Hoppa över navigering
 • § 36

  Information

 • Miljöskyddsnämnden beslutade den 2019-03-19 att XX och YY ska vidta åtgärder inom strandskyddat område, på fastigheten ZZ. Beslutet avsåg anpassning av byggnader/anordningar inom strandskyddat område.

  Överklagan inkom den 20 juni 2019.

  Miljöskyddskontoret ansökte om anstånd till att bemöta synpunkterna i nästkommande nämnd (nämndsammanträdet i augusti). Länsstyrelsen godkände anståndet till den 1 september.

  Förvaltningens yttrande

  Bilderna
  Bilderna kommer ej att gallras från ärendet, men vid begäran kan dessa göras sekretessbelagda för att X ska känna sig trygg med att bilderna ej kommer att användas i spridningssyfte. Kommunen har endast använt bilderna i ärendet med syfte att minimera kostnader för utredningen som i slutändan belastar fastighetsägaren.

  Vitet
  Angående synpunkter på vitet i beslutet (§ 21 2019.012 MN) hänvisar miljöskyddskontoret till motivering som gjordes i beslutet. ”Omfattningen på de ingrepp som har gjorts samt att FÄ bedriver uthyrningsverksamhet gör att miljöskyddskontoret anser att föreläggandet behöver förenas med ett vite för att säkerställa och motivera att åtgärdena efterlevs.”

  Privatiserande effekt
  Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) bedömer i en dom med målnummer M 804-13 att allmänheten hade inte tillgäng till markområdet på grund av den tomtplatsavgränsning som tidigare gjorts. MÖD konstaterade dock att trädäckets utformning innebar en privatisering av vattenområdet. MÖD bedömde att trädäcket stred mot strandskyddets syften och medgav därmed ingen dispens för åtgärderna.

  Nuvarande utformning av bastubyggnaden och dess tillhörande anordningar har, på fastigheten ZZ, utökat den privatiserande effekten mer än tidigare bastubyggnad, samt mer än vad som är angivet i beslut om strandskyddsdispens (SBN § 126).

  Utökning av hemfridszonen bedöms minska allemansrättsligt tillgängliga områden i vattnet nära tomten.

  Punkt 2, Dörren
  För förtydligande behöver dörren inte vara nyproducerad utan det går lika bra om det är en begagnad dörr som uppfyller de krav som ställts i beslutet. Dörren är därmed en ny dörr för byggnaden.

  Punkt 3, skärmtak
  Prövning av strandskyddsdispens hanterade inte frågan om skärmtak eftersom det inte nämndes i ansökan om strandskyddsdispens.

  Punkt 4, Soldäck/altan/terrass
  Soldäcket ger en kraftig utökning av hemfridszonen. Miljöskyddskontoret har med hjälp av tidigare bilder och inspektioner inte kunnat konstatera att en stenläggning existerat. Se beslut (§ 21 2019.012 MN).

  Punkt 5, Brygga
  Bryggan som finns på fastigheten idag har inte samma utformning som den brygga som låg där innan år 1975. Bryggan kan därför anses vara ny enligt gällande lagstiftning.

  Sammanfattning
  Miljöskyddsnämnden anser inte att fastighetsägarna har följt det som beslutats i strandskyddsdispensen, SBN § 126. Åtgärderna som vidtagits går utanför det fastighetsägarna fick dispens till och därför anser miljönämnden att fastighetsägarna behöver anpassa byggnationerna.

  Samhällsbyggnadsnämnden bedömde att ingen utökning av hemfridszonen skulle ske baserat på de handlingar som inkom vid dispensansökan för strandskydd.

  Bastun och soldäcket som finns på fastigheten idag bedöms av Miljöskyddsnämnden inte överensstämma med de handlingar som ingick i dispensansökan.

 • Ärendet föredras muntligt.

 • Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen.

  Det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnder, antaget av kommunfullmäktige den 21 november 2018, § 197, gäller från och med den 1 januari 2019. I detta anges att styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning, med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Styrelsen/nämnden har hand om personalfrågor, inklusive arbetsmiljöfrågor, inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 10 § i kommunstyrelsens reglemente.

  Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.