Hoppa över navigering
 • A/ Inf - sekreterare              
  B/ Inf - förv chef       
  C/ Inf - övriga                 
  D/ Överklagade ärenden               
  E/ Aktuella ärenden              
  F/ Sveriges Miljökommuner             

 • En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets nio första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), har genomförts som planerat.

  Ekonomiska tabeller med förklaringar till eventuella större avvikelser presenteras i bifogade bilagor.

  För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.

  Bilagor

 • Miljöskyddsnämnden antog 2017-06-15 §29 Uppdragsbeskrivning för Vattensamordningsgruppen. I den uppdragsbeskrivningen framgår det att en revidering ska ske senast januari 2019, och därefter vart fjärde år.


  Beredning
  Vattensamordningsgruppen har arbetat i nuvarande form i ungefär ett och ett halvt år. Inför revidering av uppdragsbeskrivningen genomfördes en workshop i syfte att utvärdera vilka behov som finns framöver. Det framkom att det finns ett behov av en rad olika arbetsgrupper och att det för att kunna tillsätta arbetsgrupper behövs en styrgrupp med insatta chefer som kan disponera personella och ekonomiska resurser. Vid vattensamordningsgruppens möten har det blivit synligt att representanterna i gruppen anser sig ha för lite tid emellan mötena för att kunna driva och följa upp de frågor som kommer upp vid mötena.

  Miljöskyddskontorets synpunkter
  Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv på jorden, genom att arbeta tillsammans över förvaltningsgränserna kan vi synliggöra behov och skapa förutsättningar för att arbeta mot gemensamma lösningar och åtgärder. En styrgrupp innebär att cheferna på de olika avdelningarna blir mer insatta i arbetet med vattenförvaltningen och kan stötta i arbetet mot bättre vattenkvalitet.

  Förslaget till reviderad uppdragsbeskrivning för vattensamordningsgruppen bör förankras hos berörda förvaltningar (SBK, TF, KLK) och respektive nämnder, varför detta förslag bör sändas på remiss. För att Miljöskyddsnämnden ska kunna anta en reviderad uppdragsbeskrivning senast i januari 2019 bör svaret ha inkommit innan årsskiftet.

  Bilagor

 • En biologisk mångfald och fungerande ekosystem är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Naturvården berör många olika delar av den kommunala verksamheten och många olika förvaltningars ansvarsområden. Det finns därmed ett behov av en förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp där olika kompetenser kan mötas och skapa samsyn. För en effektiv skötsel, utveckling, bevarande och nyttjande av kommunens naturområden behövs samarbete över förvaltningsgränserna.

  Beredning
  Kommunens övergripande mål är en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. I Alingsås kommun ska den biologiska mångfalden, i marker och vatten såväl som i den bebyggda miljön, främjas genom att stärka befintliga grönstrukturer samt beakta ekosystemtjänster i utvecklingen av nya och befintliga områden (Tillväxtprogram 2016-2025).

  Naturen berörs i arbetet inom många olika nämnder och förvaltningar.

  Kommunstyrelsen och därmed kommunledningskontoret har det övergripande strategiska ansvaret och fattar beslut om mål och visioner för hur Alingsås kommun ska utvecklas, vilka mark- och vattenområden som ska exploateras och vilka som ska skyddas och bevaras, samt för kommunens övergripande strategiska mål, riktlinjer och ramar.

  Tekniska nämnden och därmed tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel av parker och kommunens naturområden.

  Samhällsbyggnadsnämnden och därmed samhällsbyggnadskontoret ansvarar för plan- och byggärenden, och påverkan på miljön enligt plan- och bygglagen.

  Miljöskyddsnämnden och därmed miljöskyddskontoret ansvarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, däribland tillsynen av skyddad natur.

  Kultur- och fritidsnämnden och därmed kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att i samarbete med tekniska nämnden säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på.


  Miljöskyddskontorets synpunkter
  Idag finns inget samlat grepp inom kommunen för att till exempel grönstrukturer och ekosystemtjänster beaktas i samhällsplaneringen. Tekniska förvaltningen sköter skötseln av befintliga grönområden. Ingen har ett samlat ansvarar för att fler grönområden bevaras, utvecklas och skapas. Samhällsbyggnadskontoret kan i översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner peka ut områden som naturmark och i bygglov och strandskyddsdispenser ska naturvärden beaktas. Det finns idag ingen övergripande plan för vilka naturområden som ska bevaras för att skapa sammanhängande grönområden i tätorterna eller i kommunen som helhet. Miljöskyddskontoret kan peka ut grönområden och grönstrukturer, men om processen i sin helhet inte är förankrad hos övriga förvaltningar och nämnder blir resultatet haltande.

  Naturen och dess förvaltning berör också verksamhet som exempelvis exploatering, folkhälsa och friluftsliv. Det finns därmed ett behov av att kommunövergripande strategiska roller medverkar i naturvårdsgruppen. Kultur och fritidsförvaltningens verksamhet berör grönområden, naturen är en resurs för kommunens fritidsverksamheter. Barn- och ungdomsförvaltningen har en viss koppling till naturvård då många skolor och förskolor nyttjar grönområden för undervisning och rekreation.

  Miljöskyddskontoret ser mycket positivt på bildandet av en Naturvårdsgrupp, där naturvårdsfrågor kan diskuteras ur olika perspektiv, skapa samsyn och driva naturvårdsfrågorna mot en mer hållbar utveckling för hela kommunens verksamhet och dess invånare.

  Förslaget till uppdragsbeskrivning för naturvårdsgruppen bör förankras hos berörda förvaltningar (SBK, TF, KLK, KUF) samt respektive nämnd. För att kunna starta en naturvårdsgrupp under tidigt 2019, är det lämpligt om svaret har inkommit innan årsskiftet.

  Bilagor

 • Ärendet bordlades vid nämnden 2018-09-27 och kommer att återupptas vid nämnden 2018-10-26.

 • Thomas Pettersson (C) har i december 2016 lämnat en motion till kommunfullmäktige om att Alingsås kommun ska implementera WHO:s Water Safety Plans (WSP) för dricksvattenförsörjningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden.

  I augusti 2018 beslutade miljöskyddsnämnden (MN §35 Dnr 2017.019 MN 843) att lämna följande yttrande; ” Miljöskyddsnämnden konstaterar att tekniska nämnden utför regelbunden provtagning av råvattnet, arbetar med HACCP som omfattar hela kedjan från råvattenintag till leverans vid fastighetsgräns, har vattenskyddsområden och har rutiner för att hindra sabotage och skadegörelse.

  Miljöskyddskontoret har vid sina kontroller inte konstaterat brister i tekniska nämndens förebyggande riskarbete varför miljöskyddsnämnden i nuläget inte förordar att Alingsås kommun implementerar riskanalyser enligt WHO:s Water Safety Plans. Miljöskyddsnämnden vill dock framhålla vikten av att Alingsås kommun ligger i framkant i arbetet med att förebygga och säkerställa en hållbar försörjning av säkert dricksvatten.” Hela beslutet bifogas detta ärende.

  Kommunfullmäktige behandlade ärendet i maj 2018 och beslutade då att återremittera för att erhålla fördjupad kunskap i ärendet. Av en anteckning från kommunfullmäktige framgår att man önskar utreda kostnaderna som följer av en implementering i enlighet med Tomas Peterssons förslag samt fördelarna för kommunen.

  Beredning
  Miljöskyddskontoret har tidigare i ärendet redogjort för Water Safety Plans (WSP), varför det förespråkas av WHO samt hur Sverige valt att arbeta och varför. Se Dnr 2017-0346 som bifogas denna skrivelse.

  Kommunfullmäktige önskar också utreda kostnaderna som följer av implementering i enlighet med Tomas Petterssons förslag. Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppdrag är tillsyn och kontroll. Nämnden saknar resurser för att utreda vilka kostnader som följer med en implementering av WSP i kommunen.

  Bilagor

 • Delegationsbeslut 486/18-541/18 har fattats sedan förra sammanträdet.

  Beredning
  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.