Hoppa över navigering
 • Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har lämnat en motion med huvudsakligen följande innehåll:

  Att kommunen utreder och genomför att all försäljning pyrotekniska produkter förbjuds i kommunen, att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd samt att man ser över och utvidgar den lokala ordningsstadgan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2018-03-21 beslutat att remittera ärendet till bland andra miljöskyddsnämnden.


  Beredning
  Miljöskyddskontorets synpunkter

  Fyrverkeriers användning karaktäriseras av mycket korta perioder och under få dagar om året. Miljöskyddskontoret anser därför att det inte föreligger någon olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens mening.

  Miljöskyddskontoret anser att det finns en risk för hörselskada eller tinnitus på grund av de höga ljudnivåer som förekommer av felanvändning av fyrverkerier. Andra skador kopplade till fyrverkerier förekommer också, dock uppkommer dessa främst på grund av att medföljande instruktioner inte följts. Risken för skada bör inte förekomma vid rätt användning.

  Under de korta perioder då fyrverkerier avfyras ökar halterna av PM10-partiklar(PM10 och PM2,5) i luften. Vid inandning kan de luftburna partiklarna ge skadliga hälsoeffekter.

  Fyrverkeriernas utsläpp av tungmetaller utgör en punktkälla men ger inte något betydande tillskott till det på årsbasis normala nedfallet av tungmetaller. Användning och försäljning av andra kemikalier som används i fyrverkerier anses redan vara reglerade av befintlig lagtext(t.ex. pyroteknikdirektivet 2007/23/EG, POPs-förordningen (EG) nr 850/2004) och andra föreskrifter för att skydda hälsa och miljön. Olika myndigheter som Kemikalieinspektionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i uppdrag att meddela föreskrifter om kemikalier respektive hantering av explosiva och pyrotekniska varor, samt att utföra tillsyn.

  Miljöskyddskontoret har i egenskap av tillsynsmyndighet inte stöd i miljöbalken och tillhörande bestämmelser att förbjuda eller begränsa försäljning av pyrotekniska produkter i kommuner generellt.

  Polismyndigheten har tillsyn över att fyrverkerier inte används vid de platser där förbud råder eller under andra tillfällen än de som är tillåtna i de lokala ordningsföreskrifterna. Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

  Miljöskyddskontoret har inga synpunkter på om de lokala ordningsföreskrifterna ska ses över.

  Miljöskyddskontoret har inte yttrat sig angående djurskyddet, då djurens hälsa inte omfattas av miljöbalken. Miljöskyddskontoret har inte heller yttrat sig angående brandrisk eller brandskada eftersom dessa inte regleras av miljöbalken.

  Bilagor

 • Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Handlingsplanen ska vara ett kunskaps- och planeringsunderlag för alla som på något sätt påverkar mark- och vattenanvändning. Med utgångspunkt från länets förutsättningar, naturtyper och arter pekas ett antal insatsområden ut som behöver prioriteras för att stärka och bevara en grön infrastruktur. Handlingsplanen inkluderar förslag till åtgärder.

  Beredning
  Miljöskyddsnämnden har av kommunstyrelsen fått en begäran om att yttra sig angående denna remiss.

  Miljöskyddskontorets synpunkter

  Handlingsplanen är omfattande och ett bra kunskapsunderlag för den som vet vad den letar efter. För den som inte är så insatt i naturvårdsfrågor är handlingsplanen inte användarvänlig och syftet att kunna utgöra ett kunskaps- och planerings-underlag för alla som på något sätt påverkar mark- och vattenanvändning blir svårt att uppfylla.

  Bilagor

 • Den offentliga livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad och enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel är kommunen skyldig att ta ut en avgift för att täcka sina kostnader för offentlig kontroll.

  Beslut om storleken på timavgifterna för livsmedelskontrollen i Alingsås kommun fattades senast 2014 och är i nuläget inte i nivå med de faktiska kostnaderna för kontrollen. Med anledning av detta samt att kommunfullmäktige hösten 2016 fattade beslut om att alla taxor inom kommunen ska ses över så föreslås att en ny taxa med relevanta nivåer för timavgifter antas.

  Beredning
  Den offentliga livsmedelskontrollen ska enligt lagstiftningen vara avgiftsfinansierad.

  Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel är kontrollmyndigheten skyldig att ta ut årlig kontrollavgift, avgift för extra offentlig kontroll och avgifter för godkännande och registrering. Av förordningen framgår också att avgiften ska täcka kommunens kostnader för den offentliga kontrollen.

  Vid beräkning av storlek på avgifterna ska kostnaderna för löner, lokaler, utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser beaktas.

  Det finns andra arbetsuppgifter tex information och service till företag och allmänhet, obefogade klagomål, besvarande av remisser, handläggning av RASFF och iRASFF som inspektörerna utför som inte är offentlig kontroll och som därmed inte ska finansieras av kontrollavgifter från livsmedelsföretagarna. Dessa arbetsuppgifter måste därmed finansieras av skattemedel.

  De nu gällande timavgiftena har gällt sedan 1 januari 2015 och är 1120 kronor per timme för kontrolltid för normal offentlig kontroll och prövning av godkännande samt 895 kronor per timme för kontrolltid för extra offentlig kontroll och registrering.

  Kostnaderna för kontrollen har ökad sedan senaste översynen varför en justering av timtaxan är nödvändigt för kostnadstäckning för den offentliga livsmedelskontrollen.

  Miljöskyddskontoret har använt Sveriges Kommuner och Landstings beräkningsmodell för taxor avseende livsmedelskontroll vid beräkning av förslag till nya timavgifter. Uppgifter om kostnader för livsmedelskontrollen har tagits fram av förvaltningens ekonom från det ekonomisystem som används. Vissa uppgifter har inhämtats från kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Uppgifter rörande utförd och planerad tid har tagits från förvaltningens tidsrapportering och planering. Allt för att få så relevanta siffror som någonsin är möjligt.

  Beräkningarna ger att miljöskyddskontorets kostnader för kontrolltid för normal offentlig kontroll och prövning av godkännande i nuläget är 1364 kronor per timme och kostnaden för extra offentlig kontroll och registrering är i nuläget 1166 kronor per timme. Timavgiften för extra offentlig kontroll är lägre eftersom den inte inkluderar resekostnader samt eventuella kostnader för provtagning och analys. Dessa kostnader läggs på i efterhand.

  Miljöskyddskontoret föreslår därför att timavgiften för normal offentlig kontroll och prövning av godkännande fastställs till 1360 kronor per timme och att timavgiften för extra offentlig kontroll och registrering fastställs till 1160 kronor per timme från och med 1 januari 2019.


  Förändringarna är rödmarkerad i bilagan.

  Bilagor

 • En genomgång av det ackumulerade resultatet (utfall) för årets fem första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), har genomförts som planerat.

  Ekonomiska tabeller med förklaringar till eventuella större avvikelser presenteras i bifogade bilagor.


  För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.

  Bilagor

 • Delegationsbeslut 229/18-288/18 har fattats sedan förra sammanträdet.

  Beredning
  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.