Hoppa över navigering

Möte 2018-01-09

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 16:30 Stora Konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 60

  Information och överläggningar

 • Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 januari 2017 § 6 om flerårsstrategi för socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2017.

  Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 § 142 om att anta en politisk handlingsplan för att få en långsiktig budget i balans. Totalt beslutades 10 punkter, en av punkterna innehåller ett uppdrag till samtliga nämnder att inläst budget i ekonomisystemet stämmer överrens med nämndernas beslutade budget.

  En uppföljning av det ekonomiska läget görs därefter månadsvis, i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige. Vidare lämnas en prognos för resterande delen av året.

   

  Beredning

  Socialnämndens prognos för helåret per 2017-11-30 innebär ett underskott med 45,7 miljoner kronor vilket är en marginell försämring med 0,3 miljoner kronor jämfört med föregående månads prognos. Prognosen om -45,7 miljoner kronor hänförs till största delen av minskade intäkter men även för högt budgeterade intäkter.

  Verksamheten för ensamkommande barn beräknas fortsatt generera ett underskott till följd av migrationsverkets lägre ersättningsnivåer samt minskade intäkter på grund av åldersuppskrivningar och för högt uppbokade intäkter som inte realiserats. Beräknat överskridande av budget uppgår till -18,6 miljoner kronor vilket är en försämring med 1,3 mijoner kronor jämfört med föregående månads prognos.

 • Avtal mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun avseende samverkan vid Ungdomsmottagningen i Alingsås 2018. Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens förebyggande arbete. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna t.om 24 år. De ska arbeta med hälsofrågor som kan hänföras till ungdomstiden och en förberedelse till vuxenlivet. Kommunen ska finansiera 25% av den totala kostnaden. 


  Beredning

  Det nuvarande avtalet upphör att gälla 2017 och Västra Götalandsregionen har nu tagit fram ett nytt avtal för perioden 1/1-31/12 2018 med möjlighet till förlängning med ytterligare max 12 månader. I det nuvarande avtalet betalar Alingsås kommun 624000:-/år men med det nya avtalet blir avgiften 1 039 230:-/år, dvs en höjning med

  415 230:-. Anledningen till höjningen är att Västra Götalandsregionen har tagit fram en ny beräkningsmodell där samtliga kommuner i upptagningsområdet ska betala samma kostnad/invånare.

   

 • Den 12 december 2017 fattade socialnämnden beslut om att socialförvaltningens alkoholhandläggare ska upprätthålla lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Alingsås kommun.

  En tillsynsavgift ska bestämmas då lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft den 1 juli 2017.

  Nuvarande tillsynsavgifter för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel har funnits sedan september 2008. Revision av samtliga tillsynsavgifter görs därför i syfte att kompensera för kostnadsökningar samt höja kommunens självkostnadstäckning.

   

  Beredning

  Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgiften ska täcka både direkta och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning, administration och tillsynsbesök.

  Folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter är alla egna grupper med egen lagstiftning. Det innebär att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och sanktioner ska hanteras för sig, men kan samordnas när det gäller tillsynen. Flera näringsidkare säljer flera produkter varför det är rimligt att ha en reducerad grundavgift för andra, tredje och fjärde produkten.

   

  Nuvarande tillsynsavgifter i Alingsås för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
   

  Grundavgift + flera produkter 

  Nuvarande fast årlig avgift

  En produkt  

  1500 kr

  Två produkter

  1900 kr

  Tre produkter

  2300 kr

  Avgift om fler än ett besök per år

  Per besök

  Per besök

  1500 kr

   

   

  Omvärldsbevakning av tillsynsavgifter
   

  Antal

  Lerum

  Partille

  Borås

  Uddevalla

  En produkt

  2000 kr

  1500 kr

  2000 kr

  3500 kr

  Två produkter

  3000 kr

  2000 kr

  2600 kr

  4500 kr

  Tre produkter

  4000 kr

  3000 kr

  3800 kr

  5500 kr

  Fyra produkter

  5000 kr

  -

  -

  -

   

   

  Förslag på nya tillsynsavgifter i Alingsås kommun för folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter

   

  Grundavgift + flera produkter

  Ny fast årlig avgift

  En produkt   

  2000 kr

  Två produkter

  2500 kr

  Tre produkter

  3000 kr

  Fyra produkter

  3500 kr

  Avgift om fler än ett besök per år

  Per besök

  Per besök

  2000 kr

   

  Nya tillsynsavgifter föreslås gälla från och med 1 januari 2018, men nuvarande avgifter tas ut till dess att beslut är fattat i kommunfullmäktige.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.