Hoppa över navigering

Möte 2019-06-05

Socialnämndens arbetsutskott
13:00 - 16:00 Stora Konfekten

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 235

  Information och överläggningar

 • Socialnämndens delegationsordning har reviderats utifrån förändrad lagstiftning från halvårsskiftet.

  Från 1 juli 2019 gäller Lag om tobak och liknande produkter som ersätter Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Rökförbud införs bl a i restauranger och på andra serveringsställen, lekplatser, perronger och andra utomhusmiljöer. Nämnden fattar beslut om att avslå ansökan om försäljningstillstånd för tobak och meddela sanktioner, medan andra beslut som att bevilja försäljningstillstånd och begära upplysningar och tillstånd har delegerats till alkoholhandläggare/enhetschef.

  Några mindre justeringar har gjorts så att delegationen har flyttats upp till avdelningschef vad gäller beslut om kontaktfamilj/kontaktperson/särskild kvalificerad kontaktperson. Avdelningschef kan också överklaga beslut som avser ersättningar från Migrationsverket.

  När kommunfullmäktige reviderar nämndens reglemente utgår relevanta delar i nämndens delegationsordning.

  Nuvarande delegationsordning med revideringar och delegationsordning efter justeringar bifogas.

  Den reviderade delegationsordningen föreslås att gälla fr o m 2019-07-01.

 • Behovet av lokaler presenteras i nämndernas lokalförsörjningsplaner som ingår som en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning och i flerårsstrategi för kommunen.

  I Kommunfullmäktiges Flerårsstrategi 2017-2019 gavs i uppdrag att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen, ett uppdrag som kvarstår. Vidare framgår att kommunstyrelsen ska ha huvudansvaret för kommunens lokalplanering och att det innefattar att upprätta en funktion som har det operativa ansvaret.  Beredning


  Lokalförsörjningsplan för socialnämnden 2019-2022 ger en nulägesbeskrivning av socialförvaltningens lokaler samt visar på kommande behov inom verksamheterna.

  Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för att säkerställa tak över huvudet för kommuninvånarna. Behoven kan förändras relativt snabbt, som tex. varit fallet när det gäller ensamkommande barn.

  Tillgång till anpassade boenden och lägenheter är central för att förvaltningen ska klara tilldelade budgetramar. En övergång till större och rätt anpassade och placerade boendeenheter är en långsiktig strategisk investering kommunen behöver ta sig an för att möta välfärdens framtida utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt.

  För att klara snabba omställningar behöver de avtal som tecknas i så hög grad som möjligt vara flexibla både vad gäller användningsområden och kontraktsvillkor i övrigt, till exempel avtalstider. Även samverkan med övriga förvaltningar i kommunen och samutnyttjande av lokaler stärker beredskapen för flexibel lokalplanering. Det är viktigt med en kommunövergripande sammanhållen planering i detta.

  Den bostadsbrist som råder i Alingsås påverkar socialförvaltningen avsevärt då de målgrupper förvaltningen ansvarar för ofta står långt ifrån och har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Bostadsbristen påverkar i hög grad förvaltningens förutsättningar att klara sitt uppdrag

 • Enligt beslut av Kommunfullmäktige 2013-03-27 § 69 ska ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse revideras årligen. Utbildning och övning ska även ske löpande enligt ramverket för krisberedskapsprocesser. Tidigare beslutad ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse har reviderats och ska fastställas.

  Beredning

  Socialförvaltningen har under våren 2019 reviderat sin ledningsplan för samhällsstörning och extraordinärhändelse. Socialförvaltningens plan för krisledning grundas på att den som normalt har ansvar för en verksamhet har motsvarande ansvar vid större olyckor, extraordinära händelser samt vid höjd beredskap. Krisledningsorganisationen bör så litet som möjligt avvika från ordinarie ansvarsfördelningen.

  Sedan 2018 har förvaltningen också tagit fram riktlinjer för krisberedskap för särskilt sårbara grupper. Dessa gäller plan för evakuering av särskilt sårbara grupper, beredskapsplan för höga temperaturer samt att krisberedskap ingår i kravspecifikation vid upphandling av tjänster. Riktlinjerna uppdaterades under våren 2019.

 • Kommunen har i uppdrag att tillhandahålla familjerådgivning. Par ska kunna få hjälp att reda ut problem inom relationen och bearbeta svårigheter i andra familjerelationer rörande vuxna. De som går genom en skilsmässa eller separation ska få hjälp och stöd att ta sig genom den kris separationen innebär.

  Familjerådgivningen bedrivs sedan flera år på entreprenad genom ett privat företag. Det finns ett ramavtal som bl.a reglerar budget, antal timmar som kan faktureras samt kompetenskrav på personalen. Då det nuvarande avtalet upphör 2019-12-31 så kommer en ny upphandling att göras under hösten 2019. Upphandlingen görs gemensamt med Herrljunga kommun och Vårgårda kommun.

   

  Beredning


  Familjerådgivningen finansieras av Socialnämnden och uppföljning sker av enhetschef på Stöd- och behandlingsenheten. Varje par betalar idag 120:-/besök och denna avgift har inte höjts på flera år. Vid en omvärldsbevakning av kringliggande kommuner ligger Alingsås relativt lågt med sin avgift och därför föreslås en höjning till 200:-/besök. Den målgrupp som företrädesvis söker Familjerådgivningen bedöms kunna klara en sådan egenavgift och ändå söka den hjälp de behöver. Förvaltningen har också möjlighet att bevilja avgiftsfrihet om det skulle uppstå en situation där den enskilde inte har möjlighet att betala men behöver stödet.

  Då en ny upphandling kommer att göras är det lämpligt att höjningen genomförs från årsskiftet då det nya avtalet börjat gälla, dvs 2020-01-01. De två andra kommunerna aviserar samma höjning som Alingsås.

 • § 240

  Klagomål på handläggning av ärende inom avdelning unga

 • Arbetsutskottet väckte frågan om att be socialnämnden upphäva beslut om kompletterande handlingsplan från socialnämndens möte i april.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.