagit fram kompletterande checklistor som stöd i det förebyggande brandskyddsarbetet. Det finns medvetenhet kring kravet på dokumentation.

  Då socialförvaltningen har ett pågående omställningsarbete där vi både lägger ner och flyttar verksamhet, så är en del verksamheter i uppstartsfas. I dessa fall finns det planer på såväl brandskyddskontroller som utrymningsövningar inom en snar framtid. Under 2020 har brandskyddsarbetet varit haltande på Sidenvägen 7 men det finns en plan för 2021 för att komma i fas med arbetet.

  Med start i februari 2021 kommer brandskyddsombud och dess chefer att bjudas in till informationsträff kopplat till det systematiska brandskyddsarbetet. Dessa träffar kommer arrangeras av staben och hållas regelbundet, i enlighet med förvaltningens nyligen beslutade "Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete" (2020-09-21, § 47).

  Avdelning stab kommer också regelbundet att påminna om vikten av dokumentation. Förvaltningen gör bedömningen att det finns kunskap kring det systematiska brandskyddsarbetet och att det praktiseras ute på enheterna, samt att uppdraget med att träffa berörda enhetschefer och brandskyddsombud är genomfört.

   

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
  3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ - och familjeomsorg (se bilaga).

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.