Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 1

  Information

 • Miljöskyddsnämnden gav i Flerårsstrategi 2017-2019 miljöskyddskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar arbeta fram en handlingsplan för hur Alingsås kommun ska arbeta med EU:s Vattendirektiv (EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG).

  Beredning

  I december 2016 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för vattendistriktens vattenförekomster för förvaltningsperioden 2016-2021. Kommunen ska vidta de åtgärder som behövs enligt åtgärdsprogrammet för vatten (MB 5 kap 8 §) samt för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås (MB 5 kap 3 §). Oftast handlar dessa kommunåtgärder om att vidta administrativa åtgärder som beskriver hur olika styrmedel behöver nyttjas eller utvecklas. I de flesta fall innebär det att kommunen sedan i sin tur ska ställa krav på andra aktörer för att miljökvalitetsnormerna ska följas.

  Miljöskyddskontorets synpunkter
  Miljöskyddskontoret har tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen gått igenom de åtta kommunåtgärder som beslutats av vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt. Pågående verksamhet inom kommunen som berör åtgärdsprogrammet har preciserats, behov har identifierats och ett antal åtgärder har pekats ut i en Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun.

  En självklarhet för samtliga förvaltningar är att respektive verksamhet i sitt ordinarie utövande skall ta hänsyn till god vattenstatus. Svårigheten är att många behov som identifierats medför merkostnader som både enskilda och skattefinansiering skall stå för och därmed har dessa inte preciserats som åtgärder.

  Bilagor

 • Till miljöskyddsnämnden har inkommit en skrivelse från Ernst & Young AB som på uppdrag av kommunens revisorer önskar svar på ett antal frågor kopplade till nämndens medverkan i bygglovprocessen.

  1. Vilka samverkansrutiner finns för nämndens medverkan i bygglovprocessen?

  2. Vilka rutiner har nämnden avseende kommunikation med kommuninvånarna?

  Revisorerna önskar svar senast den 19 februari 2018.

  Miljöskyddskontorets beredning

  Varje vecka remitterar bygglovavdelningen inkomna ärenden till miljöskyddsnämnden genom att en lista på inkomna byggärenden skickas till miljöskyddsnämnden. Listan med ärenden ses över av handläggare på miljöskyddskontoret som har delegation att avge yttrande. Byggloven ses över med koppling till miljö, hälsa och naturvärden och ser handläggaren några risker upplyses byggavdelningen om detta. På kontoret finns framarbetade checklistor på vanligt förekommande områden som är kopplade till framförallt miljö, hälsa och natur. T ex kan det vara så att det krävs tillstånd för att inrätta enskilt avlopp enligt miljöbalken, anmälan om undervisningslokal enligt miljöbalken eller registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Som myndighet har både miljöskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skyldighet att informera att det kan krävas beslut från andra myndigheter enligt annan lagstiftning. Det kan finnas risk för buller eller annan miljö och hälsostörande påverkan. Miljöskyddsnämnden utreder inte detta utan informerar enbart om möjliga risker.

  När det kommer till rutin för hur miljöskyddsnämnden kommunicerar kommuninvånarna så beror det på vad det är för ärende. Miljöskyddskontoret har en kommunikationsstrategi som vägledning men framförallt finns rutiner för hur informationen ska hanteras när det kommer till dokumentation. Alla skrivelser eller mail som inkommer till nämnden delges nämnden. I de fall kommuninvånarna eller företagarna vill ha svar av nämnden tas ärendet upp för beslut i nämnden.

  I övrigt kommunicerar nämnden och kontoret både skriftligt och muntligt med kommuninvånarna och företagarna. Sker muntlig dialog görs en tjänsteanteckning i ärendet medan skriftlig dialog diarieförs i ärendet.

  Bilagor

 • I Alingsås kommuns styrmodell framgår att varje nämnd ska arbeta fram en väsentlighets- och riskanalys inför framtagandet av ny flerårsstrategi.

  Beredning

  Miljöskyddsnämnden genomförde tillsammans med miljöskyddskontoret en kvalitets- och verksamhetsdag i oktober 2017. Syftet med halvdagen var att gemensamt titta på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka nämndens verksamhet i framtiden.

  Bilagor

 • Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska alla nämnder årligen anta en flerårsstrategi baserad på en treårsperiod. Nämndens flerårsstrategi ska utgå från kommunens prioriterade mål och styrindikatorer samt den politiska viljeinriktningen som finns. Till nämndens flerårsstrategi ska biläggas en internkontrollplan för kommande år.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har i framarbetandet av flerårsstratergin utgått från kommunens antagna flerårsstrategi för 2018-2020 samt den väsentlighets- och riskanalys som antogs i nämnden i december 2017.

  De föreslagna åtagandena kommer från den politiska viljeinriktningen, riktade uppdrag eller nämndens antagna väsentlighets- och riskanalys.

  Bilagor

 • § 6

  Tillsyns- och verksamhetsplan 2018

 • § 7

  Kontrollplan för Livsmedelskontroll 2018-2021 (MR 2018-0044)

 • § 8

  Ändring av sammanträdesdag för arbetsutskottet (MR 2017-2305)

 • § 9

  Delegerade beslut 2018

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.