Hoppa över navigering

Möte 2018-10-09

Socialnämndens arbetsutskott
13:00 - 16:30 Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F, Krokanten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Huvudregeln i SoL (socialtjänstlagen) är att insatser inte ska medföra kostnader för den enskilde. Kommunen kan dock ta ut vissa avgifter enligt 8 kap SoL. Avgifternas storlek finns angivna i lag eller bygger på kommunens självkostnad.

   

  Beredning

  Inom socialpsykiatrins boenden tas ersättning ut för boende, kost och fritidsresor samt omsorgsavgift.

  Bestämmelserna om egenavgifter (enligt SoL) skiljer på stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. När det gäller stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär som vid missbruk, alkohol eller liknande kan avgift för uppehälle tas ut För andra stöd och hjälpinsatser, exempelvis vid jour-/akutboende, är det möjligt att ut skälig ersättning.

  Vid korttidsboende betalar den enskilde, i möjligaste mån, för kost och boende.

  Föräldrar har underhållsskyldighet för placerade barn.

  För de olika avgifterna har socialförvaltningen utarbetat rutiner som uppdateras kontinuerligt.

  Utifrån principerna fattar socialnämnden inför nytt kalenderår beslut om storleken på avgifterna.

  Förslag till riktlinjer för socialnämndens avgifter bifogas.

 • Kommunfullmäktiges Flerårsstrategi 2018-2020 har som prioriterat mål 6 att I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande. Till målet är indikatorn Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler kopplat.

  Socialnämnden har i sin flerårsstrategi 2018-2020 åtagandet att verka för en högre grad av valfrihet och självbestämmande. Samtidigt har socialförvaltningen åtagit sig att utreda om det finns verksamheter som kan omfattas av lag om valfrihetssystem (LOV).

   

  Beredning

  En utredning har genomförts som visar att socialnämndens verksamheter Return och boendestöd kan omfattas av LOV. Inom dessa verksamheter kan det finnas intresse från utomstående aktörer. En djupare analys är dock nödvändig för att undersöka om det kan finnas intressenter, ta del av andra kommuners erfarenheter och eventuell samverkan med närliggande kommuner.

  Inom socialnämndens verksamheter finns insatsen ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL). Volymen är liten men här kan finnas möjlighet till samverkan med vård- och äldreomsorgsnämnden (VÄN) som har insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LOV inom ledsagarservice kommer utredas av VÄN under 2018.

  Utredning om vilka verksamheter som kan omfattas av lag om valfrihetssystem (LOV) bifogas som bilaga.

 • Socialförvaltningen fick på socialnämndens sammanträde 2018-01-23, § 4 i uppdrag att se över gällande avgifter i samband med serveringstillstånd. Socialnämnden konstaterade 2018-08-28, § 85 att det finns behov att revidera fattat beslut om avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 2018-04-17, § 44 och gav uppdrag till förvaltningen att se över detta.

  Nämnden menade att det finns anledning att jämföra med andra kommuner och därefter lämna ett förslag där självfinansieringen fortfarande är hög, men där hänsyn tas till bl. a. småföretagare.

  Nuvarande, gällande, avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen har funnits sedan 2011.

  Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgifter ska täcka både direkta och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration och tillsynsbesök. I detta ärende föreslås nya avgiftsnivåer utifrån utgångspunkten att avgifterna får höjas stegvis till dess att full finansiering av tjänsten kan uppnås.


  Beredning

  Tillstånd och tillsynsavgifter

  Vid fastställande av tillstånd och tillsynsavgifter skall en självkostnadsprincip gälla och avgiften skall bygga på tidsåtgång och en timkostnad. Vid beräkning av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på detta är personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader och administrationskostnader.

  Timkostnaden för utfört arbete år 2011 motsvarar ej 2018 års kostnader då både konsumentprisindex samt lönekostnader ökat. Konsumentprisindex har ökat med 5,8 % mellan åren 2010 - 2017.

  Med anledning av ovanstående bedöms det rimligt med en ändring av Alingsås kommuns tillsynsavgifter.

  Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning verksamheten har.

  Förslag till nya avgifter i Alingsås kommun

  Nyansökningar/ägarskiften är det ärendeslag som är mest tidskrävande. Noggrannare utredningsförfarande och högre kostnader för administrativ hantering föranleder en större höjning. Förslag läggs att höja denna avgift från 8000 kr till 10000 kr. Övriga ansökningsavgifter föreslås höjas med cirka 25 %.

  Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande tillstånd samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning verksamheten har. Avgiften för fast tillsyn är idag 1500 kronor och föreslås ändras till 2500 kronor.

  Den rörliga tillsynsavgiften består idag av 8 olika avgiftsklasser mellan 2000 – 12 000 kronor beroende på vilken omsättning restaurangverksamheten har. Förslag läggs att utöka antal avgiftsklasser från 8 till 9 stycken samt att utvidga spannet av tillsynsavgifter till mellan 3000 och 16 000 kronor istället för som nuvarande avgifter mellan 2000 och 12 000 kronor.

  Förslag till nya avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen från den 1 juni 2018 redovisas i separat Taxedokument, se bilaga.  Kostnader Alingsås kommun, årsbasis

  Lön baserad på 75% av heltidstjänst inkl.  PO (sociala avgifter på 39,75%) +  Overheadkostnader (administrativa kringkostnader på 15%) = 527575 kr.


  Finansiering:

  Fast del innefattande avgift för förebyggande och inre tillsyn av alla stadigvarande serveringstillstånd, 2500 kronor. Fast del 2500 kr x 29 tillstånd = 72 500 kr

  Rörlig del för yttre tillsyn på alla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten baseras på omsättning i kronor per år. Rörlig del inkomst = 320 500 kr

  Därutöver tillkommer inkomster på ansökningar som inkommer under året. Antal ansökningar varierar och exakt intäkt på detta är svåra att förutsäga. Självfinansieringen blir med detta förslag något bättre, men ger inte full täckning för förvaltningens kostnader.

  Nya avgifter för serveringstillstånd föreslås gälla från 2019-01-01, men nuvarande avgifter tas ut till dess att beslut är fattat i kommunfullmäktige.

  Avgifterna föreslås revideras vartannat år..

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.