Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Med utgångspunkt i kommunens flerårsstrategi för 2018-2020, kommunens tillväxtprogram samt behovsutredningen som miljöskyddsnämnden beslutade om under hösten 2017 har miljöskyddskontoret tagit fram en tillsyns- och verksamhetsplan för 2018.

  Enligt tjänstemannaförslaget prioriteras 2018 tillsynen på enskilda avlopp samt radon. Nämnden kommer också fokusera på energi- och klimatfrågan och kommer bland annat göra tillsyn med dessa frågor i fokus.

  Även tillsyn mot icke anmälningspliktiga verksamheter prioriteras och några av de fokusområden inom detta kommer vara att få ett bättre tillsynsregister, tillsyn med fokus på klimatfrågor samt avfall och kemikaler.

  Arbetet kommer också styras mot mer förebyggande tillsyn och ökning av debiteringsgraden i myndighetsärenden.

  Att kommunekologen från 1 januari 2017 återfinns på miljöskyddskontoret ger nämnden ett större ansvar för natur och vattenvård. Under 2018 prioriteras samordning kring vattenfrågor.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har arbetat fram ett förslag till tillsyns- och verksamhetsplan utifrån kommunens styrande dokument samt de av nämnden antagna behovsutredningen och väsentlighets- och riskanalysen.

   

  Arbetsutskottet beslutar om följande tillägg till Tillsyns- och verksamhetsplan 2018:

   

  På sid 4-5 under Årets verksamhet läggs följande text till som näst sista mening:

  • "Utöver myndighetsutövningen redovisas även resurs för kommunekologen och övrigt hållbarhetsarbete nämnden också ansvarar för."

  På sid 17-18 i tabellen Planerad tid läggs följande två rader till:

  1. "Uppdrag att se över miljöpolicyn från 2013 och framkomma med förslag till nämnden om fortsatt hantering."
  2. "Uppdrag att se över miljödiplomeringen och framkomma med förslag till nämnden om fortsatt hantering."

  Bilagor

 • Miljöskyddsnämnden ansvarar för livsmedelskontrollen i Alingsås kommun och ska upprätta en kontrollplan för hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av nämnden. Denna kontrollplan ska ingå som en del i den nationella kontrollplanen som ska upprättas enligt EG-förordningen 882/2004.

  Kontrollplanen ska vara fyraårig.

  Beredning

  Miljöskyddskontoret har upprättat en kontrollplan som omfattar perioden 2018-2021 med tyngdpunkt på 2018. Planen innehåller fokusområden och mål för den offentliga kontrollen. Den beskriver också hur kontrollen ska genomföras.

  I planen framgår vilka mål miljöskyddsnämnden arbetar för att nå. Den visar också vilka operativa mål nämnden fokuserar på under 2018 och tydliggör vad som ska göras för att bidra till att de nationella målen uppfylls.

  Planen visar vilka projekt som ska genomföras under året och hur nämnden arbetar för att upprätthålla hög och ändamålsenligt kompetens samt samordning med andra myndigheter.

  Tiden för planerad kontroll är beräknad genom riskklassning av varje livsmedelsanläggning. Riskklassningen utförs enligt Livsmedelsverkets vägledning och är baserad på klarlagda risker i livsmedelsverksamheten, verksamhetens storlek och erfarenhet från kontorets tidigare kontroller av livsmedelsanläggningen.

  Under 2018 kommer stora förändringar av strukturen för livsmedelkontrollen att ske då ett helt nytt rapporteringssystem införs. Livsmedelsverket har även påannonserat förändringar i riskklassningen och typningen av verksamheter. Miljöskyddskontoret har tagit höjd för detta i planeringen men den egentliga omfattningen av det utökade administrativa arbete som detta kommer medföra är i nuläget inte möjlig att fastställa. Om det administrativa arbetet blir mer omfattande än vad som nu beräknats eller om något annat oförutsett inträffar kan det komma att påverka miljöskyddsnämndens möjligheter att klara den avgiftsfinansierad planerad kontrollen om inte miljöskyddsnämnden beslutar om annan prioritering av arbetsinsatserna.

   

  Arbetsutskottet beslutar om följande ändringar i Kontrollplan för livsmedelskontroll 2018-2021:

   

  I tabellen på sidan 10-11 med rubrikerna Arbetsområde/uppgift och Ansvarig/ansvariga, ersätts personnamnen med begreppet "Utsedd livsmedelsinspektör".

 • Delegationsbeslut 618/17-703/17 och 1/18-41/18 har fattats sedan förra sammanträdet.

  Beredning

  En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.