Hoppa över navigering

Möte 2022-05-04

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 10:40 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 118

  Information och överläggningar

 • Behovet av lokaler presenteras i nämndernas lokalförsörjningsplaner som ingår som en del i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning och budgetplaneringen för kommunen. Lokalförsörjningsplanen för socialförvaltningen ger en nulägesbeskrivning av förvaltningens lokaler samt visar på kommande behov inom förvaltningen.

  Beredning
  Socialförvaltningen har i skrivelse den 29 april 2022 lämnat följande yttrande:

   

  Behov framåt

  Socialförvaltningen har aktivt arbetat för att förtäta i lokalerna på Sidenvägen 7 D-F. Verksamheter som tidigare befunnit sig i andra förhyrda lokaler har succesivt flyttat in på Sidenvägen, exempelvis enhet familjestöd och boendestödet. Utifrån att verksamheten utvecklas kommer lokalerna på Sidenvägen att behöva anpassas.

   

  Socialförvaltningen samverkar med Västra Götalandsregionen och utreder möjligheterna till en framtida familjecentral. Om utredningen visar att en sådan ska startas kommer ett behov av verksamhetsanpassade lokaler.

  Prognos och kostnadsutveckling
  2021 uppgick nettokostnads- respektive bruttokostnadsutvecklingen för lokaler till -22 procent respektive -15 procent. 2022 budgeterades det med en nettokostnads- och bruttokostnadsökning på 5 procent. Utvecklingen är ett resultat av att förvaltningen under 2021 sade upp ett antal verksamhetslokaler och att det är en planerad kostnadsutveckling överstigande allmänna indexregleringar beror på en tillkommande verksamhetslokal för Mini-Maria och boendemoduler, varav effekten av de senare dämpas något av förväntade hyresintäkter. Utöver ovan nämnda behov planeras det inte för några ytterligare verksamhetslokaler av betydande karaktär under planperioden.

  I övrigt följer socialnämnden kostnadsutvecklingen för de förhyrda lokalerna kontinuerligt. Då förvaltningen har de flesta avtal gentemot AB Alingsåshem är kostnadsutvecklingen förutsägbar genom de indexuppräkningar som sker årligen och att även andrahandskontrakt regleras med motsvarande uppräkning.

   

  SN § 119, forts.

   

 • Socialstyrelsen förordar att det i varje kommun ska finnas en ledningsgrupp som snabbt kan kallas samman och organisera ett psykiskt och socialt omhändertagande vid större olycka och katastrof där ordinarie verksamheters resurser inte räcker till. Krisstöd (före detta POSOM) har funnits i Alingsås sedan 1993. Ny handlingsplan för krisstöd antogs av kommunstyrelsen 2021-09-06.

  Ledningsgruppen för krisstöd redovisar sitt arbete i en verksamhetsberättelse en gång per år.

  Beredning
  Socialförvaltningen har i skrivelse den 14 april 2022 lämnat följande yttrande:
   

  Bakgrund

  Organisation
  Krisstöd ingår i kommunens säkerhetsorganisation. Vid en olycka där krisledningen är aktiverad är Krisstöd direkt underställd kommunens krisledning. Gruppen aktiveras genom kommunens tjänsteman i beredskap (TIB).

  Ledningsgrupp

  Krisstöd har en ledningsgrupp som samordnas av enhetschef på enhet beroendestöd, socialförvaltningen. I ledningsgruppen ingår representanter från kommunledningskontoret, Räddningstjänsten, Polisen, barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen, primärvården och Svenska Kyrkan. Representant ifrån vård- och omsorgsförvaltningen saknas och behöver tillsättas.

   

  Resursgrupp

  Resursgruppen består av ca 20 personer och de flesta resurspersonerna arbetar inom kommunens olika förvaltningar, men även andra organisationer finns representerade. Resursgruppen sammankallas och leds av Krisstöds ledningsgrupp. Resursgruppens uppdrag är att i det akuta skedet förebygga psykisk och social ohälsa på lång sikt.

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om:

   

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)Beredning

   

  Beredning
  Socialförvaltningen har i skrivelse den 11 april 2022 lämnat följande yttrande:

   

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se bilaga).

  Statistik för kvartalen 2022

  Typ av beslut                                     Kvartal 1      Kvartal 2      Kvartal 3      Kvartal 4

  Behandlingshem, ej verkställda             1 st
  Bostad, ej verkställda                             1 st

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.