Hoppa över navigering

Möte 2021-12-01

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 12:00 Stora Konfekten, Sidenvägen 7 F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 •  

  Förvaltningschefen informerar:

   

  A/ Ärenden på kommande socialnämnd 2021-12-14

   

  B/ Nuläge Covid

 • En översyn av delegationsordningen har gjorts inför årsskiftet och några förändringar föreslås i nuvarande delegationsordning.

   

  • Sekretess kan brytas i specifika fall för att förebygga, förhindra eller anmäla vid misstanke om brott. Några punkter har lagts till i delegationsordningen utifrån offentlighets- och sekretesslagen avseende misstanke om allvarligare brottslighet som terroristbrott. Sekretess kan också brytas vid ingripande av djurskyddsskäl.
  • Yttrande har i några fall delegerats.
  • För insatsen öppenvård i egen regi är det möjligt för 1:e socialsekreterare att besluta upp till 6 månader.
  • Några förtydliganden har också gjorts.

   

  Nuvarande delegationsordning med rödmarkerade föreslagna justeringar bifogas.

   

  Den reviderade delegationsordningen föreslås att gälla från och med 2022-01-01.

   

 • Delegationsbegränsning innebär att nämnden inte får delegera vissa beslut. Begränsningarna anges i 10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL). Det är beslut av integritetskänslig natur som fattas exempelvis enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

  När beslut inte kan avvaktas, som omfattas av delegationsbegränsning, är det direkt angivet i lag när det finns möjlighet till kompletterande beslutsrätt. Nämnden behöver i sådana fall fatta beslut om förordnande.

  Enligt 43 § första stycket andra punkten LVU ska Polismyndigheten eller, om det gäller transport av någon som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 § LVU, Kriminalvården lämna hjälp om socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteperson som nämnden förordnat, för att genomföra beslutet om vård eller omhändertagande med stöd av LVU.

  Socialnämnden har tidigare fattat beslut om förordnande enligt LVU, SN 2021-02-22, § 9. Personalförändringar medför att det finns behov av ett nytt förordnande.

   

  Förordnande att fatta beslut enligt 43 § första stycket andra punkten LVU föreslås följande tjänstepersoner:

  Socialförvaltningen

  Enhetscheferna Anna Tell, Pia Claesson Fredin, Kristina Ullvan, Anders Hjälm och Jenny Olsson.

   

  Sociala jouren, Göteborgs Stad

  Marianne Svensson, Anna Medvezcky, Lena Bremell, Barbro von Brömssen, Lilian Siversen, Tuula Sihvonen, Mikael Andersson, Anneli Ulfson, Karin Berglin, Zahra Fathinezhad Fard, Henric Nilsson, Ann-Sofie Medin, Christina Carlsson, Annelie Jakobsson, Dennis Ragnarsson, Annika Vinberg, Johan Bergqvist, Christine Dahlfors, Marie Carlsson, Anna Bergman, Jeanette Lindgren, Monica Ohlsson, Sofie Ask, Anki Sun, Simone Skovbye, Lena Biström, Maja Graaf, Åsa Andersson, Sofia Wilde, Ulrika Ölund, Rusudan Alavidze, Nina Sköld, Martina Segrell, Kristina Andreasson, Annika Bengtsson, Maria Hellström, Martin Karlsson, Terese Norling, Yasmine Manikarou, Jakob Johanen och Fatima Rödin.

  Alla beslut som fattas enligt förordnande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

   

   

 • Stina Karlsson (v) har till kommunfullmäktige den 8 september 2021, § 154, lämnat en motion till kommunfullmäktige om utökat stöd för kvinnojouren Olivia. Motionären föreslår att Alingsås kommun utökar längden på det finansiella stödet från att beviljas årligen till att löpa över minst två år.

  Då Socialnämndens budget sträcker sig över tolv månader är det rimligt att också verksamheter får ersättning för ett år i taget. Ekonomiska ramar för nämnderna beslutas årligen och kan förändras och det är viktigt att nämnden har möjlighet att justera budgeten i relation till det.

   

  Det är brukligt att Socialnämnden har ett års-avtal med idéburna organisationer och andra verksamheter. Socialnämnden har ett pågående avtal med kvinnojouren Olivia. Det finns inget särskilt skäl att göra undantag för just avtalet med kvinnojouren Olivia varför förvaltningen föreslår att avtalet även fortsatt gäller ett år i taget.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.