Hoppa över navigering

Möte 2018-08-14

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 11:30 Krokanten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagandevid större olycka eller katastrof. Socialstyrelsen förordar att det i varje kommun ska finnas en ledningsgrupp som snabbt kan kallas samman och organisera ett psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM har funnits i Alingsås sedan 1993. Den nuvarande handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige 2007 och reviderades senast 2015.

  Ledningsgruppen för POSOM redovisar sitt arbete i en verksamhetsberättelse en gång/år.

  Bakgrund

  Organisation

  POSOM ingår i kommunens krisorganisation. Vid en olycka där krisledningen är aktiverad är POSOM direkt underställd kommunens krisledning. Gruppen aktiveras genom Räddningschef i beredskap (RCB) eller kommunens krisledning. POSOM kan också aktiveras på eget initiativ av POSOM-samordnaren.

  Ledningsgrupp

  POSOM har en ledningsgrupp som samordnas av enhetschef på Stöd- och behandlingsenheten, Socialförvaltningen. I ledningsgruppen ingår representanter från Räddningstjänsten, Polisen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Primärvården, Svenska Kyrkan och Muslimska föreningen. Delar av ledningsgruppen har bytts ut under verksamhetsåret.

  Resursgrupp

  Resursgruppen består av ca 50 personer. De flesta resurspersonerna arbetar inom kommunens olika förvaltningar, men även andra organisationer finns representerade. Resursgruppen sammankallas och leds av POSOM´s ledningsgrupp.

   

  Beredning

  Verksamhetsberättelse 2017-2018

  Ledningsgruppen har träffats regelbundet under året. Fokus vid mötena har varit att hålla rutiner aktuella och hantera de frågeställningar som gruppen kan ställas inför vid skarpt läge. Vi har också kunnat delge varandra den egna organisationens krisberedskap och på så sätt säkra upp krishanteringen. Ledningsgruppen behöver ständigt uppdatera kontaktlistor, förtydliga uppdraget samt arbeta med nya frågeställningar som rör krisberedskapen.

  POSOM har inte aktiverat lednings- eller resursgruppen. Samordnaren för POSOM har kontaktats ett flertal tillfällen, men bedömt att det inte har varit situationer som POSOM ska hantera. Dessa situationer har dock diskuterats i ledningsgruppen ur ett läroperspektiv.

  Tina Karlsson och Susanna Thureson från ledningsgruppen har träffat samtliga turlag hos Polisen för att informera om POSOM och diskutera förväntningar på POSOM. Räddningschef i beredskap (RCB) har fått motsvarande information och utbildning.

  Samordnaren för POSOM har deltagit i en 2-dagars kriskonferens i Helsingborg.

  Samordnaren för POSOM ingår i Socialförvaltningens krisorganisation och medverkade i en krishanteringsövning under våren.

  Då flera personer i ledningsgruppen har bytts ut under året och de planerade gästerna inte kunde medverka på temadag så valde vi att inte samla resursgruppen under våren. Planering för hösten kvarstår och eventuellt kommer vi att samla resurspersoner från hela Alingsås lasaretts upptagningsområde.

 • § 377

  Ej verkställda beslut kvartal 2 2018

 • Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen

  (2017:30), HSL. De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer med spelmissbruk eller spelberoende.

  I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i

  ”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk” ,
    med giltighet 2017-04-01 – 2020-12-31.

  Denna överenskommelse kompletterades genom beslut den 4 maj av det politiska samrådet (SRO) som valde att ställa sig bakom förslaget.

  Göteborgsregionens kommunalförbunds styrelse fattade beslut den 22 maj 2018, § 373, att överenskommelsen även omfattar personer med spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.


  Beredning

  Från den 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Göteborgsregionens kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att godkänna en komplettering av överenskommelse kring psykiska funktionshinder och missbruk så att även spelmissbruk ska ingå i denna överenskommelse. Socialnämnden som har ansvar för personer med spelmissbruk bör därför godkänna ändringarna i denna överenskommelse för Alingsås kommuns räkning.

   

   

 • Kommunfullmäktige antog, KF 2017-04-26, § 117, Avgifter och ersättningar inom

  socialnämndens verksamheter 2017. Socialnämnden beslutade, SN 2018-03-20, § 28, om Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamhetsområde 2018. Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige att fastställa avgifterna att gälla från 2018-06-01. Socialförvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden att presentera ett nytt beräkningsunderlag gällande kost och förbrukningsartiklar, vilket redovisades för nämnden i maj med förslag till beslut i kommunfullmäktige att fastställa de nya avgifterna att gälla from 2018-10-01 (SN 2018-05-22, § 61). Kommunfullmäktige kan tidigast besluta om de nya avgifterna att gälla from 2018-11-01.

   

  Beredning

  Utifrån synpunkter från brukare samt överklagande som inkom under försommaren gällande beslut om omvårdnadavgift har förvaltningen uppmärksammat ett behov av att tydliggöra definitioner och tillämpningsanvisningar. Socialförvaltningen har inte tidigare tagit ut avgift för omvårdnad före kommunfullmäktiges beslut 2017-04-26, § 117. I ärendet framgår att för att säkerställa likabehandling bör samma avgifter gälla vid samma typ av insats – för både socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden.

  Förvaltningen har sedan tidigare planerat att inför 2019 göra en översyn av samtliga avgifter.

  Mot bakgrund av ovanstående och i samråd med kommunledningskontoret föreslår förvaltningen att socialnämnden upphäver tidigare beslut, SN 2018-05-22, § 61, om Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamhetsområde 2018 och ge förvaltningen i uppdrag att under hösten återkomma med ett nytt ärende gällande avgifter och ersättningar inför 2019.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.