Hoppa över navigering

Möte 2021-06-02

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 12:00 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 •  

  Förvaltningschefen informerar:

   

  A/ Mini Maria

   

  B/ Avtal med samordningsförbundet 

   

  C/ Förslag på organisationsförändring

   

  D/ Nuläge Covid-19

 • Behovet av lokaler presenteras i nämndernas lokalförsörjningsplaner som ingår som en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning och budgetplaneringen för kommunen.

  Lokalförsörjningsplanen för socialförvaltningen ger en nulägesbeskrivning av förvaltningens lokaler samt visar på kommande behov inom förvaltningen. Socialförvaltningen har under 2020-2021 gjort stora omställningar och avvecklat flera verksamheter. Under 2021 kommer förvaltningen fortsatt avveckla en del lokaler kopplat till det minskade verksamhetsomfånget, liksom dra nytta av samlokaliseringsvinster både vad gäller resurseffektivitet och arbetsmiljö.

  Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för att säkerställa tak över huvudet för kommuninvånarna och trots att förvaltningen aktivt arbetar med frågan i form av boendesocialt team, coachning och arbete med att etablera kontakter med privata fastighetsägare kan man konstatera att mycket tid och resurser går åt till att stötta individer som inte har andra problem än att de saknar bostad. Kostnaderna för tillfälligt boende ökar och riskerar att öka än mer.

  Den bostadsbrist som råder i Alingsås påverkar socialförvaltningen avsevärt då de målgrupper förvaltningen ansvarar för ofta står långt ifrån och har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Bostadsbristen påverkar i hög grad förvaltningens förutsättningar att klara sitt uppdrag och därmed blir tillgången till anpassade boenden och lägenheter för socialförvaltningens målgrupp central för att förvaltningen ska klara tilldelade budgetramar och där den kommungemensamma samordningen blir viktig.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.