Hoppa över navigering

Möte 2019-08-14

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 12:15 Tryffeln, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 314

  Information och överläggningar

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om
   

   

  1.    Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

  2.    Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  3.    Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

   

  Statistik för kvartalen 2019

  Typ av beslut                                                   Kvartal 1     Kvartal 2   

  Boendestöd, ej verkställda                                       1 st                  -

  Boendestöd, verkställda                                                -             2 st

  Bostad först, ej verkställda                                       1 st             1 st

  Bostad med särskild service, ej verkställda             6 st             4 st

  Bostad med särskild service, verkställt                        -             2 st

  Kontaktfamilj, ej verkställda                                     2 st             5 st

  Kontaktfamilj, avbrutits                                             2 st             4 st

  Kontaktfamilj, verkställda                                         6 st             1 st

  Kontaktperson, ej verkställda                                   2 st             3 st

  Kontaktperson, avbrutits                                           1 st                  -

  Kontaktperson, verkställda                                       1 st             6 st

  Ungdomsboende, ej verkställda                               1 st             2 st

  Ungdomstjänst, ej verkställda                                       -             1 st

    

   

   

 • Socialnämnden har använt IT-systemen Alk-T och Alk OL sedan 1996 i syfte att underlätta handläggningen av alkoholservering och tillsynen över försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter. Från och med den 1 juli 2019 har ansvaret för dessa frågor flyttats till miljöskyddsnämnden.

  Miljöskyddsnämnden har meddelat att de inte ska använda sig av Alk-T och Alk OL. Därför har socialförvaltningen sagt upp avtalet med leverantören. Nuvarande avtalstid sträcker sig fram till årsskiftet 2019/2020. Planen är att stänga systemet under hösten 2019 efter det att relevant information har skrivits ut från systemet.

  Beredning

  Då socialnämnden inte längre ansvarar för serveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter saknas anledning att ha ett handläggarstöd.

  Socialförvaltningen har gjort en genomgång av handlingarna som finns i Alk-T och Alk OL och noterar att de handlingar som ska diarieföras finns i diariet och att handlingar som ska bevaras under fem år och sedan gallras finns i pärmar. Några utskrifter från systemet måste göras innan avveckling av systemet kan ske. Det här innebär att socialförvaltningen kommer att säkerställa att de handlingar som ska omhändertas kommer att finnas i andra digitala system eller i papperform.

  Enligt kommunen arkivreglementen beslutar respektive nämnd om gallring efter samråd med kommunarkivarien. Den 15 juli tillstyrkte kommunarkivarien socialförvaltningens önskemål om att få gallra informationen i Alk-T och Alk-OL. Utlåtandet bifogas i ärendet.

 • Socialnämnden antog 2018-01-23, § 6, Avtal mellan Västra sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun avseende samverkan vid ungdomsmottagningen i Alingsås. Avtalet bygger på de inriktningsmål som anges i det gemensamt utarbetade Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 som samtliga av länets 49 kommuner har godkänt. De nuvarande samverkansavtalen löper ut 2019-12-31 och inför omförhandling av avtalen inför 2020 har Västra Götalandsregionen tagit fram en ny beräkningsmodell där samtliga kommuner i upptagningsområdet ska betala samma kostnad/ungdom.

  Inriktningsdokumentet innehåller en ekonomisk fördelningsprincip gällande region- och kommunersättning i de lokala samverkansavtalen om ungdomsmottagningar enligt följande:

  Uppdrag, åtagande och bemanning
  Insatserna fördelas ca 50 procent medicinskt uppdrag med medicinsk personal och ca 50 procent psykosocialt/psykisk hälsa- uppdrag och kompetens.

  Ansvar
  Västra Götalandsregionen ansvarar för medicinsk personal och uppdrag. Ansvar och uppdrag inom det psykosociala perspektivet och för psykisk hälsa är gemensamt, vilket innebär 50/50 mellan kommun och region.

  Sammantaget ger beräkningarna ovan den finansiella fördelningsprincipen 75/25 och innebär att exempelvis läkemedel, lokaler och utåtriktade insatser ej skiljs ut utan hela uppdraget fördelas.

  Utifrån en ny kostnadsfördelning räknas en genomsnittlig kostnad fram utifrån den totala kostnaden för ungdomsmottagningar och antal ungdomar mellan 13-24 år i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Den genomsnittliga kostnaden, som har beräknats till 752 kronor per ungdom, multipliceras sedan kommunvis med antal folkbokförda ungdomar i målgruppen för att få fram kostnaden för varje mottagning. Kostnaden fördelas sedan enligt principen 75/25. Kostnaden för Alingsås kommun 2019 ligger på 1 060 015 kronor. Utifrån den nya kostnadsfördelningen beräknas kostnaden för 2020 bli 34 850 kronor lägre.

  Under hösten kommer samverkanstavtalen omförhandlas och det finns önskemål från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden att de nya avtalen innefattar ovanstående beräkningsmodell . Berörda kommuner har ombetts att inkomma med ett ställningstagande till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden senast 2019-09-15.

   

  Beredning

  Socialförvaltningen bedömer att förslaget med en schablonkostnad per ungdom är bra och ger en rättvis fördelning. Några kommuner har ställt sig tveksamma till fördelningsprincipen 75/25 och det finns även oklarheter kring vad som ingår i den totala kostnaden för ungdomsmottagningarna. Då även kostnader för preventivmedel och medicintekniska produkter ingår i totalkostnaden har frågan uppstått om det är rimligt att kommunen är med och delar på en sådan kostnad som helt klart åligger hälso- och sjukvårdens ansvar. Samtidigt är förvaltningen införstådd i att det i ett samverkansavtal kan vara svårt att plocka bort vissa specifika kostnader.

   

  Dock kvarstår frågan om kommunernas andel av den totala kostnaden för ungdomsmottagningarna uppgår till 25 procent. Det finns därmed önskemål om att en översyn av den ekonomiska fördelningsprincipen i inriktningsdokumentet genomförs och att grunderna för denna redovisas för kommunerna. Detta för att säkerställa att kommunen inte står för kostnader som annan huvudman ska ansvara för.

   

   

 • Glenn Pettersson (SD) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 111, lämnat en motion om tandvård för pensionärer. Motionären föreslår utredning av möjligheten att låta socialtjänsten betala tandvårdskostnader som överstiger 50 kronor för besök för pensionärer med inkomster som motsvarar eller understiger garantipensionsnivå, så att de har samma kostnad för tandläkarvård som nyanlända.

  Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019, § 111, att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 juni 2019, § 114, att motionen remitteras till socialnämnden för beredning.

  Socialnämndens svar/ yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2 oktober 2019.

  Beredning


  Personer över 65 år kan ansöka om både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten om man saknar tillräcklig pension för att kunna ha en skälig levnadsnivå. Nivån för skälig levnadsnivå ligger högre för äldreförsörjningsstödet än för det försörjningsstöd som kommunen kan bevilja. En skälig levnadsnivå innebär att man ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att boendet är betalt. För äldreförsörjningsstödet år 2019 räknas som skälig levnadsnivå 5 758 kronor per månad för ensamstående och 4 691 kronor per månad för den som är gift, sambo eller registrerad partner. När det gäller det försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) som socialtjänsten beviljar ligger motsvarande skälig levnadsnivå, den så kallade riksnormen, på 4080 kronor respektive 3335 kronor. Det innebär att nivån för äldreförsörjningsstöd ligger över risknormen för försörjningsstöd med minst ca 1350-1700 kronor per månad beroende på civilstånd och övriga inkomster. De personer som har garantipension har en högre inkomst efter skatt än de som uppbär äldreförsörjningsstöd. Enligt statistik från Pensionsmyndigheten i juni 2019 uppgår antalet personer som uppbär äldreförsörjningsstöd i Alingsås kommun 37 personer (24 kvinnor och 13 män).

  Det finns även flera olika former av statliga stöd och bidrag för tandvård som kan beviljas till äldre personer. De som är över 65 år har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag, vilket är ett statligt stöd som utbetalas med 600 kronor per år i samband med besök hos tandläkare eller tandhygienist. Därutöver finns högkostnadsskydd som skyddar mot höga tandvårdskostnader. Om man dessutom har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk till försämrad tandhälsa och därmed kräver regelbunden tandvård och förebyggande tandvårdsåtgärder kan Försäkringskassan bevilja ett särskilt tandvårdsbidrag. De personer som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en närstående eller hemtjänst kan även ha rätt till så kallad nödvändig tandvård. Det är i första hand biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen som fattar beslut om rätten till sådan nödvändig tandvård och som då utfärdar ett tandvårdsintyg. Vid besök hos tandvården betalas då endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är man äldre än 85 år är besöket kostnadsfritt.

  Ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen utgör samhällets yttersta skyddsnät. Alla invånare har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och få sin sak prövad och där alla ska behandlas lika inför lagen. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kostnader för skälig nödvändig tandvård. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård utreds om personen kan tillgodose behovet med egna tillgångar, såsom exempelvis egna inkomster och besparingar. En helhetsbedömning görs i varje enskilt fall där hänsyn bland annat tas till om personens hjälpbehov bedöms bli kort- eller långvarigt. Vid engångtillfällen, såsom vid tandvård, ställs inte samma krav på att avyttra tillgångar såsom bostadsrätt, hus eller bil. Under år 2018 ansökte totalt två hushåll där sökande eller medsökande var över 65 år om tandvård.

  Nyanlända med uppehållstillstånd har samma kostnader för tandvård och kan ansöka om ekonomiskt bistånd på samma grunder som andra invånare. Enbart asylsökande och papperslösa har rätt till statlig subventionerad tandvård med en avgift på 50 kronor när det handlar om vård som inte kan anstå, det vill säga akut tandvård. Utredningen visar att pensionärer bör ha ekonomiska möjligheter att själva bekosta sin tandvård även om man har en låg pension och/ eller har behov av äldreförsörjningsstöd. Det finns olika former av statliga stöd och bidrag både för att underlätta för pensionärer med låg pension men även för att undvika höga tandvårdskostnader. Skulle behov av ekonomiskt stöd till tandvård ändå uppstå finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd och få sin sak prövad med stöd av socialtjänstlagen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.