Hoppa över navigering

Möte 2023-01-11

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 12:00 Socialförvaltningen, Alingsås
 • Förvaltningschefen informerar om utvecklingen med den nya socialtjänstlagen.

   

 • Förvaltningen har följt upp nämndens arbete under 2022 utifrån aktuella styrdokument. En uppställning har gjorts som visar vilka ärenden som nämnden har beslutat om vid respektive sammanträde, eventuella uppdrag som förvaltningen har fått och hur återkopplingen av uppdragen skett. En sammanställning finns för de revisionsrapporter som berört nämnden under året.

   

 • En ny samverkansöverenskommelse för BUS-samverkan mandatperioden 2023-2026 har tagits fram och ska beslutas av respektive nämnd; Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, och Kultur- och utbildningsnämnden.

   

  Förvaltningens yttrande

  Politisk samverkan ska ske mellan berörda nämnder för att nå gemensam bild av behov och satsningar för barn- och unga. Samverkansavtalet har en struktur som ska syfta till att samordna politiska satsningar i de olika nämnderna.

  BUS styrgrupp ansvarar för att med utgångspunkt från rapporter och kartläggningar från nämnder och förvaltningar föreslå nämnderna besluta om inriktning och prioriteringar av insatser för barn och ungdomar. I strukturen för BUS-samverkan ingår BUS ledningsgrupp, bestående av förvaltningscheferna för respektive förvaltning, som ansvarar för ledning utifrån verksamhetens mål och syfte, samordning och beslut i frågor av principiell karaktär. I BUS-arbetsgrupp ingår Folkhälsostrateg och representanter från respektive förvaltning och ansvarar för gemensam uppföljning och utvärdering av aktiviteter och insatser inom BUS-området.

  Det finns idag flera forum för samverkans inom området barn- och unga där berörda nämnder ingår samt andra verksamheter såsom hälso-sjukvård och polis. Utöver BUS finns numera även SAMLA som är nuvarande närvårdssamverkan (Samverkan Lerum Alingsås) där samverkan sker både på politisk nivå och tjänstemannanivå.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.